Mo­ra­mo da­ti sve od se­be da obra­zov­na re­for­ma kre­ne u ruj­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Bo­že­na Ma­ti­je­vić)

Kao ma­te­ma­ti­čar, mo­že­te li vi raz­ri­je­ši­ti pri­je­po­re oko to­ga ko­li­ko je toč­no lju­di bi­lo na za­gre­bač­kom pro­s­vje­du po­dr­ške obra­zov­noj re­for­mi, tim vi­še što ste na nje­mu bi­li i go­vo­ri­li s po­vi­še­nog mjes­ta?

Kao ma­te­ma­ti­čar znam sve iz­ra­ču­na­ti, no pro­cje­ne su mi lo­še. Ipak, mis­lim da je ta­da ta­mo bi­lo oko 40 ti­su­ća lju­di, i to pro­cje­nju­jem na te­me­lju fotografija iz me­di­ja jer, dok sam go­vo­rio na po­zor­ni­ci, ni­sam do­bro vi­dio. No uvi­jek pos­to­je raz­li­či­te ver­zi­je bro­ja pri­sut­nih na sva­kom do­ga­đa­nju. Ko­li­ko sam shva­tio, policija ne­kad zna pod­ci­je­ni­ti broj lju­di na ne­kom jav­nom do­ga­đa­nju. Ne vje­ru­jem da oni to ra­de na­mjer­no. No mo­glo bi se to toč­no iz­ra­ču­na­ti na te­me­lju fotografija i po­da­ta­ka o di­men­zi­ja­ma Tr­ga.

Ima li va­ma išta spor­no u toj obra­zov­noj re­for­mi, i što se ti­če eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne ko­ja ju je iz­nje­dri­la i što se ti­če sa­dr­ža­ja?

Pro­či­tao sam sa­mo ma­te­ma­tič­ki dio i za me­ne je on na­pre­dak u od­no­su na ono što sad ima­mo. Za­to što ima vi­še pri­mje­ne u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu i što je na­gla­sak stav­ljen na is­hod uče­nja. Zna­či, ni­je vi­še to­li­ko bi­tan pos­tu­pak ka­ko će­mo do­ći do rje­še­nja, ne­go da uče­nik sam na svoj na­čin do­đe do pra­vog rje­še­nja. Ti­me po­ti­če­mo kre­ativ­nost uče­ni­ka. A oni u eks­pert­noj sku­pi­ni bi­li su or­ga­ni­za­to­ri pro­ce­sa. Ni­su se mi­je­ša­li u ma­te­ma­tič­ki dio ku­ri­ku­lu­ma. I dra­go mi je da se u to ni­su pet­lja­li.

Gle­da­ju­ći sad u kak­vu smo se si­tu­aci­ju do­ve­li, vje­ru­je­te li da bi re­for­ma u ško­la­ma mo­gla eks­pe­ri­men­tal­no po­če­ti ži­vje­ti već od ruj­na?

Na­dam se da će bi­ti ta­ko. Mo­ra­mo da­ti sve od se­be da to bu­de jer kas­ni­mo već 20-ak go­di­na. Ako se to ne do­go­di, on­da smo još jed­nu go­di­nu du­lje u ba­na­ni. A to nas on­da u bu­duć­nos­ti ba­ca u još ve­ći za­os­ta­tak za na­pred­nim svi­je­tom jer je u Hr­vat­skoj ne­za­pos­le­nost mla­dih go­to­vo 50 pos­to, što zna­či da da­naš­nji sus­tav škol­s­tva ne pri­pre­ma mla­de kva­li­tet­no za tr­ži­šte ra­da. Za­to daj­mo sve od se­be da re­for­ma kre­ne, bu­di­mo op­ti­mis­tič­ni i za­mo­li­mo po­li­ti­ku da bu­de sa­mo po­dr­ška struč­nja­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.