Dra­gulj u kru­ni se­ri­je osam ces­tov­nih utr­ka s vi­še od 2000 ma­ra­to­na­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pri­jav­lje­ni su tr­ka­či i tr­ka­či­ce iz 31 zem­lje, tr­či se ma­ra­ton, po­lu­ma­ra­ton i utr­ka na pet ki­lo­me­ta­ra Da­mir Mr­vec Da­nas će se odr­ža­ti tra­di­ci­onal­ni 21. Pli­tvič­ki ma­ra­ton. Pri­jav­lje­no je vi­še od 2000 tr­ka­ča i tr­ka­či­ca iz 31 dr­ža­ve s pet kon­ti­ne­na­ta ko­ji će se oku­ša­ti u ma­ra­to­nu, po­lu­ma­ra­to­nu i utr­ci na pet ki­lo­me­ta­ra. U atlet­skom klu­bu CroRun ne kri­ju da je upra­vo Pli­tvič­ki ma­ra­ton „dra­gulj u kru­ni“nji­ho­ve se­ri­je od osam ces­tov­nih utr­ka na atrak­tiv­nim lo­ka­ci­ja­ma di­ljem Hr­vat­ske. – Pli­tvič­ki ma­ra­ton je­dan je od naj­sta­ri­jih i si­gur­no na­ša naj­po­pu­lar­ni­ja ces­tov­na utr­ka. Ima ve­li­ku tra­di­ci­ju i ve­li­ku po­pu­lar­nost ne sa­mo u Hr­vat­skoj ne­go i u ci­je­loj re­gi­ji, pa i ši­re. Utr­ka je po­pu­lar­na i zbog am­bi­jen­ta. Sta­za je uis­ti­nu li­je­pa jer pro­la­zi kroz sam park, po­kraj je­ze­ra, iz­me­đu je­ze­ra... Mno­gi tr­ka­či do­la­ze po­naj­pri­je zbog tak­vog ugo­đa­ja – ka­že Ro­bert Franj­ko­vić, di­rek­tor utr­ke. Pro­jekt CroRun za­miš­ljen je kao spoj tr­ča­nja i tu­riz­ma, od­nos­no upoz­na­va­nja pri­rod­nih lje­po­ta Hr­vat­ske, pa se ove go­di­ne oče­ku­je i bi­tan is­ko­rak u or­ga­ni­za­ci­ji Pli­tvič­kog ma­ra­to­na. – Tru­di­mo se što vi­še iz­a­ći usu­sret tr­ka­či­ma, u su­rad­nji s Na­ci­onal­nim par­kom Pli­tvič­ka je­ze­ra či­ju ve­li­ku po­dr­šku ima­mo i ko­ji je glav­ni spon­zor, glav­ni po­kro­vi­telj i no­si­telj ove kom­plet­ne pri­če. Vje­ru­je­mo da će se tr­ka­či do­bro osje­ća­ti i bi­ti za­do­volj­ni no­vi­te­ti­ma, kao što su dje­čje utr­ke, od­nos­no utr­ke osmo­ško­la­ca i vr­tić­ke dje­ce. No­vost je i to da će u sklo­pu ma­ra­ton­ske utr­ke bi­ti i utr­ke šta­fe­ta – ka­zao je Franj­ko­vić. Start ma­ra­to­na i po­lu­ma­ra­to­na je u 9 sa­ti u ŠRC Mu­ki­nje na Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma, a na is­tom mjes­tu je i cilj utr­ke. Start je utr­ke na 5 km – „Po­kret za ra­dost“– u 9.15 sa­ti.

No­vost su ovo­go­diš­njeg Pli­tvič­kog ma­ra­to­na dje­čje utr­ke, od­nos­no utr­ke osmo­ško­la­ca i vr­tić­ke dje­ce, a u ma­ra­ton­skoj utr­ci mo­gu­će je tr­ča­ti i šta­fe­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.