Sve vi­še pa­met­nih do­mo­va u Eu­ro­pi

Po­ve­za­ni ure­đa­ji uz pa­met­no rješenje i mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za pa­me­tan i si­gu­ran dom

Vecernji list - Hrvatska - - News - Pi­še: TANJA IVANČIĆ

Eu­ro­pa za tr­ži­štem Sje­ver­ne Ame­ri­ke ka­ska tri do če­ti­ri go­di­ne, no pro­cje­nju­je se da će do 2020. go­di­ne bi­ti 44,9 mi­li­ju­na pa­met­nih do­mo­va

Broj pa­met­nih do­mo­va u Eu­ro­pi i Sje­ver­noj Ame­ri­ci dos­ti­gao je 17,9 mi­li­ju­na u 2015. pre­ma no­voj stu­di­ji Berg In­sig­h­ta. Sje­ver­na Ame­ri­ka pred­nja­či na tom tr­ži­štu i ima­la je 12,7 mi­li­ju­na pa­met­nih do­mo­va kra­jem 2015., što je 56-pos­tot­no po­ve­ća­nje u od­no­su na go­di­nu pri­je. Do 2020. go­di­ne Sje­ver­na Ame­ri­ka imat će 46,2 mi­li­ju­na pa­met­nih do­mo­va ili 35 pos­to cje­lo­kup­nog tr­ži­šta.

Eu­ro­pa za­os­ta­je

Eu­rop­sko pak tr­ži­šte u za­os­tat­ku je tri do če­ti­ri go­di­ne u smis­lu saz­ri­je­va­nja tr­ži­šta, tvr­de u stu­di­ji. Na kra­ju proš­le go­di­ne bi­lo je 5,6 mi­li­ju­na pa­met­nih europ­skih do­mo­va i pro­cje­nju­je se rast od 54 pos­to (CAGR) u slje­de­ćih pet go­di­na ili 44,9 mi­li­ju­na do­mo­va do kra­ja 2020., što bi bi­lo 20 pos­to europ­skih do­mo­va. Naj­us­pješ­ni­ji pro­izvo­di su pa­met­ni ter­mos­ta­ti, si­gur­nos­ni sis­te­mi, pa­met­ne ža­ru­lje, ka­me­re za nad­zor i mul­ti­audio sus­ta­vi. Ne­ma sum­nje da će u bu­duć­nos­ti ko­ris­ni­ci sve vi­še ma­ne­vri­ra­ti i uprav­lja­ti raz­nim po­ve­za­nim ure­đa­ji­ma u svo­jim do­mo­vi­ma. Ia­ko snaž­no ras­te, tr­ži­šte pa­met­nih do­mo­va još je u po­vo­ji­ma u Eu­ro­pi, tvr­de ana­li­ti­ča­ri. Kom­pli­ci­ra­ni ure­đa­ji i ne­do­vo­ljan iz­bor pa­met­nih rje­še­nja te ne­do­vr­še­ni pro­izvo­di bolj­ke su ovog tr­ži­šta, no ne­ma sum­nje da će po­traž­nja ras­ti, a sa­mim tim i po­nu­da pro­izvo­da na tr­ži­štu. Ka­da se ra­di o Hr­vat­skoj, naj­no­vi­ji igrač na tr­ži­štu je te­le­kom-ope­ra­tor Iskon, sa sus­ta­vom Smar­t­ho-

Ka­da se ra­di o Hr­vat­skoj, te­le­ko­mo­pe­ra­tor Iskon od­lu­čio je is­ko­ra­či­ti na ovo tr­ži­šte sus­ta­vom Smar­t­ho­me

me. Nje­ga či­ni set pa­met­nih ure­đa­ja ko­ji omo­gu­ću­ju uprav­lja­nje do­mom na da­lji­nu: mje­ri vla­gu, tem­pe­ra­tu­ru, po­troš­nju ener­gi­je, bi­lje­ži kret­nje, pa­li i ga­si ure­đa­je te omo­gu­ću­je vi­de­onad­zor. Dos­tu­pan je svi­ma, bez ob­zi­ra na to kod ko­jeg su te­le­kom-ope­ra­to­ra. Mo­zak ci­je­log sus­ta­va i glav­ni di­fe­ren­ci­ja­tor od već pos­to­je­ćih je­di­nič­nih rje­še­nja cen­tral­na je je­di­ni­ca ko­ja spa­ja sve pos­tav­lje­ne sen­zo­re te omo­gu­ću­je uprav­lja­nje pu­tem web i mo­bil­ne apli­ka­ci­je za iOS i An­dro­id.

