Ključ­na je utak­mi­ca s Tur­skom. Bez po­bje­de ne­će­mo pro­ći da­lje

Bro­zo­vić bi tre­bao bi­ti naš ključ – da­ti slo­bo­du Lu­ki i Ra­ki­ti­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Oz­ren Mar­šić@ve­cer­nji.net Oz­ren Mar­šić

Ne­dos­ta­je nam ma­lo tim­ske sna­ge, po­je­di­nač­na kla­sa ni­je upit­na. Na­dam se da to An­te Ča­čić do­bro zna i da je pro­na­šao rje­še­nje

Na­kon uži­va­nja u obi­telj­skom okru­že­nju, biv­ši va­tre­ni i biv­ši iz­bor­nik Hrvatske Igor Šti­mac pra­tit će Euro i svo­ja za­pa­ža­nja pre­ni­je­ti či­ta­te­lji­ma Ve­čer­njeg lista. Nje­go­vi se pla­no­vi zna­ju, ide da­lje. Iz­a­brao je tre­ner­ski po­sao, ali ne vi­di se u Hr­vat­skoj li­gi. – U Hr­vat­skoj se ne vi­dim, ba­rem ne u ovak­vim okol­nos­ti­ma i uvje­ti­ma. Zna­te da mi ni­je stra­no ni­šta ra­di­ti, uvi­jek me ve­se­li sve ve­za­no za no­go­met, ali idem ta­mo gdje ima ljud­skos­ti i ne­kak­vih uvje­ta za rad. Budi li Euro u Fran­cu­skoj Štim­cu ne­ka sje­ća­nja, pri­sje­ti li se “va­tre­nih” da­na? – Ma, baš me i ne bu­de ne­ka sje­ća­nja na 98’. Ne znam za­što, ali ne­ma ne­kih emo­ci­ja u me­ni. Valj­da zbog svih tih do­ga­đa­nja u ve­zi s hr­vat­skim no­go­me­tom, iz­os­ta­nak to­le­ran­ci­je, ne­ga­tiv­nost ko­ja se vu­če uza sve što je ve­za­no uz sport, ig­no­ri­ra­nje po­li­ti­ke spram pro­ble­ma ko­ji pra­te sport... U Hr­vat­skoj se sve sve­lo, ne sa­mo u spor­tu, na “daj mi, dat ću ti”. Ovo je i nje­go­va re­pre­zen­ta­ci­ja. Osim Pja­ce i Bro­zo­vi­ća svi ovi igra­či bi­li su i nje­go­vi udar­ni re­pre­zen­ta­tiv­ci.

Pja­cu sam naj­a­vio

– Ma, i Pja­cu sam ta­da glas­no naj­a­vio kao po­tent­nog re­pre­zen­ta­tiv­ca. Bro­zo­vić mi je bio u mis­li­ma, ali ni­sam ga oz­bilj­no uzeo u raz­ma­tra­nje zbog ne­kih pro­ble­ma u ko­ji­ma je bio u to vri­je­me. Ri­jet­ko ko­ja re­pre­zen­ta­ci­ja ima ta­ko kva­li­tet­ne igra­če po­put nas. – I dru­gi ima­ju kva­li­tet­ne igra­če, ni­je da sa­mo mi igra­mo no­go­met. Na­ma ne­dos­ta­je tim­ske sna­ge da se dig­ne­mo na ra­zi­nu vi­še. Na­dam se da će Ča­čić us­pje­ti u to­me. Vi­di se na Štim­cu da ga muči što ni­je dobio pri­li­ku vo­di­ti Hr­vat­sku na ve­li­kom na­tje­ca­nju. Ža­li li što je po­nu­dio os­tav­ku? – Ne ža­lim... Ni­sam ta­kav tip, ne ža­lim ni za jed­nom od­lu­kom. Ta­da mi je do­sa­di­lo bi­ti okru­žen laž­nom po­dr­škom i li­ce­mje­rjem. Ali, nit­ko mi ne mo­že odu­ze­ti to da sam eli­mi­ni­rao Sr­bi­ju, pr­vi je po­bi­je­dio i da sam os­tva­rio ono što se od me­ne tra­ži­lo, ali ni­je mi pru­že­na pri­li­ka da to po­t­vr­dim. U nje­go­vo vri­je­me Hr­vat­ska je na Fi­fi­nu ran­kin­gu bi­la če­t­vr­ta, sa­da je na 27. mjes­tu. – Mno­gi da­nas ima­ju am­ne­zi­ju kad spo­mi­nju moj rad, zaborav- lja­ju, što da ra­dim... To če­t­vr­to mjes­to naj­us­pješ­ni­ja je po­zi­ci­ja Hrvatske na­kon Ći­re Bla­že­vi­ća i onih da­na ka­da je Hr­vat­ska bi­la tre­ća. Prem­da je to ne­za­hval­no, raz­gla­ba­li smo o nje­go­voj ge­ne­ra­ci­ji iz 98’ i ovoj sa­da. Us­po­red­be su ne­mi­nov­ne. – Ne­dos­ta­je nam kons­tan­ta u sta­bil­nos­ti zad­nje li­ni­je. Ku­bu­ri­mo s tim, i ja sam dvi­je go­di­ne tra­žio rje­ša­va­nje li­je­vog be­ka. U mo­je vri­je­me Stri­nić je vu­kao oz­lje­du pa ni­je mo­gao da­ti sve od se­be. I Slaven Bi­lić tra­žio je kom­bi­na­ci­je na li­je­vom be­ku, stav­ljao i Ćor­lu­ku, Po­kri­va­ča, Pra­nji­ća... Na­ša ge­ne­ra­ci­ja ima­la je pu­no sta­bil­ni­ju zad­nju li­ni­ju. A is­pred smo ima­li od­go­vor­nog Bo­ba­na, ko­ji je pre­nio igru iz Mi­la­na u re­pre­zen­ta­ci­ju, a kre­ativ­ci Asa­no­vić i Pro­si­neč­ki mo­gli su se kon­cen­tri­ra­ti na rad u pred­njem re­du.

