Struč­nja­ci će na­pra­vi­ti de­mo­graf­sku stra­te­gi­ju, pi­sa­li su smjer­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do­sad su struč­nja­ci pi­sa­li stra­te­gi­je, a kad se for­mi­ra Upra­va za de­mo­gra­fi­ju, struč­nja­ci bi tre­ba­li vo­di­ti glav­nu ri­ječ i za to ću se u Vla­di za­la­ga­ti. Hr­vat­ska ne­ma te­melj­nog do­ku­men­ta o obi­telj­skoj po­li­ti­ci, to je sta­nje ko­je je ova Vla­da za­tek­la i to gra­đa­ni mo­ra­ju zna­ti. Na­rav­no, ni me­ne ni Vla­du lo­še nas­li­je­đe­no sta­nje ne os­lo­ba­đa obve­ze da po­ku­ša­mo uči­ni­ti sve da se ne­ga­tiv­ni de­mo­graf­ski tren­do­vi za­us­ta­ve. Sta­nje jest alar­mant­no i kraj­nje je vri­je­me da se ne ba­vi­mo pro­zi­va­nji­ma pret­hod­ni­ka ko­ji su uči­ni­li oz­bilj­ne pro­pus­te, ne­go da kon­sen­zu­som poč­ne­mo rje­ša­va­ti ovaj oz­bilj­ni pro­blem. Biv­ša Vla­da ni­je us­pos­ta­vi­la no­vi sus­tav do lis­to­pa­da 2015. Ni­su stvo­ri­li uvje­te za funk­ci­oni­ra­nje JNC-a, ni­su opre­mi­li dr­žav­ne ure­de, edu­ci­ra­li ni za­pos­li­li lju­de, ni os­po­so­bi­li apli­ka­ci­ju ko­ja bi taj po­sao tre­ba­la po­dr­ža­va­ti… I za­to se rok iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj skr­bi od­ga­đa za ožu­jak 2017. go­di­ne. No, na­ši ko­ris­ni­ci ne­će bi­ti za­ki­nu­ti ni­ti će im kas­ni­ti is­pla­ta so­ci­jal­nih po­mo­ći. To se ne­će do­go­di­ti. Do us­pos­ta­ve JNC-a ni­šta se ne­će mi­je­nja­ti u na­či­nu is­pla­ta nak­na­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.