Već ovaj tje­dan os­ni­va­mo upra­vu za de­mo­gra­fi­ju

Ne­ma do­dat­nog tro­ška zbog iz­ra­de no­vog Obi­telj­skog za­ko­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Romana.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Jed­no­krat­ne nov­ča­ne pot­po­re za no­vo­ro­đe­no di­je­te od 7483 ku­ne umjes­to do­sa­daš­njih 2328 ku­na mo­ra­ju za­ži­vje­ti u ruj­nu

Romana Ko­va­če­vić Barišić Mi­nis­tri­ca iz kvo­te HDZ-a, ali ne i čla­ni­ca te stran­ke, Ber­nar­di­ca Ju­re­tić u sje­ni po­li­tič­kih pre­vi­ra­nja vo­di osjet­ljiv re­sor so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih. Ovog će tjed­na pred­sta­vi­ti Plan po­svo­je­nja – iz­mje­ne Za­ko­na o rod­nim i ro­di­telj­skim nak­na­da­ma ko­je će omo­gu­ći­ti po­svo­ji­te­lji­ma dje­ce sta­ri­je od osam go­di­na pu­ni ro­di­telj­ski do­pust, jer oni sa­da ne­ma­ju pra­vo na 12 mje­se­ci. S mi­nis­tri­com smo raz­go­va­ra­li u po­li­tič­ki tur­bu­lent­no pos­li­je­pod­ne u pe­tak. Mo­že­te li objas­ni­ti svo­ju ne­dav­nu iz­ja­vu o olak­ši­ca­ma za vi­še­čla­nu obi­telj pri kup­nji kom­bi­ja? Na­rav­no da ni­je ri­ječ o kon­kret­noj mje­ri, ne­go mi je na­mje­ra bi­la re­ći da su mo­gu­će raz­ne olak­ši­ce za vi­še­broj­ne obi­te­lji i da u to­me mo­ra­mo su­dje­lo­va­ti me­đu­re­sor­no. Stva­ra­nje po­zi­tiv­nog okru­že­nja za ro­di­telj­stvo ni­je obve­za sa­mo ovog Mi­nis­tar­stva. Ni­je ni ti­su­ću eura za no­vo­ro­đen­če, u ko­joj je fa­zi ta od­lu­ka? Za­kon o ro­dilj­nim i ro­di­telj­skim pot­po­ra­ma ko­jim će­mo po­ve­ća­ti iz­nos jed­no­krat­ne nov­ča­ne pot­po­re za no­vo­ro­đe­no di­je­te na 7483 ku­ne umjes­to do­sa­daš­njih 2328 ku­na, upu­ćen je u hit­nu sa­bor­sku pro­ce­du­ru. No­vac u pro­ra­ču­nu je osi­gu­ran i to mo­ra za­ži­vje­ti u ruj­nu ove go­di­ne. Tom mje­rom Vla­da že­li da­ti do znanja: sprem­ni smo par­ti­ci­pi­ra­ti u va­šim tro­ško­vi­ma u ok­vi­ru skrom­nih mo­guć­nos­ti ko­je sa­da dr­ža­va ima. Da­ka­ko da smo svjes­ni ka­ko sa­mo to ne mo­že bi­ti po­ti­caj ni­jed­noj zre­loj obi­te­lji u pla­ni­ra­nju dje­ce, za to je nuž­na sve­obu­hvat­na pro­na­ta­li­tet­na po­li­ti­ka kroz po­rez­ne olak­ši­ce, po­ti­ca­je u sta­no­grad­nji i kre­di­ti­ma, dje­čjim vr­ti­ći­ma i slič­no. Ka­da će do­ći na red te mje­re? Mi smo za­to pred­lo­ži­li da se os­nu­je Upra­va za de­mo­gra­fi­ju u ovom Mi­nis­tar­stvu. Iz­mje­ne Za­ko­na o us­tro­ju ti­je­la dr­žav­ne upra­ve ko­ji­ma to pred­la­že­mo slje­de­ći bi tje­dan tre­ba­le bi­ti na sjed­ni­ci Vla- de. Na­rav­no, ne­će upra­va sa­ma po se­bi ri­je­ši­ti pro­blem, ali me­đu­re­sor­nom su­rad­njom na­pra­vit će­mo stra­te­gi­ju de­mo­graf­skog ra­zvo­ja. Iš­le su hit­ne iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj skr­bi, ho­će li ih bi­ti još? Ne, ne­go će­mo ra­di­ti na no­vom Za­ko­nu o so­ci­jal­noj skr­bi ko­ji će ujed­na­či­ti so­ci­jal­ne nak­na­de. Rok je ožu­jak 2017. Cilj nam je ujed­na­ča­va­njem so­ci­jal­nih nak­na­da omo­gu­ći­ti ušte­de ko­je se mo­gu pre­us­mje­ri­ti na bo­lju so­ci­jal­nu za­šti­tu naj­u­gro­že­ni­jih sku­pi­na gra­đa­na. Što to kon­kret­no zna­či? To po­dra­zu­mi­je­va stan­dar­di­za­ci­ju kri­te­ri­ja za do­dje­lu nak­na­da i u tu će­mo svr­hu na­pra­vi­ti ka­ta­log so­ci­jal­nih nak­na­da. Cilj nam je da ad­mi­nis­tri­ra­njem nak­na­da na jed­nom mjes­tu sma­nji­mo ne­pra­vil­nos­ti i ne­ra­ci­onal­nos­ti u sus­ta­vu so­ci­jal­ne za­šti­te. Uku­pan iz­nos za­jam­če­nog mi­ni­mal­nog stan­dar­da ne smi­je bi­ti ve­ći od pri­ho­da ko­ji se mo­gu os­tva­ri­ti ra­dom da ne bi doš­lo do slab­lje­nja