Lo­pov pro­va­lio u stan pred­sjed­ni­ka upra­ve Ine

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Lo­pov je u unajm­lje­ni stan pr­vog čo­vje­ka Ine ušao 27. svib­nja ošte­tiv­ši vra­ta te­ra­se sta­na u pri­zem­lju, a u sta­nu su sa­mo is­pre­me­te­ne stva­ri

Ne­poz­na­ti lo­pov pro­va­lio je u unajm­lje­ni stan u luk­suz­noj vi­li na po­dru­čju Za­gre­ba ko­ji ko­ris­ti pred­sjed­nik upra­ve Ine Zol­tan Al­dott (48), pi­šu 24 sa­ta. Pro­val­nik ili vi­še njih u Al­dot­tov stan ušao je ošte­tiv­ši po­lu­gom vra­ta te­ra­se sta­na ko­ji se na­la­zi u pri­zem­lju vi­le, a iz sta­na pr­vog čo­vje­ka Ine, pre­ma pi­sa­nju 24 sa­ta, ni­šta ni­je ukra­de­no. Iako u sta­nu na­vod­no ni­šta ne ne­dos­ta­je, pro­val­nik je is­pre­me­tao stva­ri is­ko­ris­tiv­ši vri­je­me ka­da pred­sjed­ni­ka upra­ve Ine ni­je bi­lo kod ku­će. Stan, na­vod­no, ipak ni­je os­tav­ljen u pot­pu­nom ne­re­du. Pro­va­la je za­gre­bač­koj po­li­ci­ji pri­jav­lje­na ne­što pri­je po­no­ći 27. svib­nja. Bu­du­ći da iz sta­na ni­šta ni­je ukra­de­no, za­gre­bač­ka po­li­ci­ja slu­čaj vo­di kao po­ku­šaj pro­va­le. Oče­vid je na mjes­tu do­ga­đa­ja na­vod­no tra­jao do du­go u noć jer su krim teh­ni­ča­ri u sta­nu iz­u­zi­ma­li sve mo­gu­će tra­go­ve ko­ji bi mo­gli do­ves­ti do po­či­ni­te­lja ovog kaz­ne­nog dje­la. Ni­je po­t­vr­đe­no ima li ova pro­va­la ve­ze s Al­dot­to­vom funk­ci­jom ili pak s tre­nu­tač­nim ne­su­gla­si­ca­ma na po­li­tič­koj sce­ni zbog od­no­sa Ina – MOL. O po­ku­ša­ju pro­va­le u unajm­lje­ni za­gre­bač­ki stan pred­sjed­ni­ka upra­ve Ine Po­li­cij­ska upra­va za­gre­bač­ka ni­je iz­vi­jes­ti­la no­vi­na­re ni­ti smo ju­čer u odje­lu za od­no­se s jav­noš­ću mo­gli po­t­vr­di­ti ovu in­for­ma­ci­ju.

Biv­ši stu­den­ti za­do­volj­ni su pos­lom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.