Ko­nač­no sti­že pri­ča o op­sjed­nu­tom Kyleu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Fox je naj­a­vio glo­bal­nu pre­mi­je­ru ove se­ri­je u čak 125 ze­ma­lja u lip­nju. Glav­ni lik je Kyle Bar­nes, mla­di čo­vjek ko­ji je op­sjed­nut de­mo­ni­ma od dje­tinj­stva. Ka­ko bi za­šti­tio bliž­nje i po­ku­šao ra­zu­mje­ti raz­lo­ge svo­je op­sjed­nu­tos­ti, od­la­zi u iz­o­la­ci­ju. Uz Kylea je­dan je od glav­nih li­ko­va ve­le­čas­ni An­der­son ko­ji vje­ru­je da je voj­nik u sve­to­me Bož­jem ra­tu pro­tiv zlih si­la u svi­je­tu i uči­nit će sve ka­ko bi po­mo­gao Kyleu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.