U Si­sku utr­ka so­lar­nih auto­mo­bi­la, na­tje­če se 17 eki­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dpr)

Teh­nič­ka ško­la Si­sak sa svo­jim part­ne­ri­ma or­ga­ni­zi­ra i ove go­di­ne utr­ku so­lar­nih auto­mo­bi­la, i to od 9. do 11. lip­nja u Si­sku. Sa­ma utr­ka odr­žat će se u su­bo­tu. U kla­si SOELA su­dje­lu­je ukup­no dva­na­est eki­pa iz sred­njih ško­la iz Slu­nja, Za­dra, Ku­ti­ne, iz Slo­ve­ni­je do­la­ze iz Kr­škog i Sev­ni­ce, iz No­ve Gra­di­ške, Nov­ske, Osi­je­ka, Ri­je­ke, Ogu­li­na i Si­ska. U utr­ci u slo­bod­nom sti­lu su­dje­lu­je ukup­no pet sred­njo­škol­skih eki­pa i to iz Pi­to­ma­če, Sla­von­skog Bro­da, iz Cler­mont – Fer­ran­da u Fran­cu­skoj, Gos­pi­ća i Osi­je­ka. Ove go­di­ne utr­ka je pos­ta­la me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra jer su se uklju­či­le eki­pe iz Fran­cu­ske i Slo­ve­ni­je. Au­to­mo­bi­le će mo­ći gra­đa­ni i is­pro­ba­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.