Po­vra­tak Ra­di­ohe­ada na ne­ko­li­ko ko­lo­si­je­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ra­di­ohe­ad su svo­je­vr­s­na ano­ma­li­ja sred­nje stru­je roc­ka, sas­tav ko­ji pro­da­je al­bu­me u mi­li­jun­skim nak­la­da­ma i ras­pro­da­je tur­ne­je, a sve to s glaz­bom ko­ja je os­ta­la ne­po­gre­ši­vo be­skom­pro­mis­na. Prem­da je nji­hov za­štit­ni znak pre­poz­nat­ljiv, ne­ki bi rek­li i pre­ten­ci­ozan, no­vi al­bum „A Mo­on Sha­ped Po­ol“fas­ci­ni­ra bo­gat­stvom ide­ja i bes­pri­je­kor­nom re­ali­za­ci­jom. S ja­čim udje­lom du­ha­ča, od kla­vir­skih sklad­bi do stal­nog do­to­ka elek­tro­ni­ke s je­da­na­est no­vih pje­sa­ma, po­vra­tak je Ra­di­ohe­ada na ne­ko­li­ko ko­lo­si­je­ka ko­ji­ma su već pro­la­zi­li, ali su ih Tom Yor­ke i druš­tvo maj­stor­ski uobli­či­li u no­ve pje­sme.

“A Mo­on Sha­ped Po­ol” Ra­di­ohe­ad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.