Da­nas po­či­nje dr­žav­na ma­tu­ra za 39.600 uče­ni­ka u ci­je­loj Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dr­žav­na ma­tu­ra u ljet­nom ro­ku ove škol­ske 2015./2016. go­di­ne u Hr­vat­skoj po­či­nje da­nas u 9 sa­ti uju­tro is­pi­tom iz bi­olo­gi­je, a u 14 sa­ti is­pi­tom iz vje­ro­na­uka. Is­pi­ti će tra­ja­ti do 27. lip­nja ka­da će se po­la­ga­ti is­pit iz glaz­be­ne umjet­nos­ti, a za po­la­ga­nje dr­žav­ne ma­tu­re pri­ja­vi­lo se ukup­no 39.600 uče­ni­ka iz ci­je­le Hrvatske. Re­zul­ta­ti Dr­žav­ne ma­tu­re bit će objav­lje­ni u sri­je­du, 13. sr­p­nja, rok za pri­go­vo­re je 15. sr­p­nja, ko­nač­ni re­zul­ta­ti bit će objav­lje­ni u po­ne­dje­ljak, 18. sr­p­nja. Svje­dodž­be uče­ni­ci­ma ko­ji po­lo­že ma­tu­ru bit će po­di­je­lje­ne u če­t­vr­tak, 21. sr­p­nja.

Na dr­žav­nu ma­tu­ru pri­ja­vi­lo se 13.286 uče­ni­ka iz gim­na­zi­ja i 19.313 uče­ni­ka iz stru­kov­nikh ško­la MA­JA JUKIĆ rav­na­te­lji­ca NCVVO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.