Po­li­ci­ja češ­lja pre­bi­va­li­šta. Stat ću na kraj ne­le­gal­nim pri­ja­va­ma

U is­tih 30 kva­dra­ta fik­tiv­no je pri­jav­lje­no i 100 lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Bo­ro­vac ZA­GREB

Do­sad je te­ren­ski pro­vje­re­no go­to­vo 70.000 adre­sa, od Vu­ko­va­ra do Du­brov­ni­ka. Ne­za­ko­ni­to os­tva­ri­va­nje ma­te­ri­jal­ne i po­li­tič­ke ko­ris­ti ne­ću do­pus­ti­ti

Ne­le­gal­no i pro­uza­ko­ni­to pri­jav­lji­va­nje zbog os­tva­ri­va­nja ma­te­ri­jal­ne i po­li­tič­ke ko­ris­ti ne­ću do­pus­ti­ti, tvr­di Ore­pić

Pi­ta­nje za­kon­skog upo­ri­šta za uvo­đe­nje ći­ri­li­ce u Vu­ko­va­ru po­nov­no je pod po­ve­ća­lom i ni­je is­klju­če­no da će ono pas­ti, do­ka­že li se – kao što to sve vri­je­me tvr­di Sto­žer za obra­nu hr­vat­skog Vu­ko­va­ra – da u gra­du na Du­na­vu stvar­no ži­vi ma­nje od tre­ći­ne sta­nov­niš­tva sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti. O gra­do­na­čel­ni­ku Vr­gor­ca na ne­kim će slje­de­ćim izborima od­lu­či­va­ti is­klju­či­vo stvar­ni sta­nov­ni­ci tog gra­da u Dal­ma­tin­skoj za­go­ri. Bu­de li pri­je­vre­me­ni par­la­men­tar­ni zbor, već će se ta­da na bi­rač­kim po­pi­si­ma u po­je­di­nim gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma na­ći ma­nje bi­ra­ča ne­go do sa­da pa će i ma­nje auto­bu­sa iz ze­ma­lja u su­sjed­stvu na bi­ra­li­šta do­vo­zi­ti gla­sač­ku ma­ši­ne­ri­ju. Na­ime, po­li­ci­ja u po­s­ljed­nja dva mje­se­ca pro­vje­ra­va adre­se za ko­je sum­nja­ju da su na nji­ma pri­jav­lje­na pre­bi­va­li­šta oso­ba ko­ja on­dje uop­će ne ži­ve. U ovom tre­nut­ku još se ne zna ko­li­ko će bi­ti od­jav­lje­nih s fik­tiv­nih adre­sa, no mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić ka­že da će se to vr­lo br­zo zna­ti jer se rje­še­nja pi­šu i s fik­tiv­nih adre­sa od­jav­lju­ju svi oni ko­ji ni­su tu. Do sa­da je te­ren­ski pre­kon­tro­li­ra­no go­to­vo 70.000 tak­vih adre­sa, od Vu­ko­va­ra do Du­bro­vač­kog pri­mor­ja, a ak­ci­ja se nas­tav­lja.

Če­ka­ju se re­zul­ta­ti

Ve­ći dio jav­nos­ti za­ci­je­lo s nes­trp­lje­njem oče­ku­je re­zul­ta­te po­li­cij­ske kon­tro­le u Vu­ko­va­ru jer, ako se po­t­vr­de tvrd­nje i sum­nje gra­đa­na da ta­mo ne ži­vi 34,87 pos­to Sr­ba – kao što je to ut­vr­đe­no po­pi­som sta­nov­niš­tva iz 2011. go­di­ne – vi­še ne­će bi­ti za­kon­skog upo­ri­šta za pos­tav­lja­nje dvo­je­zič­nih plo­ča na dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. – Svi su stid­lji­vo pri­la­zi­li rje­ša­va­nju pro­ble­ma fik­tiv­nog pre­bi­va­li­šta jer po­li­tič­ki od­go­va­ra i jed­ni­ma i dru­gi­ma i tre­ći­ma da ima­ju odre­đe­nu ba­zu bi­ra­ča gdje im to za­tre­ba. Mo­žda je ne­po­pu­lar­no u to di­ra­ti, ali taj pro­blem mo­ra­mo ri­je­ši­ti. I od to­ga ne­ću odus­ta­ti. Že­lim da se pre­bi­va­li­šta ve­žu uz kon­kret­nu stam­be­nu je­di­ni­cu za ko­ju se zna tko joj je vlas­nik. Ne mo­že u 30 “kva­dra­ta” ži­vje­ti 100 lju­di i da to bu­de gla­sač­ka ma­ši­ne­ri­ja za bi­lo koga ili da se pre­ko adre­se ko­ris­te neo­s­no­va­ne pri­vi­le­gi­je u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj – re­kao nam je mi­nis­tar Ore­pić. Uoči pri­je­vre­me­nih lo­kal­nih iz­bo­ra za gra­do­na­čel­ni­ka ko­ji su se u Vr­gor­cu odr­ža­va­li ju­čer, mi­ni- star je pre­ko Fa­ce­bo­oka odas­lao apel gla­sa­či­ma ko­ji se iz neo­prav­da­nih raz­lo­ga na­la­ze na ta­moš­njem po­pi­su bi­ra­ča da ne iz­la­ze na lo­kal­ne iz­bo­re: – Ni­je ko­rek­t­no da bi­ra­te gra­do­na­čel­ni­ka gra­da u ko­jem ne ži­vi­te, a oni ko­ji vas na to po­ti­ču naj­o­bič­ni­ji su uzur­pa­to­ri vlasti, va­šeg dos­to­jans­tva i dos­to­jans­tva gra­đa­na gra­da Vr­gor­ca – po­ru­čio im je.

