Ši­ri­na uku­sa ured­ni­ka na ri­ječ­kom ra­di­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Dvos­tru­ki CD „Ra­dio Rijeka 70 go­di­na” pro­jekt je u po­vo­du pros­la­ve 70 go­di­na os­ni­va­nja ri­ječ­kog ra­dij­skog stu­di­ja, a če­tr­de­set sni­ma­ka nas­ta­lih u tom stu­di­ju svje­do­či o ši­ro­kom žan­rov­skom spek­tru: od če­tr­de­se­tih go­di­na i ABC kvin­te­ta, pr­vih sni­ma­ka Bru­na Pe­tra­li­ja, pe­de­se­tih go­di­na ka­da su ta­mo Ju­go­to­no­ve hi­to­ve sni­ma­li Ivo Ro­bić, Raj­ka Va­li i Zvo­ni­mir Kr­kljuš, do stva­ra­nja pr­vih ra­dij­skih an­sam­bla ko­ji su pra­ti­li pje­va­če, sve do osam­de­se­tih i pr­vih sni­ma­ka Pa­ra­fa, Ca­ca­dou Lo­ok, De­nis & De­nis, La­ufe­ra i Gra­da. Od šla­ge­ra, ever­gri­na, po­pa i ja­zza do pun­ka i elek­tro­ni­ke, po­ka­zu­je se ši­ri­na uku­sa i svje­to­na­zo­ra ko­ju su ured­ni­ci Ra­dio Ri­je­ke pu­šta­li u stu­dio i, sre­ćom, za­bi­lje­ži­li.

“Ra­dio Rijeka 70 go­di­na” Raz­ni iz­vo­đa­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.