Tin Je­dvaj: Nit­ko na Euru od nas ni­je ja­či, pa čak ni ta Špa­njol­ska!

Igra­ča Baye­ra iz Le­ver­ku­se­na oz­lje­de su ko­nač­no za­obiš­le i u pro­ljet­nom di­je­lu se­zo­ne po­ka­zao je što sve zna i mo­že na te­re­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Pre­drag Ju­ri­šić ZAGREB

Pri­pre­me bez pro­ble­ma Je­dvaj je sve tre­nin­ge u Me­đi­mur­ju i Is­tri odra­dio ka­ko tre­ba i po­ka­zao da se s njim mo­že oz­bilj­no ra­ču­na­ti Ta­ta Zden­ko mi je ži­vot­ni i no­go­met­ni uzor, ali mis­lim da sam ja ipak bolji igrač od nje­ga - ka­že mla­đah­ni Tin Je­dvaj Mla­dom igra­ču je ipak bo­lje oti­ći u Bun­des­li­gu ne­go u Se­rie A. U Ita­li­ji se tre­ne­ri vi­še os­la­nja­ju na iskus­ne

Pri­če o upit­ni­ci­ma iz­nad mo­je ka­ri­je­re bi­le uis­ti­nu pre­na­pu­ha­ne, ia­ko je to bi­lo do­is­ta te­ško raz­dob­lje za me­ne, ka­že Tin Je­dvaj Sport­ski tjed­nik Max na svo­jim stra­ni­ca­ma do­no­si pri­ču o Ti­nu Je­dva­ju. Na­kon što je iz­gu­bio je­sen zbog oz­lje­de, Tin Je­dvaj (20) odi­grao je iz­vr­s­no pro­lje­će u Baye­ru iz Le­ver­ku­se­na i oprav­da­no ga je iz­bor­nik An­te Ča­čić uvr­stio na po­pis kan­di­da­ta za od­la­zak na Eu­rop­sko pr­vens­tvo u Fran­cu­sku. Što­vi­še, bi­li smo uvje­re­ni da će Je­dvaj bi­ti na po­pi­su od 23 no­go­me­ta­ša (20 igra­ča plus tri vra­ta­ra) za tur­nir u Fran­cu­skoj. On je u ovom tre­nut­ku je­dan od anj­bo­ljih hr­vat­skih sto­pe­ra.

Kraj oz­lje­da­ma

– Ni­sam se op­te­re­ći­va ti­me ho­ću li bi­ti na za­vr­š­nom po­pi­su. Sre­tan sam što sam na pri­pre­ma­ma s re­pre­zen­ta­ci­jom, da­jem sve od se­be na tre­nin­zi­ma... Oz­ra­čje je iz­vr­s­no, deč­ki su me od­lič­no pri­mi­li i do­is­ta sam po­no­san što sam dio ove mom­ča­di. Po­seb­no je do­bro bi­lo na­ma mla­đi­ma, uži­va­li smo sva­ki dan u ovom okru­že­nju i do­bro smo tre­ni­ra­li – re­kao nam je Je­dvaj o pri­pre­ma­ma u Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri. Pro­lje­tos je odi­grao ve­ći­nu utak­mi­ca za Bayer, pa­uzi­rao je sa­mo zbog žu­tih kar­to­na, a kad ga je iz­bor­nik An­te Ča­čić do­šao uži­vo vi­dje­ti na utak­mi­ci pro­tiv Sc­hal­kea u Gel­sen­kir­c­he­nu, mo­rao je na­pus­ti­ti travnjak zbog oz­lje­de na­kon su­da­ra s vlas­ti­tim vra­ta­rom! Sre­ćom, do­bio je sa­mo jak uda­rac u gle­žanj, ni­kak­vih po­s­lje­di­ca ni­je bi­lo... Le­ver­ku­sen je os­tva­rio cilj, iz­bo­rio je iz­rav­ni pla­sman u Li­gu pr­va­ka, a naš je mla­di sred­nji bra­nič (u Baye­ru igra na des­nom bo­ku) bio me­đu važ­ni­jim ko­ta­či­ći­ma tog stro­ja iz vr­ha Bun­des­li­ge. – U Le­ver­ku­se­nu mi je iz­vr­s­no, pri­vik­nuo sam se i već sam go­to­vo sta­ro­sje­di­lac. Dvi­je go­di­ne sam u Nje­mač­koj i ni­sam po­gri­je­šio kad sam iz Ro­me oti­šao u Bayer – ka­že Je­dvaj, ko­jeg ugo­vor s nje­mač­kim klu­bom ve­že do 2020. go­di­ne. Us­po­re­di­te nam ma­lo ta­li­jan­ski i nje­mač­ki no­go­met.

