Sa­mo Si­rij­ci mo­gu uni­šti­ti ISIL, na tlu. Ali za to pr­vo mo­ra­mo do­bi­ti oruž­je

Biv­ši biz­ni­smen, od ožuj­ka glav­ni taj­nik Si­rij­ske na­ci­onal­ne ko­ali­ci­je, ko­ja okup­lja opor­be­ne sna­ge, Ab­dul Ilah Fahd ka­že ka­ko avi­oni ne­će do­ni­je­ti po­bje­du u ra­tu:

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

Pri­je dvi­je go­di­ne ni­je bi­lo ISIL-a i, da je in­ter­ven­ci­ja pro­tiv Assa­da iz­ve­de­na na vri­je­me, ne bi ga ni bi­lo. ISIL je u zem­lju pus­tio re­žim Biv­ši biz­ni­smen Ab­dul Ilah Fahd glav­ni je taj­nik Si­rij­ske na­ci­onal­ne ko­ali­ci­je ko­ja okup­lja broj­ne opor­be­ne sku­pi­ne, ši­ji­te, su­ni­te, ala­vi­te, kr­š­ća­ne, Kur­de, Dru­ze, Ar­men­ce, Če­če­ne, na za­jed­nič­kom zah­tje­vu da Si­ri­ja pos­ta­ne de­mo­krat­ska dr­ža­va. Ko­ali­ci­ja je me­đu­na­rod­no priz­na­ta strana pre­go­vo­ra o Si­ri­ji. Na­kon pet go­di­na ra­ta, ko­ji je ra­zo­rio Si­ri­ju i otje­rao mi­li­ju­ne lju­di, ni­je lo­še pod­sje­ti­ti se ka­ko je sve po­če­lo.

Ko­ji je bio glav­ni raz­log po­bu­ne pro­tiv Ba­sha­ra al-Assa­da?

Re­žim Ba­sha­ra al-Assa­da i nje­go­va oca u tom tre­nut­ku vla­dao je Si­ri­jom 40 go­di­na. Po­li­tič­ka ak­tiv­nost bi­la je za­bra­nje­na. Sve ins­ti­tu­ci­je dr­ža­ve bi­le su u nje­go­vim i u ru­ka­ma nje­go­ve uže obi­te­lji. Nje­go­va pro­pa­gan­da pu­ni­la je gla­ve Si­rij­ci­ma da je Si­ri­ja u hlad­nom ra­tu s Iz­ra­elom, pla­šio nas je Iz­ra­elom. Dos­ta smo tr­pje­li, is­pa­šta­li, Assa­do­va taj­na po­li­ci­ja nas je mal­tre­ti­ra­la.

Bi­lo je i po­li­tič­kih uboj­sta­va.

Na po­bu­nu 1979. Ha­fez al-Assad ni­je išao na kom­pro­mis, na po­li­tič­ko rje­še­nje, ne­go je išao na si­lu, išao je s avi­oni­ma, pu­ška­ma, po­ubi­jao je 60 ti­su­ća lju­di, de­se­tak ti­su­ća lju­di bi­li su u za­tvo­ri­ma sve do kra­ja de­ve­de­se­tih go­di­na bez ob­zi­ra na sve ape­le me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce da ih pus­ti na slo­bo­du. Zbog to­ga su sto­ti­ne ti­su­ća Si­ri­ja­ca iš­le već ta­da u iz­bje­gliš­tvo. Taj­na po­li­ci­ja je bi­la glav­ni stup nje­go­ve vla­da­vi­ne, a Ha­fez je bio ne­do­dir­ljiv kao bog, nje­go­ve sli­ke bi­le su po ci­je­loj Si­ri­ji. Kad je do­šao na vlast, po­bio je sve ko­ji su mu u to­me po­mo­gli. Za­to je Si­ri­ja za­os­ta­la, obra­zo­va­nje lju­di je ni­sko, a ra­dio je na raz­do­ru iz­me­đu ala­vi­ta, ši­ji­ta, su­ni­ta.

