O iz­vla­če­nju mi­li­ju­na za Sa­na­de­ra 220 svje­do­ka

No­vac iz cr­nih fon­do­va pri­mao i Dar­ko Mi­li­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mla­den Barišić, Ne­ven­ka Ju­rak i Bran­ka Pa­vo­še­vić na pr­vom su su­đe­nju priz­na­li sve USKOK-ove op­tuž­be, a sa­da tvr­de da ni­su kri­vi

“Vrag je uvi­jek u de­ta­lji­ma”, ka­že na­rod­na pos­lo­vi­ca ko­ja je dos­ta pri­mje­nji­va na HDZ. Jer u tre­nut­ku naj­ve­će krize vlasti, evi­dent­nog ras­pa­da ak­tu­al­ne Vla­de te su­ko­ba unu­tar Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je pa i sa­mog HDZ-a, sto­žer­na stran­ka svih tih od­no­sa, HDZ, po­nov­no će se na­ći pod svje­tli­ma me­dij­skih re­flek­to­ra zbog sta­rih gri­je­ha.

No­vo sud­sko vi­je­će

Na­ime, na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du da­nas po­či­nje po­nov­lje­no su­đe­nje za afe­ru Fi­mi me­dia u ko­joj su biv­ši pre­mi­jer Ivo Sa­na­der i nje­go­va biv­ša stran­ka op­tu­že­ni za ko­rup­ci­ju ep­skih raz­mje­ra. Osim njih su­di se i Mla­de­nu Ba­ri­ši­ću, Ne­ven­ki Ju­rak, Bran­ki Pa­vo­še­vić, Rat­ku Ma­če­ku, a op­tu­že­na je i tvrt­ka Fi­mi me­dia. Svi oni bi­li su ne­pra­vo­moć­no osu­đe­ni na pr­vom su­đe­nju – Sa­na­der na de­vet go­di­na za­tvo­ra, Barišić na tri go­di­ne za­tvo­ra, Ju­rak na dvi­je go­di­ne za­tvo­ra, Pa­vo­še­vić na go­di­nu i pol za­tvo­ra, Ma­ček na go­di­nu uvjet­no uz rok kuš­nje od če­ti­ri go­di­ne, dok je Fi­mi me­dia bi­la uga­še­na, a HDZ nov­ča­no kaž­njen s pet mi­li­ju­na ku­na. No pre­su­du je la­ni uki­nuo Vr­hov­ni sud na­lo­živ­ši no­vo su­đe­nje. Po­nov­lje­no su­đe­nje odvi­jat će se pred iz­mi­je­nje­nim vi­je­ćem ko­jim će pred­sje­da­ti sut­ki­nja Ire­na Kva­ter­nik.

Ho­će li mi­je­nja­ti is­ka­ze?

Ho­će li bi­ti obra­ta u od­no­su na pr­vo su­đe­nje, tek tre­ba vi­dje­ti, no za­nim­lji­vo je da su Barišić, Ju­rak i Pa­vo­še­vić, ko­ji su na pr­vom su­đe­nju sve priz­na­li, na pri­prem­nom ro­či­štu za­ni­je­ka­li kriv­nju. Zna­či li to da će i po­vu­ći ra­ni­je is­ka­ze, vi­djet će se na­kon po­čet­ka su­đe­nja. Ka­ko su se iz dr­žav­nih po­du­ze­ća od 2003. do 2009. go­di­ne iz­vla­či­li mi­li­ju­ni za osob­ne po­tre­be Sa­na­de­ra i HDZ-a, svje­do­čit će 220 svje­do­ka. Me­đu nji­ma, osim di­rek­to­ra dr­žav­nih tvrt­ki, ima i po­li­ti­ča­ra po­put Dar­ka Mi­li­no­vi­ća, fri­ško iz­a­bra­nog čla­na Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, ko­ji će na su­du po­no­vo mo­ra­ti objaš­nja­va­ti ka­ko je iz HDZ-ovih cr­nih fon­do­va na ru­ke mje­seč­no pri­mao nov­ča­ne iz­no­se te ka­ko je te pri­mit­ke i vlas­to­ruč­no pot­pi­si­vao.

Ivo Sa­na­der Biv­ši je pre­mi­jer pre­ma op­tuž­ni­ci USKOK-a no­vac iz­vu­čen iz dr­žav­nih po­du­ze­ća tro­šio za osob­ne te po­tre­be HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.