Upi­ja sve za­mis­li tre­ne­ra

– U Nje­mač­koj se igra br­že, slo­bod­ni­je i otvo­re­ni­je, dok u Ita­li­ji “ca­ru­je” tak­ti­ka i če­ka­nje da su­par­nik po­gri­je­ši. Mla­dom je igra­ču znat­no bo­lje oti­ći u Nje­mač­ku, tu će si­gur­no pri­je do­bi­ti pri­li­ku ne­go u Ita­li­ji, u ko­joj se tre­ne­ri os­la­nja­ju na is­kus­ni­je igra­če - na­gla­ša­va Je­dvaj. Iz Di­na­ma ste pri­je tri go­di­ne otiš­li u Ro­mu (tran­sfer je bio te­žak šest mi­li­ju­na eura!) kao sil­no na­da­re­ni sred­nji bra­nič, a u Le­ver­ku­se­nu igra­te na mjes­tu des­nog boč­nog bra­ni­ča. Što vam vi­še od­go­va­ra? – Po vo­ka­ci­ji sam sred­nji bra­nič, ali već sam se pri­vik­nuo i na ovu boč­nu po­zi­ci­ju, pa mi je do­is­ta

sve­jed­no na ko­joj po­zi­ci­ji igram. Na oba se mjes­ta do­bro sna­la­zim, u klu­bu su za­do­volj­ni, za­do­vo­ljan sam i ja... Je­se­nas se pro­ni­je­la vi­jest da vam je ka­ri­je­ra pod upit­ni­kom zbog tri pu­ta po­nav­lja­ne oz­lje­de te­ti­ve li­je­vog ko­lje­na i be­dre­nog mi­ši­ća. U kak­vom ste sad zdrav­s­tve­nom sta­nju? – Od­lič­nom! Te su pri­če o upit­ni­ci­ma iz­nad mo­je ka­ri­je­re bi­le uis­ti­nu pre­na­pu­ha­ne, ia­ko je to bi­lo do­is­ta te­ško raz­dob­lje za me­ne. E sad, os­ta­lo je upit­no za­što se ta oz­lje­da to­li­ko pu­ta po­nav­lja­la, ali ne že­lim tra­ži­ti raz­lo­ge, ni­ti kriv­ca za tak­vu si­tu­aci­ju. Ta­ko se do­go­di­lo, valj­da je ta­ko mo­ra­lo bi­ti i sad je naj­važ­ni­je da vi­še ne osje­ćam ni­kak­vu bol, ni­ti po­s­lje­di­ce tih oz­lje­da, sve je to iza me­ne. Ti­nov otac, Zden­ko Je­dvaj, ta­ko­đer je bio no­go­me­taš, igrao je zad­njeg bra­ni­ča (da­nas iz­u­mr­li li­be­ro) u Ve­le­žu, Za­gre­bu, Se­ges­ti i Ri­je­ci... – Ta­ta mi je, kao i sva­kom si­nu, ži­vot­ni uzor! Bio sam pre­ma­li kad je on igrao no­go­met, ni­kad ga ni­sam vi­dio na te­re­nu, ia­ko mi svi go­vo­re da je bio do­bar igrač. Imam oče­vu mak­si­mal­nu pot­po­ru, čes­to me sa­vje­tu­je i ja ga slu­šam. Sa­vje­ti su oči­to bi­li do­bri, jer sam do­šao tu gdje je­sam, do vr­hun­ske no­go­met­ne ra­zi­ne.

