Vlas­ni­ci zem­lji­šta pris­ta­li: gra­dit će se i na Prev­la­ci

Ovaj tje­dan od­lu­ka o ula­ga­ču za Pe­tro­ke­mi­ju i do­go­vor o vi­si­ni ot­pi­sa du­ga Ba­de­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pred­stoj­nik DUUDI-ja To­mis­lav Bo­ban naj­av­lju­je sko­ru pro­da­ju 3600 dr­žav­nih stanova. Po­t­vr­đu­je i in­te­res ula­ga­ča za vo­jar­nu Še­pu­ri­ne Na­kon što je proš­li tje­dan us­pješ­no pro­dan udjel u Kon­ča­ru mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, pred­stoj­nik Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI) To­mis­lav Bo­ban naj­av­lju­je sko­ru pro­da­ju Ba­de­la i Pe­tro­ke­mi­je jer je nji­ma zbog op­s­tan­ka stra­te­ški part­ner nu­žan, za­tim udje­la u Cro­atia osi­gu­ra­nju, za što je pi­smo na­mje­re sti­glo od Adri­sa, a zbog ot­ku­pa na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je vje­ru­je da će bi­ti dos­tav­lje­ne i obve­zu­ju­će po­nu­de za kup­nju dr­žav­nog udje­la u Im­pe­ri­alu i Ma­es­tra­lu. Ali, ka­že, cilj je i oži­vi­ti mr­tvi ka­pi­tal od za­pu­šte­nih zem­lji­šta do vo­jar­ni.

Za stan i ener­get­ski cer­ti­fi­kat

Ka­ko nam po­t­vr­đu­je, imo­vin­sko prav­na koč­ni­ca dr­žav­nog zem­lji­šta na na­šem naj­juž­ni­jem po­lu­oto­ku Prev­la­ci vi­še ne pos­to­ji, te će se ubr­zo kre­nu­ti u re­ali­za­ci- ju grad­nje tu­ris­tič­kog kom­plek­sa za što je ide­ja iz­ne­se­na još u de­ve­de­se­tim go­di­na­ma. – Ima­mo pu­no­mo­ći pri­vat­nih vlas­ni­ka ko­ji su sprem­ni su­ra­đi­va­ti i za­jed­no ući u pro­jekt s RH. To mo­že bi­ti ja­ko do­bro pri­ča, a od struč­nja­ka imam po­t­vr­du da in­te­re­sa za ula­ga­nje ne­će ne­dos­ta­ja­ti – ka­že Bo­ban. Oblik ras­po­la­ga­nja “mr­tvog ka­pi­ta­la” će se ut­vr­đi­va­ti pa će se neg­dje ići na pra­vo gra­đe­nja, ne­ka će se zem­lji­šta pro­da­ti, a ne­ka da­ti u kon­ce­si­ju. Ve­lik in­te­res, ka­že pos­to­ji i za biv­še vo­jar­ne, Še­pu­ri­ne, Mu­zil i Sac­cor­gi­anu. Ka­že i da bi bio vr­lo sre­tan da se br­zo kre­ne s pro­da­jom dr­žav­nih stanova i pos­lov­nih pros­to­ra. – U ti­je­ku su raz­go­vo­ri s pos­lov­nim ban­ka­ma, pre­ko ko­jih bi se obav­ljao ot­kup stanova od oso­ba ko­je su u nji­ma u pe­to­go­diš­njem naj­mu. Tak­vih je 3600 stanova, a pro­cje­na je da za njih mo­že­mo do­bi­ti oko 1,2 mi­li­jar­di ku­na, a za pos­lov­ne pros­to­re, ko­jih je oko 1000 i ga­ra­že oko 600 do 700 mi­li­ju­na ku­na. No pri­je mo­ra­mo iz­ra­di­ti za sva­ki stan ener­get­ski cer­ti­fi­kat, ali ka­ko to ko­šta, plan je, ako to bu­de u skla­du sa za­ko­nom o jav­noj na­ba­vi, po­nu­di­ti naj­mo­prim­ci­ma da sa­mi iz­ra­de cer­ti­fi­kat, ko­ji iz­nos bi on­da od­bi­li od ci­je­ne sta­na – ka­že Bo­ban. Naj­av­lju­je ka­ko će se u uto­rak sas­ta­ti naj­važ­ni­ji vje­rov­ni­ci Ba­de­la 1862, ka­ko bi se pos­ti­gao do­go­vor o vi­si­ni ot­pi­sa du­ga i du­ga nas­ta­log na­kon što je otvo­re­na pred­ste­čaj­na na­god­ba. – Mo­ra­mo de­fi­ni­ra­ti sve uvje­te jer si­tu­aci­ja pri­je ne­go što se obja­vi poziv za obve­zu­ju­će po­nu­de mo­ra bi­ti čis­ta – objaš­nja­va Bo­ban. Pri­mje­ri­ce, na­kon otva­ra­nja pred­ste­čaj­ne na­god­be, na­ras­tao je za 120 mi­li­ju­na ku­na dug Fon­du za ener­get­sku učin­ko­vi­tost. Uku­pan dug Ba­de­la je oko 800 mil. ku­na. Za Ba­del ima če­ti­ri neo­bve­zu­ju­će po­nu­de, a pred­nost će ima­ti oni, ka­že Bo­ban, ko­ji bu­du ima­li do­go­vor s ban­ka­ma.

Por­t­fe­lji tvrt­ki iz CERP-a

Ovaj će se tje­dan pris­tu­pi­ti od­lu­ci o ula­ga­ču u Pe­tro­ke­mi­ju, a obve­zu­ju­će po­nu­de su pre­da­li PPD za­jed­no s Bo­re­ali­som te Ina. – Dr­ža­va vi­še ne mo­že po­mo­ći jer se to tre­ti­ra kao pot­po­ra, a osim to­ga, Pe­tro­ke­mi­ji je po­tre­ban no­vi ka­pi­tal stra­te­škog ula­ga­ča. Mi­nis­tar To­mis­lav Pa­ne­nić i ja obiš­li smo već pri­je ne­ke ban­ke od ko­jih se mo­že oče­ki­va­ti fi­nan­cij­ska pot­po­ra Pe­tro­ke­mi­ji, a gle­da­mo i kre­di­ti­ra­nje kroz HBOR – ka­že Bo­ban. Ka­že i da pos­to­ji ide­ja da se 450 tvrt­ki u CERP-u po­di­je­le u ne­ko­li­ko por­t­fe­lja, a na­kon če­ga bi se pris­tu­pi­lo nji­ho­voj pro­da­ji. U oko 350 tvrt­ki dr­ža­va ima udje­le ma­nje od 10% iako su ne­ki, po­put Pe­ve­ca, atrak­tiv­ni, a ne­ki iz­nad 20% ni­su.

‘PRODAJA STANOVA’ Od stanova ko­ji idu u pro­da­ju oče­ku­je se 1,2 ml­rd. ku­na, a od oko 1000 pos­lov­nih pros­to­ra te ga­ra­ža do 700 mil. kn

To­mis­lav Bo­ban, pred­stoj­nik DUUDI-ja, za­do­vo­ljan je pos­tig­nu­tom ci­je­nom za Kon­čar i mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma kao ula­ga­či­ma jer je to na tra­gu ono­ga što su go­vo­ri­li, da žele su­rad­nju s nji­ma ko­ji su i na­pra­vi­li is­ko­rak u me­na­dži­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.