Na­kon šes­na­est go­di­na Pu­tin ot­pus­tio svog pr­vog ču­va­ra

Do­ju­če­raš­nji šef FSO-a Jev­ge­nij Mu­rov do­go­go­diš­nji je su­bo­rac Vla­di­mir Pu­ti­na iz le­njin­grad­ske eki­pe, a za­mi­je­nio ga je go­to­vo ne­poz­na­ti Dmi­ritj Koč­nev Već 15 go­di­na pos­to­je gla­si­ne da za Pu­ti­no­ve naj­ri­skant­ni­je nas­tu­pe, po­put za­ra­nja­nja na dno Baj­ka­la u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ru­ssia Beyond The He­ad­li­nes

Eka­te­ri­na Si­nelj­ši­ko­va U Ru­si­ji je smi­je­njen čel­nik Fe­de­ral­ne služ­be za za­šti­tu (FSO) ko­ja je od­go­vor­na za si­gur­nost i život pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na. Ču­va­nje pred­sjed­ni­ka ni­je ipak je­di­no či­me se ta služ­ba ba­vi: ot­kri­va­mo što je sve do­pu­šte­no naj­taj­ni­joj specijalnoj služ­bi u Ru­si­ji i či­me se sve ona ru­ko­vo­di. Fe­de­ral­na služ­ba za za­šti­tu (FSO) moć­na je, vi­še­funk­ci­onal­na i iz­nim­no za­tvo­re­na or­ga­ni­za­ci­ja. Te­ško da će se me­đu ru­skim si­gur­nos­nim sna­ga­ma na­ći or­ga­ni­za­ci­ja taj­no­vi­ti­ja od ove, a o nje­zi­nim se ak­tiv­nos­ti­ma sa­mo na­ga­đa­lo. Ne pos­to­je ni­kak­vi javni po­da­ci o nje­zi­nim ope­ra­ci­ja­ma ni­ti ikak­va jav­na iz­vješ­ća. Na nje­zi­nu je če­lu 16 go­di­na bio ge­ne­ral Jev­ge­nij Mu­rov, du­go­go­diš­nji su­bo­rac Vla­di­mi­ra Pu­ti­na ko­ji je, kao i ru­ski pred­sjed­nik, do­šao iz vla­da­ju­ćih struk­tu­ra Le­njin­gra­da. U če­t­vr­tak 26. svib­nja pred­sjed­nik je smi­je­nio Mu­ro­va i na nje­go­vo mjes­to pos­ta­vio nje­go­va za­mje­ni­ka, Mo­skov­lja­ni­na Dmi­tri­ja Koč­ne­va.

Šti­te i su­ce i svje­do­ke

Mu­rov je raz­ri­je­šen duž­nos­ti jer je do­seg­nuo dob­nu gra­ni­cu za dr­žav­ne služ­be­ni­ke. U stu­de­nom proš­le go­di­ne na­vr­šio je 70 go­di­na, a me­di­ji su du­go pi­sa­li o ne­iz­bjež­noj os­tav­ci. Ge­ne­ral Mu­rov, je­dan od naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di u zem­lji, na mjes­to rav­na­te­lja FSO-a do­šao je 11 da­na na­kon što je Pu­tin pos­tao pred­sjed­nik i svo­ju po­zi­ci­ju ni­ka­da ni­je iz­gu­bio. No sa­da je na red do­šao čas­tan od­la­zak u mi­ro­vi­nu.

FSO, ko­ji ču­va Pu­ti­na, pod Mu­ro­vom se bo­rio za no­ve ov­las­ti sa su­par­ni­ci­ma iz FSB-a

O no­vom se čel­ni­ku zna vr­lo ma­lo. Zna se, re­ci­mo, da je od kra­ja 2015. go­di­ne ru­ko­vo­dio služ­bom si­gur­nos­ti pred­sjed­ni­ka (dio FSO-a) i da je nje­go­va su­pru­ga u 2015. go­di­ni za­ra­di­la 58,1 mi­li­ju­na ru­ba­lja (oko 830 ti­su­ća do­la­ra), ka­ko sto­ji u iz­vješ­ću o pri­ho­di­ma. To je vi­še od svih os­ta­lih dje­lat­ni­ka tog mi­nis­tar­stva. No o struk­tu­ri ko­joj je on sa­da na če­lu, bez ob­zi­ra na nje­zi­nu za­tvo­re­nost, ima ma­lo vi­še in­for­ma­ci­ja. FSO vu­če ko­ri­je­ne iz jed­nog od ure­da KGB-a: dr­žav­nog or­ga­na iz so­vjet­skih vre­me­na s vr­lo ve­li­kim ov­las­ti­ma. Taj je ured bio od­go­vo­ran za si­gur­nost vi­so­kih duž­no-

Ni FSO-ov­ci­ma ni­je baš stra­no da us­li­ka­ju sel­fi is­pred rad­nog mjes­ta i obja­ve ga na mre­ža­ma

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin s mi­nis­trom obra­ne Ser­ge­jem Šoj­gu­jem (li­je­vo) i di­rek­to­rom Fe­de­ral­ne služ­be si­gur­nos­ti (FSB) Alek­san­drom Bort­ni­ko­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.