Ne­kad re­kre­aci­ja, a da­nas pri­je­voz­no sred­stvo i stil ži­vo­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­čer­nja­ko­va bi­cik­li­ja­da pr­vi je put or­ga­ni­zi­ra­na 1978., a u svom ni­zu od 34 go­di­ne ima­la je tek če­ti­ri go­di­ne stan­ke. Dok su se ne­kad u ko­lo­ni bro­ji­li pony bi­cik­li, sta­ri “kram­po­vi”, ka­ko su iz­vje­šta­va­li Ve­čer­nja­ko­vi no­vi­na­ri ili oni iz kuć­ne ra­di­nos­ti, da­nas su bi­cik­li pu­no vi­še od re­kre­aci­je. Oni su dio ži­vot­nog stila i pri­je­voz­no sred­stvo mno­gih, no tra­di­ci­ja bi­cik­li­ja­de oču­va­na je do da­nas, tek s ma­lim iz­mje­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.