Na gla­so­vi­toj kon­fe­ren­ci­ji MIPRO 2016. u Opa­ti­ji – 1200 su­di­oni­ka i struč­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - News - (t)

MIPRO 2016, gla­so­vi­ta ne­ko­mer­ci­jal­na in­for­ma­cij­sko-ko­mu­ni­ka­cij­ska kon­fe­ren­ci­ja, ne sa­mo u Hr­vat­skoj već i u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, odr­ža­na je pro­tek­log tjed­na 39. put u Opa­ti­ji. Vra­ta MIPRO-a, od sa­mih nje­go­vih po­če­ta­ka, ši­rom su otvo­re­na svi­ma ko­ji dje­lu­ju u po­dru­čju in­for­ma­cij­ske i ko­mu­ni­ka­cij­ske teh­no­lo­gi­je i no­vih teh­no­lo­gi­ja op­će­ni­to, svi­ma ko­ji kro­če pu­tem zna­nja i ino­va­ci­ja, pu­tem ko­ji vo­di u bu­duć­nost, re­če­no je na otva­ra­nju 39. iz­da­nja ovoj me­đu­na­rod­nog ICT sku­pa. Na ovo­go­diš­njoj ple­nar­noj ras­pra­vi po­ku­ša­lo se od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje ka­ko ubr­za­ti in­dus­trij­ski ra­zvoj su­rad­njom gos­po­dar­stva, sve­uči­li­šta i dr­žav­ne upra­ve. Pred­sjed­nik Me­đu­na­rod­nog pro­gram­skog od­bo­ra MIPRO-a Petar Bi­lja­no­vić na­po­me­nuo je da se ovom te­mom po­ku­ša­la po­ve­za­ti zna­nost, stru­ka i gos­po­dar­stvo te se že­lio da­ti ma­li do­pri­nos go­ru­ćem pro­ble­mu pos­lov­nog svi­je­ta i na­ves­ti do­bre pri­mje­re iz hr­vat­ske gos­po­dar­ske prak­se. U broj­nim do­ga­đa­nji­ma, od okru­glih sto­lo­va, ra­di­oni­ca, se­mi­na­ra, sa­vje­to­va­nja i pre­zen­ta­ci­ja su­dje­lo­vat će vi­še od 1200 akre­di­ti­ra­nih su­di­oni­ka. Ove go­di­ne u zbor­ni­ku ra­do­va sku­pa MIPRO u elek­tro­nič­kom obli­ku objav­lje­no je go­to­vo 400 ra­do­va auto­ra iz 30 ze­ma­lja.

Na ple­nar­noj ras­pra­vi o di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji po­ku­ša­lo se od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje ka­ko ubr­za­ti ra­zvoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.