Je li vla­dao uz pomoć ala­vi­ta?

Ne, on ni­je vla­dao kao ala­vit, ne­go kao dik­ta­tor, sa­mo sa svo­jim uskim kru­gom, ve­ći­na ala­vi­ta bi­li su mal­tre­ti­ra­ni kao i mi. Kad je do­šao nje­go­vi sin Ba­shar na vlast, ne­ki su lju­di ima­li o nje­mu po­zi­tiv­no miš­lje­nje. Sa­mo zbog nje­ga je pro­mi­je­njen za­kon jer je pro­pi­si­vao da pred­sjed­nik mo­ra ima­ti 40 go­di­na, a on ni­je imao ni 35, pa su u za­kon sta­vi­li da pred­sjed­nik mo­ra ima­ti 34 go­di­ne. Po­čeo je bla­gim re­for­ma­ma, ali ubr­zo je sve bi­lo kao i za oca, nje­go­va eko­nom­ska ma­fi­ja sve je pre­uze­la, taj­na po­li­ci­ja sve je kon­tro­li­ra­la, a narod je bio zlos­tav­ljan.

Si­ri­ja je uoči ra­ta bi­la na­pred­na zem­lja, na­li­ko­va­la je na europ­ske zem­lje.

Bi­la je na­pred­na zbog lju­di, ne zbog nje­go­ve vla­da­vi­ne. Si­rij­ski narod je ci­vi­li­zi­ran, obra­zo­van, že­li ra­di­ti i pro­izvo­di­ti. Pu­no je Si­ri­ja­ca li­ječ­ni­ka, in­že­nje­ra, biz­ni­sme­na, mo­ra­lo na­pus­ti­ti zem­lju.

Ka­ko ste vi kao biz­ni­smen mo­gli pos­lo­va­ti?

Sa­mo uz pomoć pod­mi­ći­va­nja lju­di uz re­žim. Od mog pos­la, ba­vio sam se na­mje­šta­jem i opre­mom, ni­je os­ta­lo ni­šta. Ma­la pro­mje­na bi­la je 2004. kad se ja­vi­la jed­na no­va stran­ka, bi­li su tu svi sa­daš­nji pr­va­ci opor­be, no čim je Assad čuo za to, sve ih je po­za­tva­rao. Kad je po­če­lo Arap­sko pro­lje­će, u Si­ri­ji je gru­pa dje­ča­ka na­pi­sa­la na zi­du ško­le: Na te­be je do­šao red, dok­to­re. Taj­na po­li­ci­ja uhap­si­la je dje­ča­ke, u do­bi iz­me­đu 10 i 14 go­di­na, mu­či­la ih, ču­pa­la im nok­te. Je­dan od njih je i us­tri­je­ljen. Lju­di su če­ka­li ho­će li Assad re­agi­ra­ti, no kad ni­je uči­nio ni­šta, lju­di su se di­gli na pro­s­vje­de u ci­je­loj Si­ri­ji. Na­kon mje­sec da­na po­čeo je ko­ris­ti­ti oruž­je, i sad smo tu gdje je­smo.

Je li Ame­ri­ka po­gri­je­ši­la što ni­je in­ter­ve­ni­ra­la pri­je ne­go što je ISIL nas­tao?

Pr­ve dvi­je go­di­ne ni­je bi­lo ISIL-a i, da je in­ter­ven­ci­ja bi­la na vri­je­me, ne bi ga ni bi­lo. Te­ro­ri­zam ni­je pro­izvod si­rij­skog na­ro­da, ISIL u nje­mu ne­ma po­dr­šku, oni dje­lu­ju sa­mo si­lom. ISIL je u zem­lju pus­tio re­žim iako su na­oko na pro­tiv­nič­kim stra­na­ma, ali to je pomoć re­ži­mu u uni­šte­nju de­mo­krat­ske opor­be.

