Rim bi mo­gao pre­uze­ti ko­mi­čar Bep­pe Gril­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (st)

Na lo­kal­nim izborima ko­ji su ju­čer odr­ža­ni u 1324 op­ći­ne i gra­da u Ita­li­ji naj­ne­iz­vjes­ni­ji re­zul­tat bio je u Ri­mu, gdje je fa­vo­rit bi­la kan­di­dat­ki­nja Po­kre­ta pet zvi­jez­da (M5s) od­vjet­ni­ca Vir­gi­nia Rag­gi (38). Li­der po­kre­ta M5s ko­mi­čar Bep­pe Gril­lo mo­gao bi ta­ko pr­vi put po­bi­je­di­ti u ne­kom važ­ni­jem gra­du. Pre­ma svim is­pi­ti­va­nji­ma jav­nog mni­je­nja, Vir­gi­nia Rag­gi ula­zi u dru­gi krug gla­so­va­nja. Je­di­no je pi­ta­nje ho­će li joj pro­tu­kan­di­dat bi­ti pred­stav­nik li­je­vog ili des­nog cen­tra. Iz­bo­ri su test za pre­mi­je­ra Mat­tea Ren­zi­ja.

Vir­gi­nia Rag­gi Mla­da od­vjet­ni­ca čla­ni­ca je Po­kre­ta pet zvjez­di­ca ko­mi­ča­ra Bep­pa Gril­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.