Zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­ni­ka vi­še ne­go sta­nov­ni­ka!

Dio gra­đa­na ko­ji od­la­ze ra­di­ti u ino­zem­s­tvo ne od­jav­lju­je se iz HZZO-a jer im je u Hr­vat­skoj li­je­če­nje jef­ti­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Di­ja­na Ju­ra­sić ZA­GREB

U evi­den­ci­ji HZZO-a pri­bliž­no je 200.000 osi­gu­ra­ni­ka vi­še ne­go sta­nov­ni­ka. Me­đu nji­ma su i oni ko­ji ra­de u ino­zem­s­tvu, a liječe se u Hr­va­ta­koj jer im je jef­ti­ni­je

Sa­mo o gra­đa­ni­ma, ko­ji su fik­tiv­no pri­jav­lje­ni u Hr­vat­skoj i oni­ma ko­ji su se is­e­li­li, ovi­si ho­će li ko­ris­ti­ti hr­vat­sko zdrav­s­tvo

Pre­ma de­mo­graf­skim pro­cje­na­ma, Hr­vat­ska ima 4 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, no pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje (HZZO) od 30. trav­nja 2016., ima­mo čak 4,262.246 zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­ni­ka, a u ožuj­ku smo ih ima­li i 4,3 mi­li­ju­na! Ka­ko je to mo­gu­će? Iz HZZO-a pr­vot­no su nam od­go­vo­ri­li da je broj osi­gu­ra­ni­ka ve­ći od broja sta­nov­ni­ka jer se me­đu osi­gu­ra­ni­ke ubra­ja­ju i stran­ci ko­ji ži­ve i ra­de u Hr­vat­skoj i nji­ho­ve obi­te­lji, za­tim stran­ci umi­rov­lje­ni­ci te stran­ci s do­zvo­lom pri­vre­me­nog i traj­nog bo­rav­ka ko­ji sa­mi upla­ću­ju do- pri­no­se. No, pre­ma po­da­ci­ma iz MUP-a, na dan 31. pro­sin­ca 2015. ima­li smo oko 37.000 tak­vih stra­na­ca. Tko su on­da pre­os­ta­lih vi­še od 200.000 osi­gu­ra­ni­ka ko­ji ne ži­ve u Hr­vat­skoj?

Dvos­tru­ko zdrav­s­tve­no

De­mo­gra­fi dr­že da su to gra­đa­ni ko­ji su se is­e­li­li ili ra­de na cr­no u ino­zem­s­tvu, a ni­su se od­ja­vi­li, za­tim fik­tiv­no pri­jav­lje­ni dr­žav­lja­ni Hrvatske ko­ji ži­ve u BiH i Sr­bi­ji te vlas­ni­ci ne­kret­ni­na na oba­li ko­ji ni­su sta­nov­ni­ci Hrvatske. Po bro­ju osi­gu­ra­ni­ka ve­ćem od broja sta­nov­ni­ka pred­nja­če Ma­kar­ska, Vrgorac, Du­brov­nik i Met­ko­vić. De­mo­graf prof. dr. Ne­nad Po­kos, ko­ji je za Ve­čer­nji ana­li­zi­rao po­dat­ke iz trav­nja 2016. o bro­ju osi­gu­ra­ni­ka i po­dat­ke s po­pi­sa sta­nov­niš­tva iz 2011. kad smo ima­li 4,284.889 sta­nov­ni­ka, is­ti­če da su 142 gra­da i op­ći­ne u trav­nju ima­le vi­še osi­gu­ra­ni­ka ne­go sta­nov­ni­ka 2011., uglav­nom u pri­mor­skim žu­pa­ni­ja­ma. – Ana­li­za po­ka­zu­je da se zna­tan dio gra­do­va i op­ći­na s vi­še zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­ni­ka od sta­nov­ni-

ka na­la­zi na oba­li ili oto­ci­ma te se na­me­će za­klju­čak da je ri­ječ o vlas­ni­ci­ma apart­ma­na i vi­ken­di­ca te čla­no­vi­ma nji­ho­vih obi­te­lji ko­ji ni­su sta­nov­ni­ci Hrvatske. Je­dan dio tih oso­ba vje­ro­jat­no su sta­nov­ni­ci dru­gih čla­ni­ca EU, ko­ji su us­pje­li do­bi­ti dvos­tru­ko zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. To mo­gu bi­ti hr­vat­ski is­e­lje­ni­ci u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji, ali i „autoh­to­ni“sta­nov­ni­ci Slo­ve­ni­je, Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Švi­car­ske s ne­kret­ni­na­ma u Hr­vat­skoj. Dio ih vje­ro­jat­no ži­vi i u BiH i Sr­bi­ji te su fik­tiv­no pri­ja­vi­li pre­bi­va­li­šte u Hr­vat­skoj da bi dobili zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. U mno­gim je gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma broj osi­gu­ra­ni­ka 2016. ve­ći ili ne- znat­no ma­nji od broja sta­nov­ni­ka 2011. jer se mno­gi ko­ji se is­e­le ne od­ja­ve u HZZO-u – ka­že Po­kos. Ko­li­ko gra­đa­na ko­ji ni­su stal­ni sta­nov­ni­ci Hrvatske ko­ris­ti “bes­plat­no” zdrav­s­tvo, a ko­li­ko je is­e­lje­nih sa­mo for­mal­no pri­jav­lje­no na HZZO-u, ne­mo­gu­će je pro­ci­je­ni­ti. Iz HZZO nas uvje­ra­va­ju da oso­be ko­je se za­pos­le u dru­goj dr­ža­vi auto­mat­ski gu­be zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. No, mla­dić ko­ji je ži­vio u Ir­skoj is­ti­če da pr­vih šest mje­se­ci ni­je bio zdrav­s­tve­no osi­gu­ran u toj zem­lji te se ni­je u Hr­vat­skoj od­jav­lji­vao s HZZO-a. Ili pak gra­đa­ni, o ko­ji­ma je pi­sao Glas Sla­vo­ni­je, ko­ji ži­ve u Ir­skoj, a u Hr­vat­sku do­la­ze po li­je­ko­ve jer su u Ir­skoj sku­pi.