Za­što Slo­bod­na si­rij­ska voj­ska ne­ma po­dr­šku me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, za­što ne do­bi­va oruž­je? A Ame­ri­kan­ci po­ma­žu Kur­di­ma?

Ame­ri­kan­ci ne po­ma­žu pe­šmer­ga­ma, oni su s na­ma, ne­go kur­d­skim ek­s­tre­mis­ti­ma PYD, ko­ji su ogra­nak tur­ske te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je PKK. Po­ma­ga­nje Slo­bod­ne si­rij­ske voj­ske, pak, do­ve­lo bi do pa­da re­ži­ma.

Dak­le, mis­li­te da Za­pad za­pra­vo ne že­li pad Assa­do­va re­ži­ma?

Raz­li­či­te si­le ima­ju svo­je in­te­re­se i obra­ču­na­va­ju se u Si­ri­ji, na ra­čun si­rij­ske dje­ce. Iran ima plan još od do­la­ska Ho­me­ini­ja da se pro­ši­ri i stvo­ri ši­jit­ski po­lu­mje­sec, oni su usa­di­li Hez­bol­lah u Li­ba­non, a na­kon što je sru­šen Sa­dam Hu­se­in, uš­li su u Irak i vla­da­ju uz pomoć ši­ji­ta, te do po­lu­mje­se­ca ne­dos­ta­je sa­mo Si­ri­ja i za­to je Iran ušao u rat u Si­ri­ji. Tur­ska i Sa­udij­ska Ara­bi­ja ne­ma­ju plan pro­ši­re­nja, ali se boje pro­ši­re­nja Ira­na. Za­to su oni pru­ži­li pomoć si­rij­skoj re­vo­lu­ci­ji, a i zbog si­rij­skog na­ro­da.

Za­što Ame­ri­ka ni­je po­mo­gla na vri­je­me?

Ka­ko bi omo­gu­ći­la Ira­nu da uđe u rat, a kad Iran ni­je us­pio slo­mi­ti re­vo­lu­ci­ju, doš­la je Ru­si­ja.

Koga za­pra­vo bom­bar­di­ra Ru­si­ja?

Ru­si­ja bom­bar­di­ra sa­mo naše po­lo­ža­je i ci­vi­le, u stra­hu da ne sru­ši­mo Assa­da. Oni pro­ši­ru­ju Assa­do­vo po­dru­čje. Ru­si­ja ni­je uš­la da dje­lu­je pro­tiv ISIL-a. Mi pak naj­vi­še ima­mo pro­tu­ten­kov­skog oruž­ja, za­to se re­žim i ne bo­ri na kop­nu, ne­go ša­lju avi­one. Nit­ko ne mo­že po­bi­je­di­ti ISIL, sa­mo mi Si­rij­ci, na tlu, ako do­bi­je­mo oruž­je.

Što ka­že­te na ide­je o po­dje­li Si­ri­je iz­me­đu ala­vi­ta, su­ni­ta i Kur­da?

Si­rij­ski narod ti­su­ća­ma je go­di­na ži­vio za­jed­no, ala­vi­ti, su­ni­ti, Ja­zi­di, ši­ji­ti, svi za­jed­no s ve­li­kom lju­ba­vi. Pro­go­nio je sve, pa i svo­je ala­vi­te. Taj­na je po­li­ci­ja sve kon­tro­li­ra­la, pa su iz Si­ri­je od­la­zi­li in­že­nje­ri, li­ječ­ni­ci...

Dje­ca su naj­ve­će žr­tve si­rij­sko­ga ra­ta: Taj­na po­li­ci­ja uoči re­vo­lu­ci­je uhi­ti­la je dje­ča­ke od 10 do 14 go­di­na, mu­či­la ih, ču­pa­la im nok­te, a jed­no­ga i us­tri­je­li­la. Ta­da su se lju­di u Si­ri­ji po­di­gli

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.