Broj­ni kan­di­da­ti pod is­tra­ga­ma za ko­rup­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

Vi­še od 18 mi­li­ju­na Ru­mu­nja bi­ra­lo je ju­čer gra­do­na­čel­ni­ke i op­ćin­ske vi­jeć­ni­ke na lo­kal­nim izborima ko­ji su obi­lje­že­ni ko­rup­cij­skim is­tra­ga­ma pro­tiv broj­nih kan­di­da­ta za lo­kal­ne vlasti ili ni­su te­me­lji­to pro­vje­re­ni za raz­li­či­te zlo­upo­tre­be vlasti na pri­jaš­njim funk­ci­ja­ma, jav­lja­ju svjet­ske agen­ci­je i is­ti­ču da je tre­ći­na od 350 lo­kal­nih duž­nos­ni­ka ko­ji su se kan­di­di­ra­li na ovim izborima ili pod is­tra­gom za ko­rup­ci­ju ili im se već su­di. Ru­munj­ski za­kon ne pri­je­či oso­ba­ma pod is­tra­gom da se na­tje­ču za služ­be­na mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.