Dru­gi­ma pla­ća­mo do­pri­no­se

Na jed­nom fo­ru­mu pro­či­ta­li smo da se že­na ko­ja se s mu­žem i dje­com se­li u Ir­sku ras­pi­tu­je ka­ko da sku­pe li­je­ko­ve za mu­ža na­bav­lja u Hr­vat­skoj. Mo­že se ra­zu­mje­ti re­volt mla­dih ko­ji se is­e­lja­va­ju i ne od­jav­lju­ju, ali ne­s­hvat­lji­vo je da dr­ža­va ne us­kla­di po­dat­ke o stvar­nom bro­ju sta­nov­ni­ka i osi­gu­ra­ni­ka zbog gra­đa­na ko­ji pla­ća­ju do­pri­no­se i za one ko­ji ne ži­ve u ovoj zem­lji. Do ta­da za HZZO iz­me­đu njih ne­ma raz­li­ke jer na­vo­de: “HZZO sve osi­gu­ra­ne oso­be tre­ti­ra jed­na­ko i ne mi­je­nja sta­tus osi­gu­ra­ni­ci­ma ako ne­ma od­ja­vu ili pri­ja­vu pos­lo­dav­ca ili od­ja­vu ili pri­ja­vu osi­gu­ra­ne oso­be”. Do­da­ju i da oni ni­su nad­lež­ni za kon­tro­lu kre­ta­nja gra­đa­na. Zna­či da sa­mo o gra­đa­ni­ma, ko­ji su fik­tiv­no pri­jav­lje­ni u Hr­vat­skoj i oni­ma ko­ji su se is­e­li­li, ovi­si ho­će li ko­ris­ti­ti hr­vat­sko zdrav­s­tvo. Iako bi gra­đa­ni ko­ji se is­e­lja­va­ju ili du­lje od go­di­nu da­na bo­ra­ve u ino­zem­s­tvu tre­ba­li od­la­zak pri­ja­vi­ti po­li­ci­ji, to u prak­si ne funk­ci­oni­ra. Na pi­ta­nje ko­li­ko se gra­đa­na od­ja­vi­lo od 2011., iz MUP-a ni­smo dobili od­go­vor. Pre­ma pro­cje­ni Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku (DZS) iz svib­nja, Hr­vat­ska je 2015. ima­la 4,210.700 sta­nov­ni­ka. No, dr. Stje­pan Šterc ka­že da ima­mo oko 4 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka jer smo od po­pi­sa sta­nov­niš­tva 2011. pri­rod­nim pa­dom iz­gu­bi­li do 70.000 lju­di, a pro­cje­nju­je da se od 2011. is­e­li­lo oko 150.000 lju­di. Dr­ži da je broj osi­gu­ra­ni­ka ve­ći od broja sta­nov­ni­ka jer tri če­t­vr­ti­ne tih osi­gu­ra­ni­ka ot­pa­da na one ko­ji su se is­e­li­li, a ni­su se od­ja­vi­li, a če­t­vr­ti­na na fik­tiv­no pri­jav­lje­ne dr­žav­lja­ne Hrvatske. DZS pak pro­cje­nju­je broj sta­nov­ni­ka na te­me­lju raz­li­ke broja ro­đe­nih i umr­lih i broja do­se­lje­nih i od­se­lje­nih, ali onih ko­ji su se od­ja­vi­li. Sto­ga i de­mo­graf prof. dr. An­đel­ko Akrap is­ti­če: – S pu­nom od­go­vor­noš­ću ka­žem da po­da­ci DZS-a o bro­ju is­e­lje­nih ni­su re­le­vant­ni jer, kad se us­po­re­de s po­da­ci­ma europ­skih ze­ma­lja, ko­je ima­ju re­gis­tri­ran broj use­lje­ni­ka iz Hrvatske, vi­di se da te broj­ke ne šti­ma­ju s na­ši­ma jer se ve­ći­na is­e­lje­nih ne od­jav­lju­je iz Hrvatske. Us­to ve­lik broj na­ših gra­đa­na, pri­mje­ri­ce, ra­di ile­gal­no u Nje­mač­koj i ni­su obu­hva­će­ni ni nje­mač­kom sta­tis­ti­kom – za­klju­ču­je prof. Akrap.

‘FIK­TIV­NI STA­NOV­NI­CI’ Tri če­t­vr­ti­ne ot­pa­da na one ko­ji su se is­e­li­li, a jed­na če­t­vr­ti­na na fik­tiv­no pri­jav­lje­ne dr­žav­lja­ne Hrvatske DR. STJE­PAN ŠTERC de­mo­graf Iz HZZO-a uvje­ra­va­ju da oso­be ko­je se za­pos­le u dru­goj dr­ža­vi od­mah gu­be osi­gu­ra­nje

Is­ti­če da je ve­ći broj osi­gu­ra­ni­ka u pri­mor­ju Dr. An­đel­ko Akrap Sma­tra da po­da­ci DZS-a o bro­ju is­e­lje­ni­ka ni­su re­le­vant­ni

Dr. Ne­nad Po­kos

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.