Tur­ska odre­đu­je ci­je­li Euro

Ka­ko on­da pos­lo­ži­ti vez­ni red Hrvatske na Eu­ru ‘16.? – Evo vam Re­al. Zi­da­ne je uba­cio Ca­se­mi­ra is­pred sto­pe­ra i os­lo­ba­đa­nje Kro­osa i Mo­dri­ća, ko­ji vi­še ni­su mo­ra­li ju­ri­ti, već su se mo­gli po­sve­ti­ti i igri pre­ma na­pri­jed. To je bio ključ Re­alo­va us­pje­ha. Kod nas bi Ca­se­mi­ro mo­gao bi­ti Bro­zo­vić, ko­ji će ču­va­ti le­đa Mo­dri­ću i Ra­ki­ti­ću, pa da oni mo­gu dje­lo­va­ti u ono­me u če­mu su naj­ja­či, u ra­zi­gra­va­nju, asis­ten­ci­ja­ma i dis­tri­bu­ci­ji lop­ti. To je mo­je miš­lje­nje, pi­ta­nje je ka­ko Ča­čić raz­miš­lja. A je li se sta­bil­nost zad­nje li­ni­je mo­žda mo­gla ri­je­ši­ti Lo­vre­nom? Do­jam je da ga se iz­bor­nik ola­ko ri­je­šio. Da je Šti­mac iz­bor­nik... – Ap­so­lut­no bih ga vo­dio. Ni­je Lo­vren is­prav­no pos­tu­pio, nit­ko ne smi­je ni­šta uvje­to­va­ti kad je re­pre­zen­ta­ci­ja u pi­ta­nju. Ali, ta nje­go­va re­ak­ci­ja po­s­lje­di­ca je ne­čeg što je is­pro­vo­ci­ra­no, to se mo­glo spri­je­či­ti. Lo­vren je pre­vri­je­dan igrač za Hr­vat­sku da bi­smo bi­li us­kra­će­ni za nje­go­vu kva­li­te­tu. Ako vri­je­di Klop­pu, ko­ji mu je dao li­der­sku ro­lu, on­da bi tre­bao vri­je­di­ti i Hr­vat­skoj. Lo­vren je je­dan od ri­jet­kih svjet­skih sto­pe­ra ko­ji mo­že os­ta­ti na cen­tru i uli­je­va­ti si­gur­nost. A ne­ću ni go­vo­ri­ti ka­ko se na­do­pu­nju­ju on i Ćor­lu­ka, to su dva sto­pe­ra ko­ja ima­ju sve. Šti­mac sma­tra će ključ­na utak­mi­ca bi­ti ona u Pa­ri­zu pro­tiv Tur­ske. – Sve će po­ka­za­ti utak­mi­ca s Tur­skom. Po­bje­da otva­ra vra­ta ra­ja, neo­d­lu­če­no će nas spu­ta­va­ti i os­ta­vi­ti s ma­lim iz­gle­di­ma za pro­la­zak da­lje. U toj utak­mi­ci u Pa­ri­zu mo­ra­mo po­ka­za­ti svu svo­ju sna­gu. Za kraj je odas­lao po­ru­ku. – Mo­ra­mo svi bi­ti po­dr­ška Ča­či­ću. Pus­ti­mo ga da ra­di, iz­a­brao je svoj put. Evo vam pri­mjer Ha­li­lo­vi­ća, ja bih ga vo­dio, ali Ča­čić ga ne vo­di. To je nje­go­va od­lu­ka i tre­ba je po­što­va­ti.

Ci­je­lo sta­nje u na­šem no­go­me­tu uga­si­lo mi je emo­ci­ju. Ali Hr­vat­ska mo­ra ima­ti ja­ku pot­po­ru Vi­dim pro­blem u zad­njem re­du, nekada smo tu bi­li naj­ja­či i to me za­bri­nja­va

Šti­mac vi­di sna­gu u na­šoj kva­li­te­ti, ali za­bri­nut je zbog obra­ne i manj­ka tim­ske sna­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.