Za pres­la­ga­nje Ka­ra­mar­ko za­sad ne­ma do­volj­no ru­ku

Klub ma­njin­skih zas­tup­ni­ka svo­ju bi od­lu­ku tre­bao do­ni­je­ti jed­no­glas­no kak­va god ona bi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić, Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić, Mar­ko Špo­ljar re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Do­go­di li se sce­na­rij pre­ma ko­jem bi pr­vi pot­pred­sjed­nik Ka­ra­mar­ko oti­šao iz Vla­de, pres­la­ga­nje vje­ro­jat­no ne bi bi­lo ni po­treb­no

Pres­la­ga­nje par­la­men­tar­ne ve­ći­ne te­ško je mo­gu­će ako će to či­ni­ti To­mis­lav Ka­ra­mar­ko iz po­zi­ci­je pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Upit­no je mo­že li HDZ pres­lo­ži­ti ve­ći­nu čak i ako on na­pus­ti Vla­du. No, ako Ka­ra­mar­ko ode iz Ban­skih dvo­ra, pres­la­ga­nje mo­žda ne bi bi­lo ni pot­preb­no jer li­der Mos­ta Bo­žo Pe­trov ne­ko­li­ko je pu­ta pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka apos­tro­fi­rao kao pre­pre­ku dalj­nje su­rad­nje Mos­ta i HDZ-a u Vla­di Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Sto­ga za­klju­ču­je­mo ka­ko bi se su­rad­nja Mos­ta i HDZ-a mo­gla nas­ta­vi­ti ako se Ka­ra­mar­ko sam žr­tvu­je ili ga HDZ “na­go­vo­ri” da ode iz Vla­de. No Ka­ra­mar­ko je de­ci­di­ra­no po­ru­čio da ne mis­li oti­ći iz Ban­skih dvo­ra. U tom smis­lu, pre­du­vjet ikak­ve šan­se za us­pjeh te Ka­ra­mar­ko­ve ope­ra­ci­je jest po­dr­ška svih ma­njin­skih zas­tup­ni­ka. No, za­sad od to­ga ne­ma ni­šta. – Ne mo­gu još ni­šta re­ći jer će­mo idu­ćih da­na o sve­mu to­me ras­prav­lja­ti na stra­nač­kim ti­je­li­ma – ka­že Mi­le Hor­vat, zas­tup­nik sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne. Zas­tup­nik Velj­ko Kaj­ta­zi ka­že ka­ko je stav klu­ba na­ci­onal­nih ma­nji­na da ne da­ju ni­kak­ve po­je­di­nač­ne prog­no­ze ni miš­lje­nja.

“Pu­po­vac i Te­peš? Ne ide!”

Svi zas­tup­ni­ci HDSSB-a dobili su na­pu­tak o gla­so­va­nju za opo­ziv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka

– Klub će do­ni­je­ti svo­ju jed­no­glas­nu od­lu­ku i kak­va god ona bi­la, ja ću je po­dr­ža­ti i pri­hva­ti­ti. Od­lu­ka mo­ra bi­ti jed­no­glas­na, a kao čla­no­vi klu­ba mo­ra­mo je do­ni­je­ti ko­le­ge Ju­has, Ra­din i ja. Ne znam mo­gu li vi­še u to ura­ču­na­ti i ko­le­gu Bi­le­ka. Ti­je­kom ci­je­le ove si­tu­aci­je nit­ko me ni­je zvao ni­ti mi išta nu­dio, ni­ti bih ja na bi­lo kak­ve po­nu­de pris­ta­jao – re­kao nam je Kaj­ta­zi. Ka­ra­mar­ko ne mo­že ra­ču­na­ti ni na HDSSB.

Imam in­di­ci­ja da se HDZ opet bri­ne o pri­vat­nim in­te­re­si­ma i svom dže­pu, a ne o hr­vat­skim na­ci­onal­nim in­te­re­si­ma IVAN VRDOLJAK šef HNS-a i sa­bor­ski zas­tup­nik Ako mis­li do­bro svo­joj stran­ci, Ka­ra­mar­ko bi mo­rao od­stu­pi­ti! On je mr­tvac ko­ji ho­da, ali to još ne ra­zu­mi­je STJE­PAN MESIĆ biv­ši pred­sjed­nik RH Za hrvatske gra­đa­ne i na­ci­onal­ne in­te­re­se naj­bo­lje bi bi­lo da Pe­trov i Ka­ra­mar­ko od­stu­pe i “sta­ve no­ve lju­de” RU­ŽA TO­MA­ŠIĆ Hr­vat­ska kon­zer­va­tiv­na stran­ka

