Izvor­ni zim­ze­le­ni hi­to­vi i no­ve obra­de

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Još je­dan pro­jekt ko­jim Cro­atia Re­cor­ds ko­ris­ti bo­ga­tu ar­hi­vu pje­sa­ma dru­go je iz­da­nje iz se­ri­je „Zim­ze­le­no a no­vo“, na ko­joj šest sin­gle­ova pop i za­bav­ne glaz­be mo­že­te ču­ti na jed­noj stra­ni vi­ni­la, a šest akus­tič­nih obra­da u ina­či­ca­ma no­vih iz­vo­đa­ča na dru­goj stra­ni LP-ja. Emi­ti­ra­nje u ra­dij­skoj emi­si­ji Mu­sic Pub na dru­gom pro­gra­mu Hr­vat­skog ra­di­ja vra­ća u eter proš­le zgo­dit­ke i no­ve glaz­be­ni­ke, ia­ko je slu­ša­nje s vi­ni­la naj­bo­lja op­ci­ja. U dru­gom iz­da­nju „Zim­ze­le­no a no­vo“do­no­si hi­to­ve Dra­ge Dik­li­ća, Ane Šte­fok, Kru­ne Sla­bin­ca, No­vih fo­si­la, Mi­še Ko­va­ča i Oli­ve­ra Dra­go­je­vi­ća, te obra­de Vin­don Ha­vin, The Blon­des, Au­gus­ti, The An­swer, Re­na­te Sab­ljak i Ne­ba i Flu­en­tes.

“Zim­ze­le­no a no­vo” Raz­ni iz­vo­đa­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.