Naj­go­re uz gra­ni­cu s BiH

Osim sre­đi­va­nja bi­rač­kih po­pi­sa uvo­đe­nja re­da u evi­den­ci­je pre­bi­va­li­šta, tre­ba­lo bi uves­ti red i u is­pla­ta­ma nak­na­da po­put onih za ne­za­pos­le­ne i dje­čjih do­pla­ta­ka te re­gu­li­ra­nja pra­va iz zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja. Po­li­ci­ja je već vi­še pu­ta pri­ja­vi­la dr­žav­lja­ne Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne ko­ji se, iako ži­ve s dru­ge stra­ne gra­ni­ce, u Hr­vat­skoj fik­tiv­no pri­jav­lju­ju da bi na os­no­vi laž­ne adre­se iz­vuk­li ma­te­ri­jal­nu do­bit. Ta je prak­sa učes­ta­la u mjes­ti­ma uz gra­ni­cu s BiH, po­put Met­ko­vi­ća, Vr­gor­ca, Imot­skog... – Pomoć Hr­va­ti­ma iz­van RH tre­ba de­fi­ni­ra­ti, no ne mo­že se i ne smi­je ne­po­šti­va­nje za­ko­na pri­ka­zi­va­ti kao pomoć. U ko­nač­ni­ci to do­vo­di do stva­ra­nja ne­pri­ja­telj­stva iz­me­đu do­mi­cil­nog i sta­nov­niš­tva iz­van Hrvatske. Ne­le­gal­no i pro­tu­za­ko­ni­to pri­jav­lji­va­nje zbog os­tva­ri­va­nja ma­te­ri­jal­ne i po­li­tič­ke ko­ris­ti ne­ću do­pus­ti­ti. To­me ću sta­ti na kraj – ka­že mi­nis­tar Vla­ho Ore­pić. Za sre­đi­va­nje evi­den­ci­je pre­bi­va­li­šta u ci­je­loj Hr­vat­skoj Ore­pić ka­že da je po­treb­no do go­di­ne da­na. No po­pri­lič­no je ne­iz­vjes­no da će sa­daš­nja Vla­da to­li­ko du­go op­s­ta­ti, kao što je i ne­iz­vjes­no ho­će li Ore­pi­ćev na­s­ljed­nik u MUP-u ima­ti pot­po­ru da nas­ta­vi s uvo­đe­njem re­da kad je ri­ječ o pri­ja­va­ma pre­bi­va­li­šta jer taj ne­red upra­vo mno­gi­ma od­go­va­ra.

‘OČE­KU­JEM RE­ZUL­TA­TE’ Po­t­vr­de li se sum­nje da u Vu­ko­va­ru ne ži­vi 34,87% Sr­ba, vi­še ne­će bi­ti dvo­je­zič­nih plo­ča na dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma VLA­HO ORE­PIĆ mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va

MI­NIS­TAR VLA­HO ORE­PIĆ ka­že da je za sre­đi­va­nje evi­den­ci­je pre­bi­va­li­šta u ci­je­loj Hr­vat­skoj po­treb­no do go­di­ne da­na, no ne­iz­vjes­no je ho­će li sa­daš­nja Vla­da to­li­ko du­go op­s­ta­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.