Bi­cik­list odus­tao od Ri­ja zbog trud­ne su­pru­ge

Sku­pi­na od 200 znans­tve­ni­ka tra­ži ot­ka­zi­va­nje OI u Bra­zi­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ap­s­ti­ni­ra­ti od Iga­ra mo­gli bi i te­ni­sa­či­ca Se­re­na Wil­li­ams, špa­njol­ski ko­šar­kaš Pau Ga­sol, ali i ame­rič­ka no­go­me­ta­ši­ca Ho­pe So­lo Ame­rič­ki bi­cik­list Te­jay van Gar­de­ren po­vu­kao je po­tez ko­ji bi mo­gao bi­ti za­maš­na gru­da u la­vi­ni ko­ja bi mo­gla us­li­je­di­ti. Do­tič­ni je upra­vo odus­tao od nas­tu­pa na Olim­pij­skim igra­ma. Van Gar­de­ren je to uči­nio zbog stra­ha od za­ra­ze vi­ru­som Zi­ka, ko­ji ni­je to­li­ko opa­san za sport­ske iz­ved­be spor­ta­ša ko­li­ko za nji­ho­vo po­tom­s­tvo. A ovaj ame­rič­ki spor­taš ima su­pru­gu ko­ja je trud­na i ko­ju bi po­ten­ci­jal­no ugro­zio na­kon po­vrat­ka iz Ri­ja. Za­pra­vo, ugro­zio bi plod nji­ho­ve lju­ba­vi jer vi­rus Zi­ka mo­že uz­ro­ko­va­ti mi­kro­ce­fa­li­ju, bo­lest ko­ja mo­že pro­uz­ro­či­ti ra­đa­nje dje­ce s ne­pri­rod­no ma­lom gla­vom i ne­pot­pu­no ra­zvi­je­nim moz­gom.

Ne že­li­mo ri­ski­ra­ti

– Da mo­ja su­pru­ga ni­je trud­na, vje­ro­jat­no bih nas­tu­pio. Da po­ku­ša­va­mo do­bi­ti di­je­te tek sa­da, on­da bi­smo vje­ro­jat­no to či­ni­li šest mje­se­ci na­kon Iga­ra, no s ob­zi­rom na to da je be­ba u nje­zi­nu tr­bu­hu, ne že­li­mo ni­šta ri­ski­ra­ti. Ta­ko bi mo­gli pos­tu­pi­ti i dru­gi spor­ta­ši či­je su su­pru­ge trud­ne jer Bra­zil je pos­tao epi­cen­trom ove za­raz­ne bo­les­ti ko­ju pre­no­se ko­mar­ci, ali se mo­že pre­ni­je­ti i sek­su­al­nim kon­tak­ti­ma. Uos­ta­lom, zbog to­ga je Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja (WHO) i pre­po­ru­či­la trud­nim že­na­ma da ne idu u tak­ve zem­lje što zna­či da je svim trud­nim na­vi­ja­či­ca­ma naj­bo­lje os­ta­ti kod ku­će. Baš kao i onim spor­ta­ši­ca­ma ko­je, kao što se to ne­kad či­ni­lo u SSSR-u i DDR-u, ra­ni sta­dij trud­no­će ko­ris­te kao le­gal­ni do­ping ko­ji se do­ga­đa zbog po­ja­ča­nih hor­mo­nal­nih ak­tiv­nos­ti u or­ga­niz­mu. Osim to­ga, Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja pre­po­ru­ču­je sek­su­al­nim part­ne­ri­ma trud­nih že­na da se mak­nu iz po­dru­čja ko­ja su za­hva­će­na za­ra­zom tim vi­ru­som i da po­tom prak­ti­ci­ra­ju si­gu­ran seks, od­nos­no da od nje­ga ne­ko vri­je­me ap­s­ti­ni­ra­ju. A ap­s­ti­ni­ra­ti od Iga­ra mo­gli bi i te­ni­sa­či­ca Se­re­na Wil­li­ams, ko­šar­kaš Pau Ga­sol, ali i no­go­me­ta­ši­ca Ho­pe So­lo, a svoj nas­tup već su ot­ka­za­la pe­to­ri­ca vr­hun­skih svjet­skih gol­fe­ra, me­đu nji­ma i je­dan igrač iz Aus­tra­li­je či­ji je na­ci­onal­ni olim­pij­ski od­bor od­lu­čio svo­jim spor­ta­ši­ma po­di­je­li­ti spe­ci­jal­ne an­ti­vi­rus­ne kon­do­me. Od od­la­ska u Rio ovog lje­ta odus­ta­li su i ne­ki za­pos­le­ni­ci ame­rič­ke te­le­vi­zij­ske ku­će NBC, vlas­ni­ka ek­s­klu­ziv­nih te­le­vi­zij­skih pra­va na OI.

WHO će od­lu­či­to o Igra­ma

Proš­li je tje­dan sku­pi­na od 200 svjet­skih zdrav­s­tve­nih eks­pe­ra­ta pre­po­ru­či­la da se OI ot­ka­žu ili pre­mjes­te zbog vi­ru­sa Zi­ka. No, WHO je na to ta­da od­go­vo­rio da ta­kav po­tez ni­je al­ter­na­ti­va me­đu­na­rod­nom ši­re­nju vi­ru­sa Zi­ka. S ob­zi­rom da se u Bra­zi­lu ro­di­lo već 1300 be­ba s ošte­će­nji­ma moz­ga, čel­ni­ca Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je Mar­ga­ret Chan na­lo­ži­la je svo­jim in­s­pek­to­ri­ma da još jed­nom is­pi­ta­ju oprav­da­nost zah­tje­va da se Igre ot­ka­žu ili pre­mjes­te.

Vi­rus Zi­ka uz­ro­ku­je mi­kro­ce­fa­li­ju, bo­lest ko­ja iz­a­zi­va pro­mje­ne na fe­tu­su Od od­la­ska u Rio odus­ta­li su i ne­ki za­pos­le­ni­ci ame­rič­ke te­le­vi­zij­ske ku­će NBC

REUTERS/PIXSELL

Pau Ga­sol Ve­li­ki špa­njol­ski ko­šar­kaš oz­bilj­no raz­miš­lja da pro­pus­ti olim­pij­ski tur­nir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.