Švi­car­ci: Ne kru­hu bez mo­ti­ke

Gra­đa­ni od­lu­či­li: Ne že­li­mo 2500 fra­na­ka bez ikak­vog ra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Iako je od­mah bi­lo jas­no da je ve­ći­na Švi­ca­ra­ca pro­tiv, re­fe­ren­dum je or­ga­ni­zi­ran jer su za­go­vor­ni­ci uto­pis­ti sku­pi­li 100.000 pot­pi­sa Švi­car­ci su ju­čer na re­fe­ren­du­mu gla­so­va­li o bez­u­vjet­nom os­nov­nom do­hot­ku ko­jim bi sva­ki Švi­ca­rac, ali i sva­ki stra­nac ko­ji ži­vi u Švi­car­skoj du­lje od pet go­di­na, sva­ko­ga mje­se­ca dobio 2500 fra­na­ka, od­nos­no oko 2300 eura, bez ob­zi­ra na to je li za­pos­len ili ne. Is­to­dob­no, sva­ko bi di­je­te do­bi­lo, po is­tom prin­ci­pu, 625 švi­car­skih fra­na­ka mje­seč­no.

Use­lje­nič­ki val

Re­fe­ren­dum se te­me­ljio na ide­ji ka­ko svat­ko ima pra­vo na do­volj­no sred­sta­va za nor­ma­lan život, kao i na te­zi da je rad u 21. sto­lje­ću pre­tje­ra­no auto­ma­ti­zi­ran i in­dus­tri­ja­li­zi­ran te da ne pos­to­ji do­vo­ljan broj rad­nih mjes­ta. Iako se na pr­vi po­gled ide­ja či­ni do­brom, go­to­vo uto­pij­skom, pri­jed­log ipak ima pri­lič­no ve­lik broj manj­ka­vos­ti. Pri­je sve­ga, ni­je jas­no na ko­ji bi na­čin Švi­car­ska osi­gu­ra­la ta­ko ve­li­ka sred­stva, i dru­go, još bit­ni­je, pi­ta­nje je što bi se do­go­di­lo sa Švi­car­skom u vr­lo krat­ko vri­je­me. Na­ime, go­to­vo je si­gur­no ka­ko bi bez­u­vjet­ni os­nov­ni do­ho­dak, od­nos­no za­jam­če­nih 2500 fra­na­ka mje­seč­no, po­kre­nu­lo go­lem imi­grant­ski val pre­ma toj zem­lji. Ne sa­mo iz ze­ma­lja Bli­skog is­to­ka već i iz go­to­vo svih ze­ma­lja svi­je­ta. Uklju­ču­ju­ći Hr­vat­sku, iz ko­je već sa­da tr­bu­hom za kru­hom di­ljem Eu­ro­pe od­la­ze ti­su­će sta­nov­ni­ka. Upra­vo zbog to­ga go­to­vo sve stran­ke u Švi­car­skoj po­zva­le su gla­sa­če da od­bi­ju ovaj pri­jed­log, što su Švi­car­ci na kra­ju i uči­ni­li. Pri­jed­log o bez­u­vjet­nom os­nov­nom do­hot­ku od­bi­jen je ve­li­kom ve­ći­nom, pro­tiv je gla­sa­lo 78 pos­to, vi­še od tri če­t­vr­ti­ne bi­ra­ča ko­ji su iz­aš­li na bi­ra­li­šta. Ipak, za­go­vor­ni­ci bez­u­vjet­nog os­nov­nog do­hot­ka i da­lje bra­ne svo­ju ide­ju tvr­de­ći da ona uop­će ni­je lo­ša. – U Švi­car­skoj vi­še od 50 pos­to pos­lo­va ko­ji se oba­ve sva­kog mje­se­ca ni­su pla­će­ni. To su ra­do­vi ko­je svat­ko od nas ra­di u ku­ćans­tvu, do­bro­volj­ni rad u za­jed­ni­ci, hu­ma­ni­tar­ni rad... Sve bi to, s usva­ja­njem bez­u­vjet­nog os­nov­nog do­hot­ka, bi­lo znat­no bo­lje vred­no­va­no i ci­je­nje­no ne­go što je da­nas – ka­že Che Wag­ner, je­dan od ključ­nih lju­di kam­pa­nje Ba­sic In­co­me Swit­zer­land. Ujed­no, za­go­vor­ni­ci ide­je dr­že ka­ko bi se bez­u­vjet­nim os­nov­nim do­hot­kom mo­gao za­mi­je­ni­ti ci­je­li niz re­la­tiv­no sku­pih so­ci­jal­nih pro­gra­ma te bi sve to znat­no ma­nje sta­ja­lo od 25 mi­li­jar­di švi­car­skih fra­na­ka na go­di­nu, kao što su iz­ra­ču­na­li švi­car­ski eko­no­mis­ti.

Is­kus­tvo iz Utrec­h­ta

Ide­ja os­nov­nog do­hot­ka već ži­vi u Eu­ro­pi. Ni­zo­zem­ski grad Utrec­ht već eks­pe­ri­men­ti­ra tim gos­po­dar­skim mo­de­lom, Fin­ska raz­ma­tra uvo­đe­nje bez­u­vjet­nog os­nov­nog do­hot­ka za 8000 svo­jih naj­si­ro­maš­ni­jih gra­đa­na. Ipak, u Švi­car­skoj ve­ći­na gra­đa­na ni­ka­da ni­je bi­la sklo­na ovoj ide­ji. Una­toč to­mu, re­fe­ren­dum o ovom pi­ta­nju mo­rao je bi­ti or­ga­ni­zi­ran jer su za­go­vor­ni­ci ide­je u 18 mje­se­ci pri­ku­pi­li vi­še od 100.000 pot­pi­sa, no sa­da je os­nov­ni do­ho­dak, bar u Švi­car­skoj, od­ba­čen na du­lje vri­je­me. Jas­na po­ru­ka, ne­ma kru­ha bez mo­ti­ke.

bi­ra­ča ko­ji su u Švi­car­skoj ju­čer iz­aš­li na re­fe­ren­dum us­pro­ti­vi­lo se ide­ji da je dr­ža­va duž­na pla­ća­ti sva­kom sta­nov­ni­ku 2500 fra­na­ka te­melj­nog do­hot­ka

Za­go­vor­ni­ci su pro­mo­vi­ra­li ide­ju do­ve­zav­ši 4,5 mi­li­ju­na nov­či­ća na sre­diš­nji grad­ski trg u Ber­nu

Švi­car­ci se o svim bit­ni­jim pi­ta­nji­ma iz­jaš­nja­va­ju na re­fe­ren­du­mi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.