Mu­la­ome­ro­vić: Po­že­lio sam igra­ti ka­da sam vi­dio ko­li­ko smo ima­li oz­li­je­đe­nih

Ce­de­vi­ta sla­vi­la pro­tiv Ci­bo­ne (84:77) i osvo­ji­la tre­ći nas­lov pr­va­ka u ni­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Vo­lio bih se oku­ša­ti u ino­zem­s­tvu, a mis­lim da sam to na­kon pet se­zo­na i se­dam tro­fe­ja i zas­lu­žio – ka­zao je ka­pe­tan Miro Bi­lan Ko­šar­ka­ši Ce­de­vi­te tro­ko­ra­kom su doš­li do svog tre­ćeg (uzas­top­nog) nas­lo­va pr­va­ka Hr­vat­ske. Prem­da pro­tiv Ci­bo­ne u tre­ćoj utak­mi­ci ni­su odi­gra­li ona­ko ka­ko je to od njih tra­žio tre­ner Velj­ko Mr­šić, i to je bi­lo do­volj­no za tre­ću po­bje­du u ni­zu (84:77).

Oz­lje­de ja­če od že­lje

Kao i u dru­goj utak­mi­ci, Ci­bo­nin tre­ner Da­mir Mu­la­ome­ro­vić opet je naj-pro­duk­tiv­ni­jeg igra­ča imao u šu­te­ru Iva­nu Si­riš­če­vi­ću (22 ko­ša), dok su svi os­ta­li ci­bo­si os­ta­li jed­noz-na­men­kas­ti. Do­du­še, ne­ki po­sve oprav­da­no jer oz­lje­de su bi­le ja­če od nji­ho­ve že­lje. – Ja­ko mi je žao što ni­smo bi­li zdra­vi, no dra­go mi je što su ne­ki moji igra­či po­ka­za­li to­li­ku pri­vr­že­nost klu­bu da su igra­li oz­li­je­đe­ni pa mi je doš­lo da ih sve za­gr­lim. A i pr­vi sam put na­kon svr­šet­ka ka­ri­je­re po­že­lio i da za­igram, da po­mog­nem. Ne­opo­rav­lje­ni Hu­kić i Jok­si­mo­vić da­li su ko­li­ko su mo­gli, a ka­da sam mla­đeg Ži­ži­ća če­ti­ri mi­nu­te pri­je kra­ja htio uves­ti u igru, re­kao mi je da na­pros­to vi­še ne mo­že tr­ča­ti s oz­li­je­đe­nim glež­njem – ka­zao je Mu­la­ome­ro­vić. Za zdra­vi­jom Ci­bo­nom ža­lio je i po­naj­bo­lji po­je­di­nac utak­mi­ce Miro Bi­lan (20 ko­še­va, 12 sko­ko­va), ko­jem je ovo vje­ro­jat­no bi­la opro­štaj­na utak­mi­ca u Ce­de­vi­ti­nu dre­su. – Da Ci­bo­na ni­je ima­la to­li­ko oz­li­je­đe­nih igra­ča, ove bi utak­mi­ce bi­le za­nim­lji­vi­je, no na­ma je to olak­ša­lo put do nas­lo­va. A ovaj nas­lov tre­bao bi Bi­la­nu olak­ša­ti iz­la­zak iz klu­ba bez ob­zi­ra na to što ima još go­di­nu ugo­vo­ra. Uos­ta­lom, Miro je je­di­ni ce­de­vi­taš ko­ji je, u svo­jih pet go­di­na, su­dje­lo­vao u osva­ja­nju svih klup­skih tro­fe­ja (tri nas­lo­va pr­va­ka, če­ti­ri nas­lo­va po­bjed­ni­ka Ku­pa) pa je zas­lu­žio da ga klub pus­ti: – Vo­lio bih se oku­ša­ti u ino­zem­s­tvu, mis­lim da sam to i zas­lu­žio. Na iz­laz­nim vra­ti­ma je i naj­bo­lji igrač ove se­ri­je Lu­ka Ba­bić (si­noć 16 ko­še­va, 12 sko­ko­va, 5 asis­ten­ci­ja), no on i ne mo­ra s klu­bom pre­go­va­ra­ti ako ne­će jer mu is­tje­če ugo­vor. No, Lu­ka ni­je ne­za­hva­lan: – Ov­dje su mi da­li go­le­mu pri­li­ku i u ovom sam klu­bu na­pra­vio ve­lik is­ko­rak u ka­ri­je­ri, a Ce­de­vi­ta će u raz­go­vo­ri­ma ima­ti pra­vo pr­vens­tva.

Lu­ka vu­če, ska­če...

Na­ša­lio se još Lu­ka da je pr­vens­tvo za­vr­ši­lo baš ka­da je on po­nov­no uhva­tio ri­tam pa smo mu po­že­lje­li da ta­ko nas­ta­vi i u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je. Po­že­lio mu je to i tre­ner Velj­ko Mr­šić: – Ka­da Lu­ka igra do­bro, on­da i mi igra­mo do­bro jer on ska­če, vu­če kon­tre, do­da­je. No, du­go smo tra­ži­li na­čin igre ko­ji nje­mu naj­vi­še od­go­va­ra, a iz­bor­nik Pe­tro­vić htio bi ovak­vog Ba­bi­ća ima­ti od­mah. Mr­ši­ću je ovo bio pr­vi osvo­je­ni nas­lov u pr­voj nje­go­voj sa­mos­tal­noj se­zo­ni prem­da će mu mno­gi pri­pi­sa­ti i lanj­ski nas­lov jer je u od­sut­nos­ti ta­da bo­les­nog Ja­smi­na Re­pe­še i lanj­sku Ce­de­vi­tu pro­šao kroz fi­na­le s Ci­bo­nom (3-1) do nas­lo­va pr­va­ka.

Slav­lje Ko­šar­ka­ši Ce­de­vi­te zas­lu­že­no su se oki­ti­li no­vim nas­lo­vom pr­va­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.