ABC svje­ži krem sir - moj pr­vi iz­bor

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

For­mu­le naj­bo­ljih pro­izvo­da do­bro su skri­ve­na taj­na. Ipak, mli­je­ko, vrh­nje i ma­lo mor­ske so­li, bez umjet­nih do­da­ta­ka i kon­zer­van­sa, do­bro su poz­na­ta tri sas­toj­ka hr­vat­skog naj­na­gra­đi­va­ni­jeg svje­žeg krem si­ra ko­ji već 35 go­di­na odu­šev­lja­va kup­ce, ali i stru­ku. ABC svje­ži krem sir do­bit­nik je ni­za priz­na­nja u Hr­vat­skoj i dr­ža­va­ma Adria re­gi­je u ko­ji­ma je uvjer­lji­vo naj­s­naž­ni­ji brend sir­nih na­ma­za. Ši­ro­ka pa­le­ta oku­sa odu­šev­lja­va i po­tro­ša­če, a je­dan od omi­lje­nih, ABC svje­ži krem sir s vlas­cem je, na ne­dav­no odr­ža­nom naj­ve­ćem svjet­skom ocje­nji­va­nju si­ra u SAD-u, po­brao lo­vo­ri­ke te je u kon­ku­ren­ci­ji od 2595 uzo­ra­ka iz 23 zem­lje uvr­šten u tri naj­bo­lja krem si­ra na svi­je­tu. U Hr­vat­skoj je pak ABC svje­ži krem sir tre­ći put uzas­top­no osvo­jio pr­vo mjes­to u Best Buy Award is­tra­ži­va­nju u ka­te­go­ri­ji sir­nih na­ma­za, a u Slo­ve­ni­ji je po­bi­je­dio na če­t­vr­tom po redu go­diš­njem iz­bo­ru za Pro­izvod go­di­ne/Pro­dukt le­ta ko­ji na­gra­đu­je pro­izvo­de ko­ji im­pre­si­oni­ra­ju svo­jom funk­ci­onal­noš­ću i ino­va­ci­ja­ma. ABC svje­ži krem sir no­si­telj je i tri zlat­ne zvjez­di­ce uz oz­na- ku Su­pe­ri­or Tas­te Award ko­ju do­dje­lju­ju ku­ha­ri i som­me­li­eri iz naj­bo­ljih svjet­skih res­to­ra­na. Na ne­dav­no odr­ža­nom 83. Me­đu­na­rod­nom po­ljo­pri­vred­nom saj­mu u No­vom Sa­du, ABC svje­ži krem si­re­vi osvo­ji­li su tri zlat­ne nagrade, a ABC svje­ži krem sir s hre­nom pro­gla­šen je šam­pi­onom saj­ma. Na is­tom saj­mu Be­lje je na­gra­đe­no i pla­ke­tom za tra­di­ci­onal­no vr­hun­sku kva­li­te­tu svje­žih sir­nih na­ma­za. Nagrade po­t­vr­đu­ju ono što su po­tro­ša­či već odav­no rek­li: ABC svje­ži krem sir naš je pr­vi iz­bor, sto­ga ka­da bi­ra­te do­bro, bi­raj­te naj­bo­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.