Isko­nov is­ko­rak na tr­ži­šte

Uz cen­tral­nu je­di­ni­cu, os­nov­ni je kom­plet obo­ga­ćen s če­ti­ri sen­zo­ra. Do­la­ze u obli­ku tri ure­đa­ja ko­ji se la­ko pos­tav­lja­ju u sta­nu, bez po­tre­be za do­dat­nim ra­do­vi­ma. Tu su sen­zor mi­krok­li­me (tem­pe­ra­tu­ra + vla­ga) i po­kre­ta u jed­nom ure­đa­ju te pametna utič­ni­ca ko­ja pa­li i ga­si ure­đa­je uz mje­re­nje po­troš­nje ener­gi­je. Kom­plet sa­dr­ži i ka­me­ru za vi­de­onad­zor ko­ja omo­gu­ću­je pre­gled do­ga­đa­nja u do­mu i pra­vo­vre­me­ne re- ak­ci­je. Os­nov­ni kom­plet sen­zo­ra Iskon je ra­zvio u su­rad­nji s do­ma­ćom IT tvrt­kom Smar­tSen­se te pro­dukt di­zaj­ne­ri­com Ma­šom Vuk­ma­no­vić. U Iskon La­bu već se ra­zvi­ja­ju do­dat­ni, niš­ni sen­zo­ri ko­ji će pos­ta­ti dos­tup­ni na je­sen. Na­jav­lje­na je i mo­guć­nost upa­ri­va­nja cen­tral­ne je­di­ni­ce s pa­met­nim ure­đa­ji­ma dru­gih pro­izvo­đa­ča. Ta­ko će se usko­ro uz po­moć Iskon.Smar­t­ho­me apli­ka­ci­je mo­ći kre­ira­ti am­bi­jen­tal­na ra­s­vje­ta te pa­li­ti i ga­si­ti pa­met­ne ža­ru­lje Osram. Iskon.Smar­t­ho­me os­nov­ni kom­plet, kao i do­dat­ni sen­zo­ri, od sa­da su dos­tup­ni kup­nju. Pr­va ci­je­na je od 1100 ku­na za ci­je­li kom­plet sen­zo­ra i tra­je do 1. sr­p­nja ili do is­te­ka za­li­ha. Me­đu pr­vim tes­te­ri­ma us­lu­ge na­šao se i Isko­nov os­ni­vač, vlas­nik tvrt­ke Mi­croBlink i je­dan od naj­ve­ćih do­ma­ćih IT vi­zi­ona­ra Da­mir Sa­bol. Kao dvi­je ve­li­ke pred­nos­ti Iskon.Smar­t­ho­me rje­še­nja spo­me­nuo je i uvi­jek dos­tup­nu teh­nič­ku po­dr­šku te tel­co stan­dard za­šti­te po­da­ta­ka ko­ji nje­gu­ju u Isko­nu.

Sen­zor mi­krok­li­me jed­nos­tav­no se pos­tav­lja bez po­tre­be za do­dat­nim ra­do­vi­ma. Mje­ri tem­pe­ra­tu­ru i vla­gu te po­kre­te Pametna utič­ni­ca Funk­ci­ja je pa­met­ne utič­ni­ce pa­li­ti i ga­si­ti ure­đa­je uz mje­re­nje po­troš­nje ener­gi­je Ka­me­ra za vi­de­onad­zor omo­gu­ću­je pre­gled do­ga­đa­nja u do­mu i pra­vo­vre­me­ne re­ak­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.