Ni zbog če­ga ne ža­li

A što ka­že ta­ta Zden­ko, tko je bolji no­go­me­taš – vi ili on? – Ha, ha, ha... Ni­kad ni­smo raz­go­va­ra­li na taj na­čin. Ali, mis­lim da sam ja bolji igrač, ha, ha... Jes­te li ika­da za­ža­li­li što ste ta­ko ra­no, s ne­pu­nih 17 go­di­na, otiš­li iz Di­na­ma u ino­zem­s­tvo? Is­ti­na, te­ško je bi­lo od­bi­ti Ro­mi­nu bo­ga­tu po­nu­du, ali za­gre­bač­ka i hr­vat­ska pu­bli­ka ni­su vas ni upoz­na­li kao igra­ča, a već ste otiš­li. U sje­ća­nju je svi­ma va­ša ma­es­tral­na par­ti­ja pro­tiv Haj­du­ka u Spli­tu, tom ste od­lič­nom utak­mi­com za­pra­vo pot­pi­sa­li od­la­zak... – Te­ško je re­ći da ža­lim za bi­lo čim. Is­ti­na je da pr­ve se­zo­ne u Ro­mi ni­sam igrao, ali sad sam već dru­gu se­zo­nu stan­dard­ni igrač Baye­ra u Bun­des­li­gi! Dak­le, taj ra­ni od­la­zak si­gur­no ni­je za me­ne bio po­gre­šan po­tez u pro­fe­si­onal­nom smis­lu, ia­ko ne mo­gu po­re­ći da mi je žao što sam zbog od­la­ska u ino­zem­s­tvo vr­lo mlad žr­tvo­vao ve­lik dio ži­vo­ta kod ku­će, u obi­telj­skom okru­že­nju, os­ta­vio sam obi­telj i pri­ja­te­lje... To mi naj­vi­še ne­dos­ta­je u Nje­mač­koj, ia­ko mi čes­to u Le­ver­ku­sen u po­sjet do­đu obi­telj i pri­ja­te­lji. Sve ima svo­je pred­nos­ti i mane, ali ne mo­gu re­ći da za bi­lo či­me ža­lim - ka­že deč­ko sa za­gre­bač­ke Ljub­lja­ni­ce.

Poz­na­je Tur­ke

U Le­ver­ku­se­nu Je­dvaj igra s dvo­ji­com tur­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Je­dan od njih je ve­z­njak Ha­kan Cal­ha­no­glu, uz Ar­du Tu­ra­na sva­ka­ko naj­bo­lji i naj­o­pas­ni­ji tur­ski igrač, ko­ji fan­tas­tič­no iz­vo­di pre­ki­de... – Na tre­nin­zi­ma stal­no vjež­ba te “slo­bod­nja­ke” i, što je naj­go­re, ri­jet­ko pro­ma­šu­je! Pra­vi je maj­stor pre­ki­da, ali se na­dam da pro­tiv nas ne­će ima­ti svoj dan te da će naš iz­vr­s­ni vra­tar Danijel Su­ba­šić zna­ti ukro­ti­ti nje­go­ve udar­ce – ka­že Je­dvaj, ko­ji je u od­lič­nim od­no­si­ma i s Öme­rom To­pra­kom, ko­jeg ne­ma u na­ci­onal­noj se­lek­ci­ji zbog sva­đe s Gök­ha­nom To­re­om. To­prak je re­kao da ne­će igra­ti za Tur­sku za­jed­no s To­re­om, a sve je pre­sje­kao od­rje­ši­ti iz­bor­nik Fa­tih Te­rim, ko­ji je pre­kri­žio To­pra­ka bez baš pre­vi­še raz­miš­lja­nja... – Za nas je do­bro da je ta­ko, To­prak je iz­vr­stan igrač i si­gur­no će ne­dos­ta­ja­ti Tur­skoj - tvr­di Tin Je­dvaj. Bis­te li bi­ti ra­zo­ča­ra­ni da vas iz­bor­nik ni­je sta­vio na ko­nač­ni po­pis za na Eu­rop­sko pr­vens­tvo? – Ne bih! U zi­mi sam, na­ime, že­lio sa­mo odi­gra­ti po­lu­se­zo­nu bez oz­lje­da, da se na­po­kon vra­tim na te­ren. U to­me sam us­pio, a ovaj je po­ziv na pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je do­šao kao na­gra­da. Sre­tan sam zbog to­ga i stvar­no ne bih bio tu­žan da me ni­je uvr­stio na po­pis put­ni­ka za Eu­ro. Bio ja u Fran­cu­skoj s deč­ki­ma ili ne, si­gu­ran sam da mo­že­mo bi­ti pr­vi u sku­pi­ni, ne tre­ba se ni­ko­ga pla­ši­ti, čak ni te Špa­njol­ske! - ka­zao je naš mla­di no­go­me­taš i do­dao: - Dak­le, pro­la­zi­mo pr­vi krug, a on­da je sve mo­gu­će – ka­že Je­dvaj, či­ji op­ti­mi­zam uis­ti­nu odu­šev­lja­va i do­kaz je kak­vo je oz­ra­čje vla­da­lo u mom­ča­di na pri­pre­ma­ma re­pre­zen­ta­ci­je, pi­še u sport­skom tjed­ni­ku Max.

Zbog broj­nih oz­lje­da naj­ve­ći su pe­si­mis­ti tvr­di­li da je za Je­dva­ja ka­ri­je­ra za­vr­še­na, ali Tin ni­je odus­ta­jao i sad ide na Eu­rop­sko pr­vens­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.