Do­pe­da­li­ra­lo do ci­lja ti­su­ću po­bjed­ni­ka

“Vi­še i ne bro­ji­mo ko­li­ko smo pu­ta odvo­zi­li bi­cik­li­ja­du. Vo­zi­li smo su­prug i ja u Šmid­hen, kao ma­la i u Pre­pu­što­vec”

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no - ZA­GREB Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net

Pe­da­li­ra­le su mla­de obi­te­lji, vi­tal­ni umi­rov­lje­ni­ci, dje­ca na ma­lim bi­cik­li­ma, a vo­zi­li su se u ko­ša­ra­ma na gu­ver­na­lu i psi

Bi­cik­lis­ti, njih oko ti­su­ću, za­uze­li su ju­čer za­gre­bač­ke uli­ce i za­us­ta­vi­li pro­met u gra­du na sat vre­me­na. Toč­no u 11 sa­ti kre­nu­la je s par­ki­ra­li­šta na is­toč­noj stra­ni Na­ci­onal­ne sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce 34. Ve­čer­nja­ko­va bi­cik­li­ja­da. Zbog bi­cik­lis­ta je po­li­ci­ja za­tvo­ri­la ne­ke od naj­pro­met­ni­jih grad­skih pro­met­ni­ca, a ko­lo­nu su pre­dvo­di­li po­li­caj­ci na bi­cik­li­ma. Iako su če­ka­li dok bi­cik­li pro­đu, vo­za­či auto­mo­bi­la ni­su se lju­ti­li. Tru­bi­li su u znak po­dr­ške, a pje­ša­ci su do­ba­ci­va­li: “Sret­no do ci­lja!” Vo­zi­lo se na­sred Sla­von­ske ave­ni­je, Sav­skom, Uli­com gra­da Vu­ko­va­ra, Rad­nič­kom pre­ko Bo­rov­ja. po Mos­tu slo­bo­de do je­ze­ra Bun­dek. Po­bjed­ni­ci su bi­li svi ko­ji su sti­gli na cilj. Pe­da­li­ra­le su mla­de obi­te­lji, vi­tal­ni umi­rov­lje­ni­ci, dje­ca na ma­lim bi­cik­li­ma, a vo­zi­li su se u ko­ša­ra­ma na gu­ver­na­lu i psi, dok su naj­mla­đe ro­di­te­lji vo­zi­li u sje­da­li­ca­ma, ali i pri­ko­li­ca­ma ko­je su vuk­li za so­bom.

Uz mi­ris ro­šti­lja

Po­zor­nost pro­laz­ni­ka ove su go­di­ne za­oku­pi­li ruč­no ra­đe­ni bi­cik­li Iva­na Her­ma­na

Ru­tu du­gu 12 ki­lo­me­ta­ra ove je go­di­ne Ve­čer­nji list pro­du­ljio is­klju­či­vo na zah­tjev gra­đa­na ko­ji su proš­le go­di­ne vo­zi­li bi­cik­li­ja­du. A na ci­lju ih je do­če­kao mi­ris hra­ne i ro­šti­lja, ko­ji je omo­gu­ćio PIK Vr­bo­vec. Di­je­li­la se i tom­bo­la, na ko­joj su su­di­oni­ci Ve­čer­nja­ko­ve bi­cik­li­ja­de mo­gli osvo­ji­ti na­gra­de kao što su no­vi bi­cikl MTB Xplo­rer Gre­ed 9.6 ko­ji je da­ro­vao Ex­plo­rer Li­fe ili je­dan od pa­ke­ta

