HDZ ni­je sa­mo Ka­ra­mar­ko, a on ni­je spo­so­ban vo­di­ti RH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ne­će da­ti os­tav­ku i že­li nas­ta­vi­ti u Vla­di Mos­ta i HDZ-a, ali bez To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. – Ovo je bit­ka za Hr­vat­sku i pre­mi­jer ne­će sta­ti. Ne­ma go­vo­ra o os­tav­ci. Sve mu je jas­ni­je da je HDZ vi­še od jed­nog čo­vje­ka jer pre­mi­jer do­bi­va po­dr­šku i od obič­nih čla­no­va, ali i od is­tak­nu­tih čla­no­va HDZ-a. Pre­mi­jer je ne­dav­no vr­lo rado do­šao na HDZov sa­bor i ra­ču­na da će, kao i 90., ta stran­ka bi­ti u sta­nju do­no­si­ti ključ­ne od­lu­ke za Hr­vat­sku. Da će i da­nas bi­ti u sta­nju do­ni­je­ti raz­bo­ri­te od­lu­ke – doz­na­je­mo od po­uz­da­nih iz­vo­ra bli­skih pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. Do­da­ju ka­ko je pre­mi­je­ru jas­no da da­naš­nji iz­a­zo­vi ni­su si­gur­nos­ne na­ra­vi kao u vri­je­me ra­ta, ne­go dru­ge pri­ro­de. – Ali da­nas, ka­da je fi­nan­cij­ska sta­bil­nost u pi­ta­nju, pre­mi­jer Ore­ško­vić je uvje­ren da Ka­ra­mar­ko ni­je u sta­nju vo­di­ti Hr­vat­sku – ka­žu na­ši izvori bliski pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću. Do­da­ju ka­ko pred­sjed­nik Vla­de za­sad sve sig­na­le ko­je do­bi­va (od Ka­ra­mar­ka, nap. a.) či­ta kao čis­ti blef. (Mar­ko Špo­ljar)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.