Uvid u to ka­ko je nas­ta­la naj­poz­na­ti­ja li­kov­na po­sve­ta svi­je­tu ba­le­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BO­JA­NA RA­DO­VIĆ

Go­di­ne 2012. Zagreb je ho­do­čas­tio u Klo­vi­će­ve dvo­re po­gle­da­ti Ma­lu ple­sa­či­cu – 99 cen­ti­me­ta­ra vi­so­ku skul­p­tu­ru Ed­ga­ra De­ga­sa. Ka­da ju je slav­ni umjet­nik pr­vi pu­ta iz­lo­žio 1881. go­di­ne, Pa­ri­ža­ni su bi­li u šo­ku, slav­ni je umjet­nik ma­le­nu ba­le­ri­nu po­ka­zao na­tu­ra­lis­tič­ki, odje­ve­nu u pra­vu ba­let­nu suk­nji­cu od jef­ti­nog ti­la i ba­let­ne pa­pu­či­ce, s pe­ri­kom na­či­nje­nom od ljud­ske ko­se i sa­ten­skom vrp­com... Sa­da je pred či­ta­te­lji­ma pri­ča o toj is­toj dje­voj­či­ci – Ma­rie von Go­et­hem, de­bi­tan­ti­ci u ba­le­tu pa­ri­ške Ope­re i nje­zi­nim ses­tra­ma, ro­man Cat­hy Ma­rie Buc­ha­nan “Dje­voj­ke sa slika” (Lu­men, ured­ni­ca Mi­ros­la­va Vu­čić, pri­je­vod Ma­te Ma­ras, 129 ku­na). Baš kao i u 19. sto­lje­ću u Pa­ri­zu, i ovaj je ro­man svo­je­vr­s­ni šok za 21. sto­lje­će. Pri­ča je to u ko­joj auto­ri­ca ne­vje­ro­jat­no pre­ciz­no opi­su­je svi­jet si­ro­maš­nih pra­lji, rad­ni­ca, kur­ti­za­na... že­na ko­je spas vi­de u dje­te­tu ko­je će nas­tu­pi­ti u ba­le­tu. A ta su dje­ca za­pra­vo glad­na. Sve te dje­voj­či­ce ula­ze u Ope­ru sa­nja­ju­ći ne­ki bolji i druk­či­ji ži­vot, a us­pjeh na po­zor­ni­ci za­pra­vo ih vo­di rav­no u ru­ke bo­ga­tih, ali po­hot­nih mu­ška­ra­ca, tzv. me­ce­na. Glav­na ju­na­ki­nja ipak svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju na­la­zi u glaz­bi. Ka­da je ona obuz­me, svi­jet pos­ta­je ču­do, a u za­pe­ćak pa­da­ju sli­ke o si­ro­maš­tvu, ses­tri u za­tvo­ru, maj­ci ko­ja utje­hu tra­ži u al­ko­ho­lu, mu­škar­cu ko­ji je sek­su­al­no zlos­tav­lja... Ta­da stra­ni­ce ro­ma­na pos­ta­ju is­tin­ska oda ba­let­noj umjet­nos­ti, no oda ko­ja ne mis­ti­fi­ci­ra umjet­nost, već jas­no po­ka­zu­je ko­li­ko je tru­da i mu­ke po­treb­no da se ba­le­tom “slo­mi” ljud­sko ti­je­lo i na sce­ni pos­tig­ne sa­vr­šens­tvo. Ovo je sto­ga ro­man i o bo­li, šti­vo za sve ko­ji vo­le ba­let, ali i sve ko­ji vo­le ve­li­kog De­ga­sa, ia­ko je on ov­dje spo­re­dan lik.

Cat­hy Ma­rie Buc­ha­nan sjaj­no je uhva­ti­la duh epo­he

Ro­man o ba­le­ri­na­ma Či­ta­te­lji ko­ji vo­le ba­let, ali i svi ko­ji vo­le li­kov­nost obo­ža­vat će ovaj ro­man

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.