Re­pre­zen­ta­ci­ja da­nas u Ri­je­ci pro­tiv Ma­ke­don­ki

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Hr­vat­ske ru­ko­me­ta­ši­ce da­nas u Ri­je­ci (18 sa­ti) igra­ju pro­tiv Ma­ke­do­ni­je po­s­ljed­nju utak­mi­cu kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sko pr­vens­tvo ko­je će se u pro­sin­cu odr­ža­ti u Šved­skoj. – Kraj je se­zo­ne i svi smo već na iz­ma­ku sna­ga, ali pre­os­ta­la nam je ta po­s­ljed­nja utak­mi­ca. Že­li­mo za­vr­ši­ti kva­li­fi­ka­ci­je na po­zi­ti­van na­čin. Ma­ke­do­ni­ja ima mla­du eki­pu, ali ne­upit­no je tko je fa­vo­rit – rek­la je An­drea Pe­ne­zić (na fo­to­gra­fi­ji), sa 45 po­go­da­ka pr­vi stri­je­lac kva­li­fi­ka­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.