U Fran­cu­skoj naj­vi­še oče­ku­jem od Iva­na Pe­ri­ši­ća

Sa­mo Bel­gi­ja i Hr­vat­ska mo­gu iz­ne­na­di­ti ve­li­ke – ka­že Du­du

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Pre­drag Ju­ri­šić pre­drag.ju­ri­sic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Si­tu­aci­ja u Ukra­ji­ni ni­je do­bra, klu­bo­vi se ga­se, još se ne zna ho­će li se igra­ti Li­ga 12 ili Li­ga 10 – re­kao nam je naš biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac Una­toč krat­kom od­mo­ru, naš biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac Edu­ar­do da Sil­va ipak je pro­na­šao ma­lo vre­me­na – proš­lo­ga je tjed­na na dva-tri da­na “skok­nuo” do Za­gre­ba. No, već je u pe­tak ot­pu­to­vao u Bra­zil, a kra­jem slje­de­ćeg tjed­na vra­ća se u Ki­jev, jer mu 13. lip­nja po­či­nju pri­pre­me sa Šah­ta­rom za no­vu se­zo­nu.

Upoz­nao no­vog tre­ne­ra

– Igra­mo u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka, pa je i od­mor bio kra­ći. Pr­vih će­mo da­na bi­ti u Ukra­ji­ni, a on­da ide­mo u Ni­zo­zem­sku – re­kao nam je Edu­ar­do uz ka­vu u svo­joj za­gre­bač­koj “ba­zi”, bra­zil­skom ba­ru “Be­li­ze”, ko­ji u Za­gre­bu drži nje­gov su­na­rod­njak Ser­gio, ta­ko­đer biv­ši no­go­me­taš (Rijeka, Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac). Edu­ar­du ugo­vor sa Šah­ta­rom tra­je do zi­me, ovih da­na sti­žu mu i ne­ke dru­ge po­nu­de, ali još ni­šta ni­je bi­lo to­li­ko oz­bilj­no da bi ga za­in­tri­gi­ra­lo da pro­mi­je­ni sre­di­nu. Na­kon 12 go­di­na, Šah­tar je na­pus­tio tre­ner Mir­cea Lu­ces­cu, za­mi­je­nio ga je 43-go­diš­nji Por­tu­ga­lac Pa­ulo Fon­se­ca, ko­ji je ove se­zo­ne osvo­jio por­tu­gal­ski kup s Bra­gom... – Pru­ži­li smo si ru­ke kad smo igra­li s Bra­gom u če­t­vr­t­fi­na­lu Europ­ske li­ge, no bi­lo je to kur­to­az­no upoz­na­va­nje. Još ni­smo raz­go­va­ra­li, bit će to ve­li­ka pro­mje­na u svla­či­oni­ci, jer smo na­vik­li na Lu­ces­cua. Pet go­di­na sam s njim ra­dio, pri­je nje­go­va do­la­ska nit­ko ni­je znao tko je Šah­tar, a sad je to res­pek­ta­bi­lan europ­ski klub. Pla­sman u Li­gu pr­va­ka sva­ke vam je se­zo­ne imperativ, i ove se­zo­ne, kao i la­ni, kre­će­te od 3. pret­ko­la... – Tre­bat će nam dos­ta sre­će. La­ni smo, pri­mje­ri­ce, igra­li pro­tiv Fe­ner­bahçea i Ra­pi­da, us­pje­li smo, na­dam se da će ta­ko bi­ti i ovo­ga lje­ta. Rat je u Ukra­ji­ni, kao i svu­da gdje se ra­tu­je, po­re­me­tio sve ži­vot­ne i druš­tve­ne sfe­re. Sti­žu vi­jes­ti da pos­to­je ve­li­ki pro­ble­mi i u ukra­jin­skom no­go­me­tu... – Si­tu­aci­ja ni­je do­bra, ne­ki se klu­bo­vi ga­se, zad­nji je, eto, po­to­nuo Za­po­rož­je. Još se ne zna kak­va će se li­ga igra­ti, pos­to­je dvi­je ide- je – Li­ga 12 tro­kruž­no ili Li­ga 10 če­tve­ro­kruž­no. Mi bi­smo tre­ba­li do­ma­će pr­vens­tve­ne utak­mi­ce igra­ti u Har­ko­vu (Har­kiv), ko­ji je znat­no bli­že Ki­je­vu od La­vo­va (Lviv), u ko­jem smo do­sad igra­li sve utak­mi­ce, a u no­voj bi­smo se­zo­ni ta­mo tre­ba­li igra­ti sa­mo europ­ske okr­ša­je. U Har­ki­vu i oko­li­ci ži­vi oko 250.000 lju­di ko­ji su zbog ra­ta na­pus­ti­li re­gi­ju Do­njeck i oče­ku­je se da bi­smo on­da ima­li i ve­ći broj na­vi­ja­ča na sta­di­onu. A i da­lje će­mo ži­vje­ti i tre­ni­ra­ti u Ki­je­vu – objas­nio je naš biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac.

