Od svih čel­ni­ka dr­ža­ve Pe­trov se u ovoj kri­zi po­na­ša naj­z­re­li­je

Tko se od pet glav­nih po­li­tič­kih ak­te­ra u ovom ne­iz­vjes­nom tre­nut­ku po­na­ša po­li­tič­ki naj­od­go­vor­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZA­GREB bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net Bo­že­na Ma­ti­je­vić

U ci­je­loj ovoj do­ma­ćoj sve ne­jes­ti­vi­joj po­li­tič­koj ka­ši, u ko­joj je na­ba­ci­va­nje te­škim ri­je­či­ma pos­ta­lo sva­kod­nev­no, ne­ka­ko pro­mi­če spoz­na­ja da smo usred svo­je­vr­s­ne po­li­tič­ke anar­hi­je. Tre­nu­ci su ovo mo­ra­le soč­nos­ti jer se po­zi­va na sa­vjest, od­go­vor­nost, in­te­res dr­ža­ve, broj osvo­je­nih gla­so­va... A ipak, ne­ki i šu­te. I sad ka­da smo već do­ve­de­ni u ovu ka­ko­fo­nu si­tu­aci­ju iz ko­je ipak jed­nom tre­ba iz­a­ći, ko­li­ko-to­li­ko nor­mal­no, vri­je­di se za­pi­ta­ti tko se od pet glav­nih po­li­tič­kih ak­te­ra – pred­sjed­ni­ce, pre­mi­je­ra, dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka i opor­be­nog li­de­ra – u ovom ne­iz­vjes­nom tre­nut­ku ka­da nam svi mo­gu­ći ras­ple­ti vi­se nad glavom po­na­ša po­li­tič­ki naj­z­re­li­je, naj­od­go­vor­ni­je.

Mi­la­no­vić se ne mi­je­ša

Pre­ma miš­lje­nju po­li­to­lo­ga Go­ra­na Ču­la­ra, dva po­li­tič­ka ak­te­ra uop­će ne dje­lu­ju u tom smis­lu, pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve i li­der opor­be. Ču­lar sma­tra da ulo­ga pred­sjed­ni­ce i ni­je da se u ovu kri­zu Vla­de mi­je­ša, no ne zna mo­že li se to oz­na­či­ti kao zre­lo po­na­ša­nje. Za Mi­la­no­vi­ća dr­ži da se ne mi­je­ša jer stva­ri iona­ko idu svo­jim ti­je­kom. SDP je, ini­ci­ra­ju­ći ras­pra­vu i gla­so­va­nje o ne­po­vje­re­nju Ka­ra­mar­ku, na­pra­vio ono što se od opo­zi­ci­je oče­ki­va­lo, što je na­iš­lo na plod­no tlo kod Mos­ta i iz­a­zva­lo dalj­nji ra­zvoj do­ga­đa­ja pa se SDP sad ne­ma po­tre­bu mi­je­ša­ti u to. – Ni tu ne znam je li to zre­lo ili nez­re­lo. Pe­trov se po­na­ša kon­zek­vent­no. Most je od­lu­čio pri­hva­ti­ti iz­a­zov ko­ji je SDP po­kre­nuo za­to što je mo­gao se­be pri­ka­za­ti kao mo­ral­nu ver­ti­ka­lu, a na­pad na Ka­ra­mar­ka mu je do­bro do­šao da bi za­us­ta­vio pad rej­tin­ga. Ore­ško­vić se ne po­na­ša pot­pu­no zre­lo jer to što ni­je odr­žao sjed­ni­cu Vla­de pa je, vr­lo vje­ro­jat­no, iz­mis­lio sas­ta­nak u SOA-i, ni­je ne­što što upu­ću­je na zre­lo po­na­ša­nje. On ne­ma pre­vi­še iz­bo­ra, mo­že iz­a­bra­ti dva pu­ta – pod­ni­je­ti os­tav­ku ili od Sa­bo­ra za­tra­ži­ti iz­jaš­nja­va­nje o po­vje­re­nju nje­mu. Ne do­bi­je li ga, mo­že od pred­sjed­ni­ce od­mah za­tra­ži ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra. Ka­ra­mar­ko­vo je po­na­ša­nje nez­re­lo. Pot­pu­no je jas­no da on svoj osob­ni in­te­res stav­lja iz­nad in­te­re­sa svo­je stran­ke i ci­je­le Vla­de. Nje­gov je pr­vi in­te­res da se uop­će ne do­go­di gla­so­va­nje o ne­po­vje­re­nju nje­mu. Pod svaku cijenu to že­li spri­je­či­ti – ka­že Ču­lar. Psi­ho­lo­gi­nja Mir­ja­na Na­zor ni u ko­me od po­li­tič­ke pe­tor­ke ne vi­di ne­ku po­seb­nu na­du, no či­ni joj se da je od svih ipak naj­jas­ni­ji i naj­ne­dvo­smis­le­ni­ji Pe­trov jer ka­že da je spre­man po­vu­ći se ako je to u in­te­re­su dr­ža­ve.

Bal­kan­ski stan­dar­di

– Imam osje­ćaj da on ono što go­vo­ri do­is­ta i mis­li, da to ni­je glu­ma, već da in­te­res dr­ža­ve i gra­đa­na stav­lja na pr­vo mjes­to. Ka­ra­mar­ko je ap­so­lut­no ne­do­ras­tao si­tu­aci­ji. Mo­žda po ne­kim bal­kan­skim kri­te­ri­ji­ma on funk­ci­oni­ra adek­vat­no si­tu­aci­ji, ali po ne­kom eu­rop­skom stan­dar­du, ne­ma poj­ma što je mo­ral­na po­li­tič­ka od­go­vor­nost. On to do­živ­lja­va kao ne­ku fi­lo­zof­sku iz­miš­ljo­ti­nu. Ore­ško­vić je svo­jim nas­tu­pom bio na ra­zi­ni pre­mi-

Ka­ra­mar­ko ne­do­ras­tao, pre­mi­jer ne­ma mo­ći, a pred­sjed­ni­ca bi se ipak mo­ra­la ogla­si­ti

jer­skog po­lo­ža­ja, ali on po­li­tič­ke mo­ći ne­ma. Pred­sjed­ni­ca bi se mo­ra­la ogla­si­ti jer nje­zi­na šut­nja go­vo­ri da ni­je do­ras­la tre­nut­ku. Ima ov­las­ti, ne­ku sna­gu i moć, a dio lju­di osje­ća zeb­nju zbog sve­ga pa je ona oso­ba ko­ja bi gra­đa­ni­ma tre­ba­la jam­či­ti po­vje­re­nje i si­gur­nost. Do sa­da to od nje ni­smo dobili. Mi­la­no­vić baš ne otva­ra usta. Valj­da če­ka da mu zre­la kru­ška pad­ne u kri­lo, no pi­tam se ho­će li je on us­pje­ti uhva­ti­ti ili će ona pas­ti na nje­ga i upr­lja­ti ga pa će od to­ga ima­ti vi­še šte­te ne­go ko­ris­ti – ka­za­la je M. Na­zor.

Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, Zo­ran Mi­la­no­vić i pre­mi­jer Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.