Ve­li­ke re­li­gi­je i kon­tra­cep­ci­ja

Tur­ski pred­sjed­nik Er­doğan re­kao je da ni­je­dan mus­li­man ne smi­je pri­hva­ti­ti kon­tra­cep­ci­ju – za­što je u 21. sto­lje­ću kon­tra­cep­ci­ja još ba­uk ne sa­mo za is­lam

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pro­tes­tant­ska cr­k­va sma­tra da ‘do­bro pla­ni­ra­nje obi­te­lji ta­ko­đer i s kon­tra­cep­ci­jom za evan­ge­li­ke do­pri­no­si do­bro­me brač­nom ži­vo­tu’

Za­što je u 21. sto­lje­ću kon­tra­cep­ci­ja još ba­uk, ne sa­mo za is­lam ne­go i za dru­ge re­li­gi­je, na­me­će se pi­ta­nje na­kon proš­lo­tjed­ne iz­ja­ve tur­skog pred­sjed­ni­ka Er­doğa­na da ni­jed­na mus­li­man­ska obi­telj ne mo­že pri­hva­ti­ti kon­tra­cep­ci­ju. Dok je Pro­tes­tant­ska cr­k­va pri­je 65 go­di­na pri­hva­ti­la kon­tra­cep­ci­ju, a do­pu­šte­na je i kod hin­du­is­ta, kr­š­ćans­tvo ne gle­da na nju do­bro­hot­no.

Od­lu­či­va­li su mu­škar­ci

Kad je ri­ječ o po­ba­ča­ju, ve­li­ke su re­li­gi­je je­dins­tve­ni­je u sta­vu da ni­je do­pus­tiv, no raz­li­ku­ju se u tu­ma­če­nji­ma ka­da fe­tus pos­ta­je ljud­sko bi­će. Po­vi­jes­no gle­da­no, go­vo­ri so­ci­olog re­li­gi­je, prof. dr. Ivan Mar­ke­šić, ne­že­lje­na trud­no­ća uvi­jek je bi­la pod kon­tro­lom mu­ška­ra­ca. – Od­lu­ku o trud­no­ći že­ne, o bro­ju ro­đe­ne dje­ce i pre­ki­du ne­že­lje­ne trud­no­će do­no­si­li su uvi­jek mu­škar­ci. Po­dr­šku su ima­li u no­si­te­lji­ma re­li­gij­ske moć, ko­ji su, opet, bi­li mu­škar­ci. Ka­ko je u tim druš­tvi­ma že­na bi­la dru­go­raz­red­no bi­će či­ja je za­da­ća bi­la slu­ži­ti mu­škar­ci­ma i ra­đa­ti im po­naj­pri­je mu­ško po­tom­s­tvo, ne za­ču­đu­je da je bi­lo pu­no ile­gal­nih pre­ki­da trud­no­će, a ti­me i ve­li­kog pos­tot­ka smrt­nos­ti že­na – is­ti­če prof. Mar­ke­šić. Ka­to­lič­ka cr­k­va za­bra­nju­je kon­tra­cep­ci­ju, no pa­pa Be­ne­dikt XVI. omek­šao je stav Cr­k­ve pre­ma njoj, ali sa­mo kad je ri­ječ o sma­nji­va­nju ri­zi­ka od za­ra­ze HIV-

U is­la­mu je po­ba­čaj do­pu­šten do 120. da­na, ali sa­mo ako maj­ka ja­ko pa­ti u trud­no­ći

