Naj­bo­lja gu­sar­ska se­ri­ja ikad snim­lje­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Pa Pic­k­boxu se od 1. lip­nja mo­gu po­gle­da­ti dru­ga i tre­ća se­zo­na od­lič­ne gu­sar­ske se­ri­je “Cr­na jedra”. Do­ga­đa­ji se odvi­ja­ju dva­de­set go­di­na pri­je Ste­ven­so­no­va Oto­ka s bla­gom, 1715. go­di­ne, a naj­moć­ni­ji me­đu pi­ra­ti­ma vo­de bit­ku da za­do­bi­ju prev­last nad stra­te­škim tr­go­vač­kim sre­di­štem Na­ssau na Ba­ha­mi­ma. Mno­gi fa­no­vi “Cr­na jedra” sma­tra­ju naj­bo­ljom gu­sar­skom se­ri­jom do­sad snim­lje­nom.

U lip­nju na plat­for­ma­ma ko­je su nam dos­tup­ne ima dos­ta pre­mi­je­ra, a tu je i naj­a­va iš­če­ki­va­nog “Out­cas­ta”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.