Da­li­bor Ma­ta­nić

Vecernji list - Hrvatska - - News - Pi­še: ZO­RAN VI­TAS Sni­mio: ANTO MAGZAN/ PIXSELL

Ako u nas pos­to­ji re­da­telj­ska zvi­jez­da, to bi bio Da­li­bor Ma­ta­nić. Na­kon ve­li­kog us­pje­ha “Zviz­da­na”, sa­da ima no­vi pro­jekt: se­ri­ju “No­vi­ne” ko­ja će se pre­mi­jer­no pri­ka­za­ti za de­se­tak da­na u Du­brov­ni­ku. Na­kon njih, pri­pre­ma se za “Zo­ru”, dru­gi dio trilogije “Sun­ce” či­ji je “Zviz­dan” pr­vi dio. Da­li­bor Ma­ta­nić bio je i me­đu 40.000 lju­di okup­lje­nih na pro­s­vje­du za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu.

Za­što ste iš­li na pro­s­vjed?

Iz­gle­da da se druš­tvo to­li­ko po­di­je­li­lo da se ne di­je­li na ci­vi­li­zi­ra­ne stran­ke i op­ci­je, već na ci­vi­li­zi­ra­no i pri­mi­tiv­no druš­tvo. Za­to je bi­lo bit­no oti­ći na taj pro­s­vjed. To naj­vi­še gle­dam ovih po­s­ljed­njih mje­se­ci u Hr­vat­skoj, ne znam odak­le taj val ta­ko ja­ko ga­lo­pi­ra, na­dam se da ne­će po­če­ti sli­či­ti Polj­skoj ili Ma­đar­skoj, no bit­no je da se u svim seg­men­ti­ma druš­tva lju­di di­je­le na one ja­ko apo­li­tič­ne i one dru­ge, bez ob­zi­ra na to da li se ne­ko­me pri­ši­va ne­ka po­li­tič­ka eti­ke­ta. Bi­lo je po­treb­no da se po­ka­že ka­ko se ne mo­že tek ta­ko po­ni­šti­ti ova evolucija i na­pre­dak ko­ji se pet­na­est go­di­na pu­že­vim ko­ra­kom os­tva­ru­je pre­ma ne­kom ure­đe­nom druš­tvu, u hr­vat­skim ga­ba­ri­ti­ma i br­zi­nom, ali ipak se po­mi­če. A ovo što se do­ga­đa po­s­ljed­njih mje­se­ci ve­li­ki su ko­ra­ci una­trag, pa ta­ko sma­tram da su nor­mal­ni lju­di ko­ji nas­to­je ži­vje­ti nor­mal­nim ži­vo­tom ima­li po­tre­bu re­agi­ra­ti.

U fo­ku­su je stal­no mi­nis­tar kul­tu­re...

Ni­sam pot­pi­sao pe­ti­ci­ju Kul­tur- nja­ka 2016., ne že­lim ni­šta ra­di­ti na­pa­met. Že­lim pr­vo čo­vje­ka upoz­na­ti, us­pos­ta­vi­ti di­ja­log, tek ta­da je mo­gu­će pro­ci­je­ni­ti ima li tu ili ne­ma pro­ble­ma. Naj­bit­ni­ja je stvar kod mi­nis­tra kul­tu­re da se po­ve­ća bu­džet za kul­tu­ru ko­ja je uvi­jek zad­nja rupa na svi­ra­li. To se vi­di i po dva zad­nja mi­nis­tar­stva. Oče­ku­jem da se po­dr­ži HAVC ko­ji je naj­bo­lji film­ski sus­tav u ovom di­je­lu Eu­ro­pe. Ako se sve to po­dr­ži i na­pra­vi, on­da ne vi­dim ne­ke pro­ble­me. No, pri­je sve­ga di­ja­log, ko­ji uvi­jek u Hr­vat­skoj fa­li, a ne na­pa­met ne­ko osu­đi­va­nje. Tre­ba za­us­ta­vi­ti i te pri­če o proš­los­ti ko­je se stal­no pov­la­če u jav­nos­ti, tko je ko­mu­nist, a tko us­ta­ša, za­is­ta mis­lim da smo pres­ta­ri za to.

Ne bi li bi­lo pri­rod­no da se on ja­vi va­ma, ako ni­šta dru­go, kao naj­pri­sut­ni­jem hr­vat­skom re­ži­se­ru?

Is­kre­no, ne znam ka­ko to ide. Ovi­si od mi­nis­tra do mi­nis­tra. Sje­ćam se Bo­že Bi­šku­pi­ća, dva pu­ta sam se s nji­me poz­dra­vio po dvi­je se­kun­de, a ni­kak­vih pro­ble­ma ni­je bi­lo u su­rad­nji. Za­nim­lji­vo. Na­dam se da će­mo se usko­ro sres­ti jer mis­lim da je ja­ko bit­no da ču­je ne­što iz pr­ve ru­ke, od lju­di ko­ji ra­de i ko­ji se naj­vi­še kre­ću va­ni. Igrom slu­ča­ja lju­di se mo­gu okru­ži­ti i ne­ki­ma ko­ji ni­su do­bro­na­mjer­ni, pa sto­ga mis­lim i da je po­treb­no što pri­je stu­pi­ti u kon­takt. Već je bi­lo ne­kih su­sre­ta s ko­le­ga­ma re­da­te­lji­ma i pro­du­cen­ti­ma ko­ji su, ka­ko ču­jem, proš­li kraj­nje ugod­no. Nor­ma­lan ži­vot je di­ja­log. Kao ju­čer.

Pri­mjet­na je odre­đe­na ofen­zi­va na HAVC?

Poz­na­to je ko­li­ko je u Sr­bi­ji bi­lo pri­je vi­še pro­izvod­nje fil­mo­va a ko­li­ko je sa­da ma­nje. I ko­li­ko nam sa­da svi za­vi­de na tom sus­ta­vu. Ono što bra­nim i što se tru­di­mo da ci­je­la me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca zna jest even­tu­alan pro­blem po­ja­ve in­te­res­ne sku­pi­ne ko­ja je pro­tiv hr­vat­skog fil­ma, u smis­lu da je pro­tiv to­ga da se ra­di do­bro i na­pre­du­je. A tak­vih si­gur­no ima i tre­ba ih za­us­ta­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.