om. Pa­ra­doks je da pro­tes­tant­ske zem­lje u ko­ji­ma se na kon­tra­cep­ci­ju odav­no ne gle­da kao na gri­jeh ima­ju vi­še dje­ce ne­go ka­to­lič­ke. U pra­vos­lav­nim su cr­k­va­ma pak u no­vi­je vri­je­me, go­vo­ri prof. Mar­ke­šić, ne­ki te­olo­zi za­go­vor­ni­ci kon­tra­cep­ci­je, ali sa­mo u bra­ku, no ne pri­hva­ća­ju “pi­lu­lu za dan pos­li­je”. – Pro­tes­tant­ske cr­k­ve još su na si­no­da­ma 1951. i 1958. do­pus­ti­le ko­ri­šte­nje kon­tra­cep­ci­je. Pro­tes­tant­ska cr­k­va sma­tra da „do­bro pla­ni­ra­nje obi­te­lji ta­ko­đer i s kon­tra­cep­ci­jom za evan­ge­li­ke do­pri­no­si do­bro­me brač­nom ži­vo­tu“. Ju­da­izam dopušta kon­tra­cep­ci­ju ako je trud­no­ća ri­zik za maj­ku ili za ra­đa­nje slje­de­će dje­ce. Kon­tra- cep­ci­ja je do­pu­šte­na u is­la­mu uz pri­vo­lu i mu­ža i že­ne ako ne šte­ti­ti zdrav­lju ni jed­nog od ro­di­te­lja i ako se ko­ris­ti sa­mo u odre­đe­nom raz­dob­lju. Kad je ri­ječ o po­ba­ča­ju, ni re­li­gi­je ni­su je­dins­tve­ne kad po­či­nje život. Za Ka­to­lič­ku cr­k­vu život po­či­nje za­če­ćem i ne­ro­đe­no di­je­te je Bož­je stvo­re­nje pa ne­ma raz­li­ke iz­me­đu dje­te­ta pri­je i pos­li­je ro­đe­nja. Fe­tus je čo­vjek u maj­či­noj utro­bi i po­ba­čaj je uboj­stvo za Ka­to­lič­ku cr­k­vu. U ju­da­iz­mu je, pak, po­ba­čaj do­pu­šten do 40. da­na na­kon za­če­ća. U Tal­mu­du se em­brij u maj­či­nu ti­je­lu do 40. da­na na­kon za­če­ća sma­tra “čis­tom vo­dom”, jer mu tek ta­da Bog udah­nju­je du­šu. Na­kon 40. da­na plod je “po­ten­ci­jal­na oso­ba” ko­ju tre­ba šti­ti, tu­ma­či Mar­ke­šić, ali do­da­ju­ći da ne­ki ra­bi­ni sma­tra­ju da em­brij sve do ro­đe­nja, ka­da do­bi­va pu­ni sta­tus ljud­ske oso­be, ni­je sa­mos­tal­no bi­će, ne­go dio maj­ke. Da­nas je, ka­že, u Iz­ra­elu po­ba­čaj, iako pos­to­je ko­mi­si­je za odo­bra­va­nje po­ba­ča­ja, u “nad­lež­nos­ti že­ne”. U slu­ča­ju iz­van­brač­ne trud­no­će, po­ba­čaj se dopušta od­mah.

Tri fa­ze po Ku­ra­nu

Pre­ma Ku­ra­nu, pos­to­je tri fa­ze ra­zvo­ja dje­te­ta u maj­či­nu ti­je­lu. Fe­tus do 42. da­na na­kon za­če­ća ne­ma du­šu, no, us­pr­kos to­me po­ba­čaj je za­bra­njen, osim ako život maj­ke ni­je ugro­žen. O trud­no­ći u dru­goj fa­zi iz­me­đu 42. i 120. da­na na­kon za­če­ća pos­to­je raz­li­či­ta miš­lje­nja pa ne­ki ne­ki te­olo­zi dr­že da je po­ba­čaj do­pu­šten sa­mo ako li­ječ­nik mus­li­man po­t­vr­di da maj­ka te­ško pa­ti zbog trud­no­će. Dru­gi pak dr­že da je ova fa­za is­ta kao i pr­va. Na­kon 120 da­na trud­no­će u is­la­mu se sma­tra da an­đeo fe­tu­su udah­nju­je du­šu i po­ba­čaj u toj fa­zi ni­je do­pu­šten, osim ako bi maj­ka umr­la na po­ro­đa­ju.

MAR­KO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Uboj­stvo Za Ka­to­lič­ku cr­k­vu život po­či­nje za­če­ćem i ne­ro­đe­no je di­je­te Bož­je stvo­re­nje – po­ba­čaj je uboj­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.