– Zas­tup­ni­ci HDSSB-a ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­ga­nju ko­je naj­av­lju­je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. Je­di­no i naj­po­šte­ni­je rje­še­nje su no­vi iz­bo­ri. Svi zas­tup­ni­ci naše stran­ke dobili su na­pu­tak o gla­so­va­nju za opo­ziv Ka­ra­mar­ka – po­ru­čio je Dra­gan Vu­lin, čel­nik HDSSB-a iz či­jih re­do­va u Sa­bo­ru sje­de Bra­ni­mir Gla­vaš i Jo­sip Sa­la­pić. I do­da­je: “Za­mis­li­te u tak­vom pres­la­gi­va­nju da na is­toj stra­ni bu­du Milorad Pu­po­vac i Ivan Te­peš. Ne ide.” Za­ni­ma­lo nas je i pod ko­jim bi uvje­ti­ma HDSSB ipak pris­tao sjes­ti za stol s HDZ-om. – Ka­ra­mar­ko je u ovom tre­nut­ku pred­sjed­nik HDZ-a i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i sto­ga pres­la­ga­nje na do­la­zi u ob­zir – od­go­vo­rio nam je Vu­lin. Dak­le, ako se Ka­ra­mar­ko ne po­vu­če iz Vla­de i iz pro­ce­sa pres­la­ga­nja ve­ći­ne, od to­ga ne­će bi­ti ni­šta. No, čak i da se šef HDZ-a i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Ka­ra­mar­ko po­vu­če, upit­no je mo­že li HDZ pres­lo­ži­ti vla­da­ju­ću ve­ći­nu. Tri zas­tup­ni­ka Mos­ta na ko­ja za­pra­vo Pe­trov vi­še i ne ra­ču­na oz­bilj­no, ta­ko­zva­na “gru­pa Po­sav­lja­ka” – Juro Martinović, Ivica Mišić i Ivan Lovrinović – ju­čer nam se ni­su jav­lja­li na po­zi­ve i po­ru­ke u ko­ji­ma smo ih pi­ta­li bi li pris­ta­li bi­ti dio no­ve ve­ći­ne ako bi se Ka­ra­mar­ko po­vu­kao iz Vla­de.

Be­lja­ko­vi ape­ti­ti

Pred­sjed­nik HSS-a Krešo Beljak ka­že ka­ko je spo­ra­zum HSS-a s os­ta­lim vla­da­ju­ćim stran­ka­ma pre­ki­nut, ali što se ti­če pres­la­gi­va­nja, čak i da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če, Beljak ka­že: “Mo­gli bi­smo o to­me raz­go­va­ra­ti, ali HDZ bi nam ja­ko do­bro mo­rao objas­ni­ti kak­va je to toč­no ini­ci­ja­ti­va i za­što su sma­nje­ne pot­po­re u po­ljo­pri­vre­di, toč­ni­je ka­da će se­lja­ci­ma bi­ti vra­ćen no­vac.” Naj­jas­ni­ji je Ivan Vilibor Sinčić iz Ži­vog zi­da, ko­ji nam je re­kao: – Ne­će­mo su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom pres­la­ga­nju i tra­že­nju no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne ni­ti s Ka­ra­mar­kom ni­ti bez nje­ga. Dak­le, za sa­da ni­šta od pres­la­ga­nja – s Ka­ra­mar­kom na če­lu tak­ve ope­ra­ci­je ili bez nje­ga.

VELJ­KO KAJ­TA­ZI “Pri­hva­tit ću jed­no­glas­nu od­lu­ku Klu­ba na­ci­onal­nih ma­nji­na”

ŠANDOR JU­HAS “Na Klu­bu na­ci­onal­nih ma­nji­na do­go­vo­rit će­mo za­jed­nič­ki stav”

IVICA MIŠIĆ Ni­je od­go­vo­rio bi li su­ra­đi­vao s HDZ-om bez Ka­ra­mar­ka

DRA­GO PRGOMET Ne­jas­no bi li su­ra­đi­vao s HDZ-om bez Ka­ra­mar­ka. Ni­je se jav­ljao

RADIMIR ČA­ČIĆ Pred­sjed­nik Re­for­mis­ta ni­je nam se jav­ljao na poziv i po­ru­ku

MILORAD PU­PO­VAC Ni­je se ja­vio ni na po­zi­ve ni na po­ru­ke

FURIO RA­DIN “Mis­lim da će se ta od­lu­ka do­ni­je­ti sre­di­nom ovog tjed­na”

MIRKO RAŠKOVIĆ “Svo­ju ću od­lu­ku do­ni­je­ti tek na dan iz­jaš­nja­va­nja”

VLA­DI­MIR BILEK Ni­je nam još uvi­jek mo­gao ni­šta kon­kret­no i pre­ciz­no re­ći

I. PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ Uz Pr­go­me­ta je­di­na zas­tup­ni­ca Hri­di. Ni­je nam se ja­vi­la

IVAN LOVRINOVIĆ Ni­je od­go­vo­rio bi li su­ra­đi­vao s HDZ-om bez Ka­ra­mar­ka

MI­LE HOR­VAT “Idu­ćih će­mo da­na ras­prav­lja­ti o sve­mu na stra­nač­kim ti­je­li­ma”

JURO MARTINOVIĆ Ni­je od­go­vo­rio bi li su­ra­đi­vao s HDZ-om bez Ka­ra­mar­ka

IVAN VILIBOR SINČIĆ “Ne­će­mo su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom tra­že­nju no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne”

KREŠO BELJAK Šef HSS-a ka­že ka­ko ni­su do­ni­je­li od­lu­ku o mo­gu­ćem pres­la­ga­nju

ERMINA LJEKAJ PRLJASKAJ Ni­je nam se ja­vi­la ni na po­zi­ve ni na po­ru­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.