Ot­kri­ve­na spo­men-plo­ča Stje­pa­nu Kol­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lik)

U ne­dje­lju je u Đa­ko­vu odr­ža­na ko­me­mo­ra­ci­ja u spo­men na oko 600 žr­ta­va us­ta­škog lo­go­ra ko­ji je pos­to­jao u Đa­ko­vu 1941. i 1942. go­di­ne, a sre­diš­nji do­ga­đaj bi­lo je ot­kri­va­nje spo­men-plo­če Stje­pa­nu Kol­bu. Taj đa­ko­vač­ki gro­bar taj­no je bi­lje­žio ime­na i dru­ge osob­ne po­dat­ke žr­ta­va lo­go­ra ko­je je po­ka­pao na Ži­dov­skom grob­lju. Za­to to grob­lje je­di­no u Eu­ro­pi ima ime­na, pre­zi­me­na, go­di­ne i mjes­to ro­đe­nja po­ko­pa­nih lo­go­ra­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.