Europ­ski “Bre­aking Bad”

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Se­ri­ja “Lagodan ži­vot” ima sve adu­te: am­bi­jent, pri­ču, sjaj­ne li­ko­ve, ali i je­dan ma­li pro­blem: nas­lov. Jer on pr­vo aso­ci­ra na ne­ku ame­rič­ku obi­telj­sku ko­me­di­ju kak­vih smo do­sad gle­da­li na ti­su­će, a za­pra­vo je ri­ječ o od­lič­noj ma­đar­skoj kri­mi- dra­mi. U sre­di­štu pri­če če­tve­ro­čla­na je obi­telj Mik­lósi, otac At­ti­la osred­nji je kri­mi­na­lac ko­ji na pri­je­va­ru iz­najm­lju­je tu­đe sta­no­ve, nje­go­va su­pru­ga Jan­ka želi da joj se muž i da­lje ba­vi lo­pov­lu­kom, a i sin Mark te­ži to­me da kre­ne oče­vim sto­pa­ma. Kći Mi­ra dje­lu­je kao je­di­na nor­mal­na u obi­te­lji i ovak­va pos­tav­ka na pr­vu dje­lu­je kao eu­rop­ska ver­zi­ja “Bre­aking Ba­da” – i ta­mo je otac Wal­ter Whi­te kre­nuo sto­pa­ma kri­mi­na­la, što je na kon- cu pri­hva­ti­la i nje­go­va su­pru­ga Skyler, a i oni su ima­li dvo­je dje­ce. Me­đu­tim, ma­đar­ska se­ri­ja ipak ide u su­prot­nom smje­ru: dok je mir­ni pro­fe­sor Wal­ter Whi­te na­pus­tio si­gur­nost sva­kod­ne­vi­ce i kre­nuo u “ku­ha­nje” me­ta, At­ti­la želi od­ba­ci­ti ka­ri­je­ru kri­mi­nal­ca i pos­ta­ti do­sad­ni, sva­kod­nev­ni otac i su­prug. Pet­lja­nje s kri­mi­na­lom i po­ku­šaj in­te­gra­ci­je u sva­kod­nev­ni, obi­telj­ski ži­vot baš mu i ne us­pi­je­va jer se sva­kim da­nom oko nje­ga ste­že obruč, a on baš i ni­je to­li­ko in­te­li­gen­tan po­put He­isen­ber­ga da se iz si­tu­aci­ja iz­vla­či ge­ni­jal­nim do­sjet­ka­ma. At­ti­la je vi­še re­alis­ti­čan, pra­vi europ­ski lik ko­ji se za­pet­ljao do gr­la i sad po­ku­ša­va pos­pre­mi­ti ži­vot­ni ne­red. U vlas­ti­toj obi­te­lji baš i ne na­la­zi sa­vez­ni­ke jer sva­ki od pres­ta­lo tro­je uku­ća­na gu­ra ži­vot u dru­gom smje­ru. U po­čet­ku naj­od­boj­ni­ja Jan­ka pre­tva­ra se u vr­lo za­nim­lji­vu oso­bu, i to od tre­nut­ka kad sa svo­jim no­vim pri­ja­te­ljem smr­če ko­ka­in na pok­lop­cu WC školj­ke. Dok je ona sve si­gur­ni­je “na pu­tu pre­ma do­lje”, At­ti­la se po­ku­ša­va nor­ma­li­zi­ra­ti, ali i po­či­nje shva­ća­ti ka­ko su svi oko nje­ga kri­mi­nal­ci i da je go­to­vo ne­mo­gu­će is­ko­pr­ca­ti se iz tog svi­je­ta. HBO Eu­ro­pe nas­ta­vio je ta­ko, na­kon proš­lo­go­diš­nje sjaj­ne polj­ske se­ri­je “Čo­por”, pro­du­ci­ra­ti u zem­lja­ma ne­ka­daš­nje is­toč­ne Eu­ro­pe, a ma­đar­ska se­ri­ja “Lagodan ži­vot” do­kaz je da je ovaj dio svi­je­ta ra­sad­nik od­lič­nih pri­ča.

Dok je Wal­ter Whi­te iz mir­nog ušao u svi­jet kri­mi­na­la, Mik­lósi ide u su­prot­nom smje­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.