Ru­ža To­ma­šić po­nov­no pred­sjed­ni­ca kon­zer­va­ti­va­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­ni­ca Hrvatske kon­zer­va­tiv­ne stran­ke (HKS) Ru­ža To­ma­šić ko­ja je u ne­dje­lju po­nov­no iz­a­bra­na na tu duž­nost po­ru­či­la je ka­ko Hr­vat­skoj ne tre­ba­ju no­vi iz­bo­ri, ali ni pres­la­gi­va­nje vlasti, ne­go od­la­zak dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka (HDZ) i Bo­že Pe­tro­va (Most). “Ma kak­vo pres­la­gi­va­nje, zar ni­je po­šte­ni­je da dvo­ji­ca pot­pred­sjed­ni­ka da­ju os­tav­ke”, iz­ja­vi­la je To­ma­šić te se upi­ta­la če­mu no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri ako će Hr­vat­sku ko­šta­ti dvi­je mi­li­jar­de eura. “Mo­ra­mo se dr­ža­ti Bo­ga, domovine i obi­te­lji”, rek­la je To­ma­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.