1 Cr­na tjes­te­ni­na sa sječ­kom od gra­ška

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

U pro­klju­ča­loj, po­so­lje­noj vo­di, u ko­ju ste uli­li 1 dl ulja, pro­ku­haj­te ½ kg cr­nih re­za­na­ca, za­jed­no s ¼ kg očiš­će­nih zr­na­ca gra­ška jer će po­vr­će bi­ti go­to­vo u is­to vri­je­me ka­da i tjes­te­ni­na. Po­seb­no sku­haj­te još ¼ kg gra­ška, pa ga u mik­se­ru sa­me­lji­te za­jed­no sa 5 dag ba­ja­ma, 1 struč­kom bo­silj­ka, so­lju i pa­prom u ka­šast sje­čak. Nji­me za­či­ni­te tjes­te­ni­nu i gra­šak, pa slu­ži­te vru­će, mo­že i s ri­ba­nim par­me­za­nom. Mo­ja ina­či­ca ta­li­jan­skog re­cep­ta za tjes­te­ni­nu s ge­no­ve­škim pes­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.