Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja) OSLONITE SE NA SVO­JE ZNA­NJE

LJU­BAV: Va­ši pri­vat­ni od­no­si ra­zvi­jat će se do­bro. Ma­le sum­nje bit će pro­laz­nog ka­rak­te­ra, pa im ne­moj­te pri­da­va­ti zna­čaj. KA­RI­JE­RA: Sli­je­de­ći svoj put do­ći će­te do fa­ze kad tre­ba bi­ti na us­lu­zi dru­gi­ma. Upra­vo ta oso­bi­na do­ći će do iz­ra­ža­ja ovih da­na. ZDRAV­LJE: Idi­te ta­mo gdje vas is­kre­no zo­vu. BLI­ZAN­CI (21. svib­nja - 20. lip­nja) NE ULAZITE U RAS­PRA­VE JER ONE NE­ĆE DO­BRO ZA­VR­ŠI­TI

LJU­BAV: Uglav­nom će­te se sna­la­zi­ti ka­ko zna­te i umi­je­te. Je­dan dan bit će sjaj­no, a dru­gi ni­ka­ko. KA­RI­JE­RA: Us­pjeh će bi­ti na­do­hvat ru­ke, ali kad ma­lo bo­lje raz­mis­li­te, pri­mi­je­tit će­te da sve­mu to­me ne­dos­ta­je pra­vi sa­dr­žaj. ZDRAV­LJE: De­fi­ni­raj­te svo­je sta­vo­ve. LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) PORADITE NA SVO­JOJ UNUTRAŠNJOJ INVENTURI

LJU­BAV: Dis­tan­ca ko­ju će­te pri­mje­ći­va­ti u osob­nim od­no­si­ma po­ne­kad će vas za­is­ta za­bri­nja­va­ti. KA­RI­JE­RA: Iza­đi­te u su­sret jed­noj oso­bi ko­ja ni­je si­gur­na ka­ko oba­vi­ti za­da­no. Bu­di­te otvo­re­ni i ko­ope­ra­tiv­ni. ZDRAV­LJE: Čo­vjek je čo­vje­ku li­jek. VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) VA­ŠI TALENTI NI­SU DO KRA­JA IZRAŽENI

LJU­BAV: Va­ši pri­vat­ni od­no­si bit će do­bri, ali ne­će­te ima­ti raz­lo­ga za odu­šev­lje­nje. Ova mo­no­to­ni­ja po­ne­kad će bi­ti raz­bi­je­na ma­lim sva­đa­ma. KA­RI­JE­RA: Za­mis­lit će­te se nad svo­jom bu­duć­noš­ću, a po­seb­no nad svo­jim ta­len­ti­ma.

ZDRAV­LJE: Upor­nost se is­pla­ti. STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) U SVOJ DOM ŽE­LJE­TI ĆE­TE UVES­TI NE­KE NO­VI­NE

LJU­BAV: Kad ste se već na­vik­li da vam sve bu­de rav­no, opet se bu­di lju­bav. Ma­lo ste iz­ne­na­đe­ni no­vom si­tu­aci­jom. KA­RI­JE­RA: Idu­ćih da­na po­sao će vje­ro­jat­no pas­ti u dru­gi plan. Raz­miš­ljat će­te o du­hov­nom svi­je­tu. ZDRAV­LJE: Is­tra­ži­vat će­te ne­što ne­poz­na­to. VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) NE­KI ĆE SE PO­KA­ZA­TI KO­LI­KO MO­GU BI­TI ZA­BAV­NI

LJU­BAV: Vaš šarm i spo­sob­nost pri­la­god­be uči­nit će da vas mno­gi po­že­le u svom druš­tvu. Iz­la­za­ka ne­će ne­dos­ta­ja­ti. KA­RI­JE­RA: Ako ne­što tre­ba mi­je­nja­ti, mi­je­njaj­te. Učinite to na na­čin ko­ji je mi­ran i pos­te­pen. ZDRAV­LJE: Su­ra­đuj­te na di­plo­mat­ski na­čin. BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) ČAK I AKO ZABRLJATE, BIT ĆE VAM OPROŠTENO

LJU­BAV: Osje­ćat će­te se pri­lič­no si­gur­no u svo­joj ve­zi. Bit će­te sprem­ni na raz­ne lu­do­ri­je jer zna­te da vas part­ner vo­li naj­vi­še na svi­je­tu. KA­RI­JE­RA: Pred va­ma je sve otvo­re­ni­ji put za ra­zvoj na pro­fe­si­onal­nom pla­nu. ZDRAV­LJE: Osje­ća­te da je u va­ma ka­pa­ci­tet. RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) POHVALITE I DRU­GE KAD TRE­BA LJU­BAV: KA­RI­JE­RA: ZDRAV­LJE: DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) PRILAGOĐAVAJTE SE NAJ­BO­LJE ŠTO ZNA­TE

LJU­BAV: Još ni­je sa­svim saz­re­lo vri­je­me za ve­li­ke lju­bav­ne pot­hva­te, ali slu­ti­te da će oni usko­ro do­ći na red. KA­RI­JE­RA: Či­ni se kao da svi ne­što če­ka­ju, ali vi vi­še ne­će­te če­ka­ti ni­šta. Jed­nos­tav­no će­te zna­ti da se kockice sla­žu sve ve­ćom br­zi­nom. ZDRAV­LJE: Us­po­ri­te. ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) VA­ŠE RAS­PO­LO­ŽE­NJE BIT ĆE KLIMAVO LJU­BAV: Raz­miš­ljat će­te i ana­li­zi­ra­ti što ne­dos­ta­je u va­šem pri­vat­nom ži­vo­tu. Imat će­te po­tre­bu za pov­la­če­njem. KA­RI­JE­RA: Mno­go je pos­la pred va­ma, a uz to idu i na­po­ri. Ovih da­na osje­tit će­te da vam po­ne­kad ne­dos­ta­je sa­bra­nos­ti. ZDRAV­LJE: Idi­te ra­ni­je na po­či­nak. JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) VA­ŠE MA­LE BRI­GE BIT ĆE ZANEMARIVE

LJU­BAV: U idu­ćim da­ni­ma vi će­te naj­vje­ro­jat­ni­je bi­ti sret­ni i za­do­volj­ni. Ne­ki­ma će se či­ni­ti kao da ima­ju kri­la.

KA­RI­JE­RA: Pri­vi­le­gi­je ko­jim ste se na­da­li bit će bli­zu, ali vi sa­mi ne­će­te bi­ti u naj­bo­ljoj for­mi da ih isko­ris­ti­te. ZDRAV­LJE: Bu­di­te ono što jes­te. RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) PO­KA­ZAT ĆE­TE SVO­JU KRE­ATIV­NU CRTU

LJU­BAV: Sve će se vi­še lju­di skup­lja­ti oko vas. Jed­nos­tav­no će vo­lje­ti bi­ti u va­šem druš­tvu. KA­RI­JE­RA: Pre­pre­ke ko­je vi­di­te objek­tiv­no su ma­nje ne­go što vam se či­ne. Na­di­la­zit će­te ih svo­jom spo­sob­noš­ću pri­la­god­be.

ZDRAV­LJE: Ima­te do­volj­no sna­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.