bi­cik­lis­tič­ke opre­me ko­je je za su­di­oni­ke pri­pre­mio Gi­ant. Ove go­di­ne bi­cik­li­ja­du su po­dr­ža­li i In­ter­s­port, HEP, Bi­olab, Wüs­ten­rot, Thu­le, Hell Ener­gy Drink i Da­cia. Bi­cik­li­ja­da je odr­ža­na i pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­nis­tar­stva zdrav­lja. Na ci­lju su po­sje­ti­te­lje za­bav­lja­li i akro­ba­ti na bi­cik­li­ma, a za­ba­va, ko­ju su “pod­gri­ja­va­li” DJ-i, tra­ja­la je do ve­čer­njih sa­ti te za­vr­ši­la kon­cer­tom u sklo­pu kvar­to­te­ke So­un­d­se­ta i Ve­čer­njeg lis­ta. Po­zor­nost pro­laz­ni­ka ove su go­di­ne za­oku­pi­li ruč­no ra­đe­ni bi­cik­li Iva­na Her­ma­na, ko­ji ih još uvi­jek iz­ra­đu­je is­klju­či­vo iz ho­bi­ja. Sta­ja­la su na Bun­de­ku če­ti­ri vo­zi­la na dva ko­ta­ča sa­svim neo­bič­nog iz­gle­da. Je­dan je “na­do­gra­đen” pa­uko­vom mre­žom, s vi­so­kim vo­la­nom, dru­gi je ni­zak, pa se bi­cik­list vo­zi po­sve bli­zu po­da... – Iz­ra­đu­jem ih uglav­nom za pri­ja­te­lje. Ci­je­lu ru­tu vo­zi­li smo na nji­ma i ni­je nam pr­vi put. Spo­jio sam di­je­lo­ve raz­nih bi­ci­ka­la, a za je­dan sam čak ko­ris­tio de­be­le gu­me “chop­pe­ra”. Po­treb­no je tje­dan do dva da se je­dan ta­kav bi­cikl na­pra­vi. Još uvi­jek ni­su na pro­da­ju iako ima za­in­te­re­si­ra­nih – ka­že Ivan Her­man, ko­ji se na bi­cik­li­ja­di vo­zio s pri­ja­te­lji­ma Di­anom Vra­go­vić, Ni­ko­li­nom Las­tov­čić i Ni­ko­lom No­vo­se­lom. Iz Du­bra­ve je do Na­ci­onal­ne sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce sti­gla i obi­telj Me­ić, od­nos­no ma­ma Ša­rol­ta, ta­ta Ro­bert, ko­ji je u sje­da­li­ci vo­zio si­na Da­vi­da, usko­ro tro­go­diš­nja­ka.

“Ma­čji ka­šalj”

– Ne bro­ji­mo vi­še ko­li­ko smo pu­ta odvo­zi­li bi­cik­li­ja­du. Vo­zi­li smo su­prug i ja u Šmid­hen dok Da­vi­da još ni­je bi­lo, a ja sam kao ma­la iš­la i u Pre­pu­što­vec – ka­že maj­ka Ša­rol­ta Me­ić. Ru­tu su odvo­zi­li bez pro­ble­ma, ka­žu, jer i ina­če bi­cik­li­ra­ju, a sma­tra­ju da bi mo­gla bi­ti još du­lja. “Ma­čji je to ka­šalj” i za Da­vo­ri­na Glu­ha­ka ko­ji je, ka­ko sam ka­že, bi­cik­li­ja­du vo­zio “ba­rem tri­de­set pu­ta”. – S ob­zi­rom na to da pu­no vo­zim i ina­če po gra­du, 12 ki­lo­me­ta­ra odra­dim bez pro­ble­ma, no bi­lo je i onih ko­ji to ra­de pu­no rje­đe, pa je do­bro da tem­po ni­je bio pre­vi­še in­ten­zi­van – ka­zao je Da­vo­rin Glu­hak.

Da­vo­rin Glu­hak: Bi­cik­li­ja­du sam odvo­zio ba­rem 30 pu­ta, bez ikak­vih pro­ble­ma

PIXSELL

Me­đu pr­vi­ma u ko­lo­ni na star­tu bio je i glav­ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta Dra­žen Kla­rić

Za­ba­va na ci­lju, ko­ju su pod­gri­ja­va­li DJ-i, tra­ja­la je do ve­čer­njih sa­ti

Ino­va­tiv­nost Ro­di­te­lji su “šle­pa­li” svo­ju dje­či­cu – ve­li­ki bi­cikl ro­rom je ino­va­tiv­no po­ve­zan s ma­lim bi­cik­lom

Obi­telj Her­man Sta­ja­la su na Bun­de­ku če­ti­ri vo­zi­la na dva ko­ta­ča sa­svim neo­bič­nog iz­gle­da – ruč­ni rad Iva­na Her­ma­na

Akro­ba­ci­je Na ci­lju na Bun­de­ku po­sje­ti­te­lje su za­bav­lja­li i akro­ba­ti na bi­cik­li­ma

S lju­bim­ci­ma Na bi­cik­li­ja­di su su­dje­lo­va­li i če­tve­ro­nož­ni lju­bim­ci

Br­zi po­pra­vak Za sve one ko­ji­ma se na ces­ti do­go­dio ne­ki teh­nič­ki kvar bio je osi­gu­ran i ser­vis za br­zi po­pra­vak bi­ci­ka­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.