PREKINITE BOLNU VEZU SA PROŠIRENIM VENAMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pa­ci­jen­ti­ca Ka­ta­ri­na S. pri­pa­da­la je sku­pi­ni od 50% že­na ko­je je mu­čio pro­blem pro­ši­re­nih ve­na.Pro­blem je traj­no ri­je­šen uSPECIJALNOJ BOLNICIARITHERA . Ko­ris­te­ći naj­mo­der­ni­ju svjet­sku me­to­du uk­la­nja­nja pro­ši­re­nih ve­na pje­nom (UGFS me­to­du), Ka­ta­ri­ni je pot­pu­no bez­bol­no, bez re­zo­va i mo­dri­ca uk­lo­nje­na pro­ši­re­na ve­na. Od­mah na­kon za­hva ta pa­ci­jen­ti­ca se mo­gla vra­ti­ti sva­kod­nev­nim pri­va tnim i pos­lov­nim ak­tiv­nos­ti­ma bez uobi­ča­je­nih iz­os­tan­ka i opo­ra va­ka ko­ji su ti­pič­ni za dru­ge me­to­de liječenja pro­ši­re­nih ve­na. UGFS me­to­dom traj­no se uk­la­nja­ju tre­ti­ra­ne ve­ne, za­hvat je pot­pu­no bez­bo­lan, bez re­zo­va i ošte­će­nja na ko­ži, a pa­ci­jen­ti su od­mah na­kon za­hva­ta pot­pu­no mo­bil­ni i mo­gu se vra­ti­ti sva­kod­nev­nim ak­tiv­nos­ti­ma. Arit­he­rin li­ječ­nik dr. Zlatko Ča­čić pr­vi je hr­vat­ski li­ječ­nik cer­ti­fi­ci­ran od stra­ne Bri­tan­skog ins­ti­tu­ta za ve­ne za pri­mje­nu una­pri­je­đe­ne UGFS me­to­de liječenja sa po­bolj­ša­nim sas­ta­vom pje­ne i ino­va­ci­jom u nje­noj pri­pre­mi i teh­ni­ci apli­ka­ci­je. Pod kon­tro­lom UZV do­ple­ra, pu­tem igle ili ka­ni­le u ci­lja­nu ve­nu, kao i pri­to­ke (va­rik­se) ubriz­ga­va se pje­na pu­ne­ći glav­nu po­vr­š­nu nat­ko­lje­nič­nu ili straž­nju pot­ko­lje­nič­nu ve­nu od­go­vor­nu za po­ja­vu pro­ši­re­nih ve­na i va­rik­sa. Pje­na dje­lu­je tre­nut­no što do­vo­di do sljep­lji­va­nja stjen­ki ve­na i va­rik­sa ko­je po­tom „nes­ta­ju“raz­gra­đu­ju­ći se i pre­tva­ra­ju­ći u ve­ziv­no tki­vo. Bo­les­na ve­na nes­ta­je a nje­nu funk­ci­ju pre­uzi­ma­ju dru­ge, zdra­ve ve­ne. UGFS me­to­da tre­nut­no je naj­mo­der­ni­ja me­to­da liječenja ve­na pro­gla­še­na me­to­dom iz­bo­ra od stra­ne naj­ve­ćih svjet­skih eks­pe­ra­ta, pro­ši­re ve­ne liječe se bez­bol­no uz iz­os­ta­nak re­zo­va, mo­dri­ca ili ošte­će­nja na ko­ži, a pa­ci­jent se ne­po­sred­no na­kon za­hva­ta mo­men­tal­no vra­ča sva­kod­nev­nim ži­vot­nim ak­tiv­nos­ti­ma bez ne­že­lje­nih iz­os­ta­na­ka sa pos­la i du­go­traj­nih bo­lo­va­nja. Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Arithera već osmu go­di­nu s us­pje­hom liječi pro­ši­re­ne ve­ne i ima naj­du­žu tra­di­ci­ju u li­je­če­nju pro­ši­re­nih ve­na UGFS me­to­dom tj. skle­ro­za­ci­jom pje­nom. Vi­še in­for­ma­ci­ja na www.arithera.hr ili te­le­fon 01 23 04 074, Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Arithera, Bu­ko­vač­ka ces­ta 1, Za­greb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.