Po­li­ti­ča­ri ne vje­ru­ju u pres­la­ga­nje, ne­go su za no­ve izbore

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

'NEPODNOŠLJIVA SI­TU­ACI­JA' Glav­ni ak­te­ri tre­ba­li bi shva­ti­ti da je si­tu­aci­ja nepodnošljiva, pres­la­ga­nje je spin i je­di­no su rješenje iz­bo­ri JADRANKA KO­SOR biv­ša pre­mi­jer­ka 'PRI­JE­VRE­ME­NI IZ­BO­RI' Po­treb­no je ras­pus­ti­ti Sa­bor i Vla­du te ras­pi­sa­ti pri­je­vre­me­ne izbore jer je Vla­da od po­čet­ka pa­ra­li­zi­ra­la RH IVAN VR­DO­LJAK čel­nik HNS-a 'PRES­LA­GA­NJE ILI IZ­BO­RI' Op­ci­ja je pres­la­ga­nje u ro­ku od dva tjed­na ili mje­sec da­na naj­kas­ni­je, ili no­vi iz­bo­ri, a mo­ja stran­ka bit će opet rješenje, ili u pres­la­ga­nju ili na no­vim iz­bo­ri­ma - iz­ja­vio je Mi­lan Ban­dić, pred­sjed­nik stran­ke BM 365. 'PO­KU­ŠA­VA­MO SHVA­TI­TI' Gle­da­mo i slu­ša­mo i po­ku­ša­va­mo ra­zu­mje­ti što je mo­gu­će na­pra­vi­ti i što je naj­bo­lje za zem­lju. Usko­ro će­mo se s part­ne­ri­ma in­ten­ziv­ni­je sas­ta­ja­ti i do­ni­je­ti od­lu­ke – ka­že Mi­lo­rad Pu­po­vac (SDSS). (lk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.