Skan­di­nav­ci po­dr­ža­va­ju Slo­ven­ca za še­fa Ue­fe

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pred­sjed­nik Slo­ven­skog no­go­met­nog sa­ve­za Alek­san­der Če­fe­rin (49) do­bio je jak vje­tar u le­đa u utr­ci za pred­sjed­ni­ka Ue­fe. Za­jed­nič­ku iz­ja­vu pot­po­re ljub­ljan­skom od­vjet­ni­ku pot­pi­sa­li su čel­ni­ci na­ci­onal­nih sa­ve­za Šved­ske, Dan­ske, Nor­ve­ške i Fin­ske. “Če­fe­ri­no­vom po­bje­dom Ue­fa bi ima­la pri­li­ku za no­vi po­če­tak. S njim di­je­li­mo is­ti in­te­res – eu­rop­skom no­go­me­tu po­treb­ne su re­for­me, i di­je­li­mo sli­čan po­gled na uprav­lja­nje europ­skim i svjet­skim no­go­me­tom”, sto­ji u iz­ja­vi Skan­di­na­va­ca. Va­žan da­tum za Alek­san­dra Če­fe­ri­na jest 8. lip­nja ka­da se u Mo­sk­vi odr­ža­va Re­gi­onal­na kon­fe­ren­ci­ja, na ko­joj će su­dje­lo­va­ti čel­ni­ci no­go­met­nih sa­ve­za dr­ža­ve biv­še Ju­gos­la­vi­je, Bal­ka­na i Ru­si­je. Uoči tog sas­tan­ka, Če­fe­rin će da­nas u Ljub­lja­ni ugos­ti­ti pred­sjed­ni­ka Tur­skog no­go­met­nog sa­ve­za, utje­caj­no­ga Yil­di­ri­ma De­miröre­na. Nje­go­va potpora ima­la bi i te kak­vu te­ži­nu. (td)

Alek­san­der Če­fe­rin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.