rad­ne mo­ti­va­ci­je rad­no spo­sob­nih. Mo­gu li se u sus­ta­vu so­ci­jal­ne skr­bi i da­lje go­mi­la­ti so­ci­jal­ne nak­na­de? Sa­da ima­mo 70 nak­na­da ko­je se is­pla­ću­ju iz raz­nih mi­nis­tar­sta­va, je­di­ni­ca lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve, a ne pos­to­je po­da­ci o to­me ko­li­ko nak­na­da i u ko­jem iz­no­su odre­đe­na oso­ba pri­ma iz tih različitih sus­ta­va. Za za­jam­če­nu mi­ni­mal­nu nak­na­du, ZMN, gle­da se imo­vin­ski sta­tus, me­đu­tim, kod svih dru­gih nak­na­da mo­že­te ima­ti i vi­lu s ba­ze­nom i pet auto­mo­bi­la, ali ako po ne­kom kri­te­ri­ju ima­te pra­vo na ne­ku nak­na­du, ne gle­da se va­še imo­vin­sko sta­nje, s kim i ka­ko ži­vi­te pa mo­že­te na­go­mi­la­ti vi­še nak­na­da… Ka­ko će se to ujed­na­či­ti? Os­no­va­li smo rad­nu sku­pi­nu ko­ja ana­li­zi­ra te broj­ne nak­na­de i ut­vr­đu­je stan­dard­ne kri­te­ri­je za is­pla­tu. Cilj nam je na­po­kon odre­di­ti mak­si­ma­lan iz­nos ko­ji po­je­di­ni ko­ris­nik mo­že pri­mi­ti, od­nos­no za­jam­če­ni mi­ni­mal­ni stan­dard, a ko­ji ne bi smio bi­ti ve­ći od pri­ho­da ko­ji se mo­gu os­tva­ri­ti ra­dom. Lju­di u si­ro­maš­ni­jim kra­je­vi­ma ne pri­ma­ju nak­na­du za sta­no­va­nje jer su je­di­ni­ce lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve, ko­je bi im to tre­ba­le is­pla­ći­va­ti, si­ro­maš­ne. Sto­ga pla­ni­ra­mo po­ve­ća­ti iz­nos za­jam­če­ne mi­ni­mal­ne nak­na­de ko­ja će uklju­či­va­ti i nak­na­du za sta­no­va­nje, ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li jed­nak stan­dard za sve u Hr­vat­skoj. Raz­mo­trit će­mo mo­guć­nost da ZMN po­ve­ća­mo za 20%. Ujed­na­ča­va­nje so­ci­jal­nih nak­na­da i uvo­đe­nje za­jam­če­nog mi­ni­mal­nog stan­dar­da uz ujed­na­če­ne kri­te­ri­je dio je Na­ci­onal­nog pla­na reformi Vla­de RH. Ime­no­va­li ste rad­nu sku­pi­nu za iz­ra­du no­vog Obi­telj­skog za­ko­na, ko­ji je rok za iz­ra­du? Ri­ječ je o tre­ćem OBZ-u u tri go­di­ne, a čes­te za­kon­ske pro­mje­ne ni­su do­bre i zbu­nju­ju gra­đa­ne. Mo­ja je di­le­ma bi­la tre­ba li na sna­zi os­ta­vi­ti pro­pis za ko­ji struč­nja­ci ka­žu da je loš i nek­va­li­te­tan, ig­no­ri­ra­ti saz­na­nja o to­me što gra­đa­ni do­živ­lja­va­ju u prak­si i oglu­ši­ti se na pre­po­ru­ke struč­nja­ka ili, su­prot­no to­me, po­če­ti s pos­lom iz­ra­de no­vog i bo­ljeg pro­pi­sa, svjes­na te či­nje­ni­ce da je ri­ječ o tre­ćem Obi­telj­skom za­ko­nu u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Od­lu­ka je da ide­mo u iz­ra­du no­vog. Ne­će bi­ti do­dat­nog tro­ška jer se rad­na sku­pi­na odrek­la nak­na­de, pro­fe­so­ri s Prav­nog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci i Spli­tu ne tra­že ni put­ne tro­ško­ve. Rok je 31. pro­sin­ca 2016., iako se mo­že i pro­du­lji­ti ka­da bi to zah­ti­je­va­la pra­vi­la sa­vje­to­va­nja sa za­in­te­re­si­ra­nom jav­noš­ću.

‘TI­SU­ĆU EURA’ Da­ka­ko da ti­su­ću eura ni­je po­ti­caj zre­loj obi­te­lji u pla­ni­ra­nju dje­ce, za to je nuž­na sve­obu­hvat­na pro­na­ta­li­tet­na po­li­ti­ka ‘RO­DI­TELJ­SKI DO­PUST’ Po­svo­ji­te­lji dje­ce sta­ri­je od osam go­di­na do­bit će pu­ni ro­dilj­ski i ro­di­telj­ski do­pust, sa­da ne­ma­ju pra­vo na 12 mje­se­ci Raz­mo­trit će­mo mo­guć­nost da jam­če­nu mi­ni­mal­nu nak­na­du po­ve­ća­mo za 20 pos­to Stva­ra­nje po­zi­tiv­nog okru­že­nja za ro­di­telj­stvo ni­je obve­za sa­mo ovog Mi­nis­tar­stva

Kal­ku­la­ci­ja Raz­mo­trit će­mo mo­guć­nost da za­jam­če­nu mi­ni­mal­nu nak­na­du po­ve­ća­mo za 20 pos­to, ka­že Ber­nar­di­ca Ju­re­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.