Sla­bi­ji trend ras­ta za­pos­le­nih u pred­se­zo­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lik)

U trav­nju su, pre­ma ad­mi­nis­tra­tiv­nim iz­vo­ri­ma, bi­le za­pos­le­ne 1,351.192 oso­be, što je 17,2 ti­su­će oso­ba vi­še ne­go mje­sec da­na pri­je. To je pr­vi rast broja za­pos­le­nih ove go­di­ne, ali je trend ras­ta u od­no­su na pro­tek­le go­di­ne ma­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.