Na kvi­zu iz hrvatske po­vi­jes­ti na­ši os­nov­no­škol­ci po­s­ljed­nji

Osma­še iz Ko­priv­ni­ce po­bi­je­di­li su oni iz Cr­ne Go­re, Slo­ve­ni­je i BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hr­vo­je Šla­bek hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net KOPRIVNICA

Hr­vat­sku po­vi­jest na­ši uče­ni­ci iz­u­ča­va­ju ci­je­li osmi raz­red, dok se oni iz dru­gih ze­ma­lja za kviz pri­pre­ma­ju sa­mo mje­sec i pol

U je­ku pri­je­po­ra u ve­zi s ku­ri­ku­lar­nom re­for­mom hr­vat­sko je škol­s­tvo do­bi­lo zvuč­nu plju­sku. Na me­đu­na­rod­nom kvi­zu ko­ji se već 19. go­di­nu za­re­dom pro­tek­log vi­ken­da odr­žao u ma­loj po­druč­noj ško­li u ko­priv­nič­ko­me pri­grad­skom na­se­lju Ba­kov­či­ca, osma­ši iz ko­priv­nič­ke Os­nov­ne ško­le “Bra­ća Ra­dić” kao je­di­ni do­ma­ći su­di­oni­ci osvo­ji­li su po­s­ljed­nje mjes­to. Ša­mar je tim zvuč­ni­ji što je kviz iz – hrvatske po­vi­jes­ti. Iako je upra­vo hr­vat­ska po­vi­jest pred­met iz­u­ča­va­nja ti­je­kom ci­je­lo­ga osmog raz­re­da, naše đa­ke po­bi­je­di­li su uče­ni­ci iz Cr­ne Go­re, Slo­ve­ni­je te Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, ko­ji hr­vat­sku po­vi­jest uop­će ne uče u ško­li, ne­go su se sa­mo pri­pre­ma­li za kviz mje­sec i pol. – Mo­gu re­ći da me čak i ra­du­je ta­kav po­re­dak. Da su po­bi­je­di­li na­ši, net­ko bi mo­gao re­ći da sam na­mjes­tio kviz – re­kao je Ra­do­van Kne­že­vić, agil­ni uči­telj ko­ji je uči­nio da se za jed­nu od naj­ma­njih hr­vat­skih ško­la, ove go­di­ne sa sa­mo de­set uče­ni­ka, zna u po­la Eu­ro­pe.

Po­sje­ti­li ih ve­le­pos­la­ni­ci

U 19 go­di­na, na­ime, u kvi­zu je su­dje­lo­va­lo vi­še od 100 ško­la od Nor­ve­ške do Ma­ke­do­ni­je. Kao ku­ri­ozi­tet zvu­či či­nje­ni­ca da su ma­lu ško­lu u Ba­kov­či­ci zbog kvi­za do­sad po­sje­ti­li go­to­vo svi ve­le­pos­la­ni­ci akre­di­ti­ra­ni u Hr­vat­skoj. Ško­le se sa­me jav­lja­ju za na­tje­ca­nje i u ovo­me tre­nut­ku na red ih če­ka 20-ak stra­nih i de­se­tak hr­vat­skih. Pi­ta­nja za kviz sas­tav­lja ko­priv­nič­ka uči­te­lji­ca po­vi­jes­ti na te­me­lju gra­di­va iz udž­be­ni­ka za osmi raz­red. Mje­sec i pol pri­je kvi­za Kne­že­vić svim ško­la­ma po­ša­lje 500 pi­ta­nja, na ko­ja uče­ni­ci sa­mi mo­ra­ju na­ći od­go­vo­re. Po­tom se se­lek­ti­ra 15 pi­ta­nja za sa­mo na­tje­ca­nje. Ove se go­di­ne, pri­mje­ri­ce, od na­tje­ca­te­lja oče­ki­va­lo da zna­ju za ko­jeg je kra­lja Hr­vat­ska ima­la naj­ve­ći op­seg, tko je 1848. go­di­ne uki­nuo kmet­stvo ili ko­je je naše naj­poz­na­ti­je na­la­zi­šte iz bron­ča­no­ga do­ba.

Do­ček po­bjed­nič­ke eki­pe

Naj­bo­lje zna­nje po­ka­za­li su uče­ni­ci iz hrvatske ško­le u Tiv­tu, dru­gi su bi­li osma­ši iz Čap­lji­ne, pa uče­ni­ci iz Ptu­ja, po­tom iz Nik­ši­ća, dok su Ko­priv­ni­čan­ci bi­li pe­ti. Tko zna je li Cr­no­gor­ci­ma po­mo­glo to što u njih os­nov­na ško­la tra­je de­vet go­di­na, upra­vo ko­li­ko se pred­la­že hr­vat­skom ku­ri­ku­lar­nom re­for­mom, či­ja je sud­bi­na tre­nu­tač­no ne­iz­vjes­na. Dok Hr­va­ti ža­lu­ju, u Tiv­tu se, ka­že Kne­že­vić, i sam po­ri­jek­lom Cr­no­go­rac, spre­ma do­ček po­bjed­nič­ke eki­pe. – Bit će si­gur­no fe­šta. Hr­va­ta je on­dje ma­lo, sa­mo oko 6500, i znam da su svi ja­ko po­nos­ni što je po­bi­je­di­la nji­ho­va eki­pa – ka­že ute­me­lji­telj kvi­za. Već se zna da će se na­go­di­nu na­tje­ca­ti uče­ni­ci iz jed­ne švi­car­ske ško­le te hrvatske ško­le iz Gra­diš­ća. Tko će bi­ti do­ma­ći pred­stav­nik, još ni­je od­lu­če­no. Kviz ko­ji je u po­čet­ku no­sio ime Hr­vat­ska, mo­ja do­mo­vi­na, a od ula­ska u EU zo­ve se Eu­ro­pa, mo­ja do­mo­vi­na, Kne­že­vić je po­kre­nuo ka­ko bi “iz­dri­lao” svo­je đa­ke. Već dru­ge go­di­ne pos­tao je grad­skim na­tje­ca­njem, a od pe­te i me­đu­na­rod­nim. – U po­čet­ku ni­sam ni sa­njao u što će se pre­tvo­ri­ti. Mo­ram vam priz­na­ti da me naj­vi­še ve­se­li što sam us­pio đa­ke iz dru­gih ze­ma­lja “na­tje­ra­ti” da uče hr­vat­sku po­vi­jest. Po­vi­jest je moć­no oruž­je, ne znam za­što ga i dru­gi ne ko­ris­te – dr­ži Kne­že­vić.

Naj­bo­lje zna­nje na kvi­zu ko­ji se odr­ža­va već 19. go­di­nu po­ka­za­li su uče­ni­ci iz hrvatske ško­le u Tiv­tu u Cr­noj Go­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.