Slu­ša­li­ce i na­ruk­vi­ca za sport­ske ak­tiv­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - News -

Samsung je pred­sta­vio Ge­ar Fit2 sport­sku na­ruk­vi­cu i Ge­ar IconX be­žič­ne slu­ša­li­ce. Ge­ar Fit2 ima ugra­đen GPS i sen­zor ot­ku­ca­ja sr­ca, mje­ri i pra­ti vježbanje uz tre­nu­tač­ne po­vrat­ne in­for­ma­ci­je. Us­to mo­že pri­ka­za­ti i oba­vi­jes­ti, po­ru­ke i dru­gi sa­dr­žaj s pa­met­nog te­le­fo­na. Sa­mos­ta­lan re­pro­duk­tor glaz­be omo­gu­ća­va ko­ris­ni­ci­ma uži­va­nje u glaz­bi, bez po­tre­be za mo­bil­nim te­le­fo­nom. Ge­ar IconX su be­žič­ne slu­ša­li­ce ko­je se auto­mat­ski ak­ti­vi­ra­ju ka­da ih ko­ris­nik pos­ta­vi u uš­ni ka­nal, a omo­gu­ća­va­ju jed­nos­tav­no pra­će­nje fit­ness ak­tiv­nos­ti, uklju­ču­ju­ći uda­lje­nost, br­zi­nu, tra­ja­nje, ot­ku­ca­je sr­ca te utro­šak ka­lo­ri­ja. Slu­ša­li­ce ta­ko­đer mo­gu re­pro­du­ci­ra­ti glaz­bu sa­mos­tal­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.