Ek­s­cen­trik is­tra­žu­je za­mr­še­na uboj­stva

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Če­ti­ri se­zo­ne vr­lo do­bre kri­mi­na­lis­tič­ke dra­me “Smrt u raju” dos­tup­ne su na Pic­k­boxu od 1. lip­nja. Rad­nja ove BBC-je­ve se­ri­je odvi­ja se na Ka­ri­bi­ma. U sr­cu pri­če hlad­ni i ge­ni­jal­ni de­tek­tiv ek­s­cen­trik ko­ji mr­zi pi­je­sak, sun­ce i sve ono u če­mu uži­va­ju tu­ris­ti. Usred lje­ta no­si odi­je­la, ali ima savršen njuh za ubo­ji­ce i kri­mi­nal­ce. Ovu trop­sku kri­mi-dra­mu po epi­zo­di je pra­ti­lo i do 8,5 mi­li­ju­na lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.