Ta­li­ja­ni uvi­jek odu da­le­ko

Bli­ži se Eu­ro, kak­vu Hr­vat­sku oče­ku­je­te u Fran­cu­skoj? – Do­bru i us­pješ­nu! Kad po­gle­dam ime­na na­ših igra­ča, u ko­jim klu­bo­vi­ma igra­ju, on­da op­ti­mi­zam ras­te do kraj­njih gra­ni­ca! S go­to­vo svi­ma nji­ma sam igrao, is­kus­ni su, do­bro ih poz­na­jem i vje­ru­jem da su sad bolji ne­go pri­je dvi­je go­di­ne. Je li ovo na­ša naj­ja­ča re­pre­zen­ta­ci­ja u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na? – Mo­žda i jest. Ali, sve će po­ka­za­ti re­zul­tat. Do ta­da je još uvi­jek naj­ja­ča Hr­vat­ska u po­vi­jes­ti ona ko­ja je 1998. osvo­ji­la bron­cu u Fran­cu­skoj. A ovo je ve­li­ka pri­li­ka ge­ne­ra­ci­je... Struč­nja­ci ka­žu da će na Euru naj­važ­ni­ja bi­ti pr­va utak­mi­ca pro­tiv Tur­ske? – Sva­ka je važ­na, sva­ka utak­mi­ca! I za­to tre­ba ići ko­rak po ko­rak, ne smi­je se ule­tje­ti u eufo­ri­ju na­kon po­bje­de, ni­ti po­to­nu­ti bu­de li lo­šeg re­zul­ta­ta. Hr­vat­ska je pa­pir­na­ti fa­vo­rit i pro­tiv Tur­ske i pro­tiv Če­ške, uvje­ren sam da ima­mo bo­lju mom­čad od njih, ali sve to tre­ba po­t­vr­di­ti na trav­nja­ku. Ne­dos­ta­ju nam va­ši go­lo­vi, ne­dos­ta­jat će­te i na Euru... – Ne­moj­mo sad o to­me. A na Euru i ne bih tre­bao ne­dos­ta­ja­ti jer ni­kad ni­sam za­bio gol na ve­li­kom na­tje­ca­nju, a bio sam na EP-u 2012. i SP-u 2014. go­di­ne! Ko­ji bi naš igrač mo­gao gol­ge­ter­ski eks­plo­di­ra­ti u Fran­cu­skoj? – Ima­mo do­brih na­pa­da­ča. Tu je Man­džu­kić, ali ne­ka­ko mi se naj­vi­še svi­đa Pe­ri­šić! Iz go­di­ne u go­di­nu sve je bolji, za­bi­ja i do­da­je, je­dan je od na­ših ključ­nih igra­ča! Mo­žda i ključ­ni, od nje­ga naj­vi­še oče­ku­jem! Fa­vo­ri­ti Eura? – Nje­mač­ka, Špa­njol­ska i Fran­cu­ska! Tu je i Ita­li­ja, ko­ja ni­je fa­vo­rit, ali uvi­jek da­le­ko “do­gu­ra”, pa mla­di i am­bi­ci­oz­ni En­gle­zi, a od Por­tu­ga­la s Ro­nal­dom svi mno­go oče­ku­ju. Iz­ne­na­đe­nja Eura? – Na­dam se da će naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje bi­ti – Hr­vat­ska! A uz nas, sa­mo bi Bel­gi­ja mo­gla još iz­ne­na­di­ti ove ve­li­ke – ka­zao je Edu­ar­do.

Ima­mo do­brih na­pa­da­ča, tu je Man­džo, ali me­ni se naj­vi­še svi­đa Pe­ri­šić, sva­ke je go­di­ne sve bolji EDU­AR­DO O NAPADAČIMA Od­la­zak Lu­ces­cua bit će ve­li­ka pro­mje­na, on je stvo­rio da­naš­nji ve­li­ki Šah­tar, pet go­di­na sam ra­dio s njim EDU­AR­DO O LUCESCUU Nje­mač­ka, Špa­njol­ska i Fran­cu­ska su, sma­tram, glav­ni fa­vo­ri­ti za europ­ski nas­lov Pr­vens­tvo Ukra­ji­ne će­mo igra­ti u Har­ko­vu, a europ­ske utak­mi­ce i da­lje u La­vo­vu

Edu­ar­do da Sil­va Naš biv­ši na­pa­dač imat će kra­tak od­mor jer već 13. lip­nja po­či­nju pri­pre­me Šah­ta­ra za Li­gu pr­va­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.